کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دهم - فصل 1 - گفتار 2 - زیست‌ شناسی نوین - سوال 1 از 21
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 6 بار از 9 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: تالیفی

زیست شناسان امروزی به این نتیجه رسیده اند که بهتر است برای درک سامانه های زنده، ............ را کنار بگذارند و ............ کنند.

۱)کل نگری - همواره جزءنگری
۲) جزءنگری - اغلب کلنگری
۳) کل نگری - اغلب جزءنگری
۴) جزءنگری - همواره کلنگری

کدامیک از گزینه های زیر، تعبیر درستی را ازجملۀ "کل، چیزی بیشتر از اجتماع اجزاء است." بیان کرده است؟

۱)هنگامیکه اجزای تشکیلدهندۀ یک مجموعه بهصورت جدا از هم کار میکنند، کارایی سامانه درمجموع افزایش مییابد.
۲) اینکه اجزای یک مجموعه جدا از هم و یا در تعامل با یکدیگر کار کنند، تفاوتی در خروجی سامانه ایجاد نمیکند.
۳) ویژگیهای سامانۀ پیچیده و مرکب را میتوان صرفاً بامطالعۀ اجزای سازندۀ آنها توضیح داد.
۴) ارتباط بین اجزا مانند خود اجزا، در تشکیل و خروجی که یک مجموعه خواهد داشت، مؤثر است.

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟
"ممکن نیست میکروبیوم .........."
الف) در انسان، منجر به بروز بیماری گردد.
ب) در گیاهان، به افزایش تولیدکنندگی منجر شود.
ج) در مهندسی ژنتیک برای بهبود مقاومت گیاهان بهکار رود.
د) در انتقال صفت یا صفاتی به جانداران دیگر نقش داشته باشد.

۱)۱
۲) ۲
۳) ۳
۴)صفر

کدام مورد از یافتههای زیست شناسی نوین نیست؟

۱) ارتباط چند سویۀ اجزای تشکیل دهندۀ جانداران و نیز ارتباط آنها با محیط زیست
۲) کشف ارتباط های درهم آمیختۀ درون سامانه های زنده
۳) کشتن یاخته ها و رنگآمیزی آنها برای دیدن اجزای درون آنها
۴) تأثیر میکروبیوم بر سلامت انسان

در بین عبارت‌های زیر، چند مورد نادرست است؟
الف) اجتماع های پیچیدۀ جانوران، در تهیۀ مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفتها و بیماریها نقش مهمی دارند.
ب) از مهندسی ژن شناسی فقط در بهبود مقاومت گیاهان به بیماریهای ویروسی استفاده میشود.
ج) غذای انسان مستقیم یا غیرمستقیم از جانوران به دست میآید.
د) انرژی آب های روان، باد، زمینگرمایی و سوختهای فسیلی تجدیدپذیر هستند.

۱)۲
۲)۱
۳)۴
۴) ۳

کدام عبارت زیر درست است؟ 

۱) جانداران تراژن، ژنهای افراد دیگر همگونۀ خود را دریافت کردهاند.
۲) مهندسان ژنشناس، قادر به انتقال ژنهای انسان به گیاهان نیستند.
۳)شناخت و توضیح ویژگیهای سامانههای پیچیده و مرکب فقط از طریق مطالعۀ اجزای سازندۀ آنها امکانپذیر است.

۴)امروزه مطالعۀ یاخته و اجزای درون آن بدون کشتن آن امکانپذیر است.

تحول در نگرشها، روشها و ابزارهای زیستشناسان پس از شناخت ساختار مولکولی رخ داد که ............

۱) در هریک از اجزای عملکردی یاخته یافت می شود.
۲) در ساختار بخشی از یاخته با نفوذپذیری انتخابی دیده می شود.
۳)اطلاعات ذخیره شده در آن منجر به تنظیم الگوهای رشد و نمو می گردد.
۴)امروزه با استفاده از آن تنها برای تولید سوخت های زیستی تلاش می شود.

امروزه امکان ............ وجود ندارد.

۱) مشاهدۀ یاخته ها بدون کشتن آنها
۲)ردیابی پروتئینها در یاخته ها
۳)ثبت اطلاعات ژنها به صورت چاپی
۴)وارد کردن ژنهای انسانی به باکتری ها

کدام موارد زیر به طور صحیح مطرح شده اند؟
الف) پیشبینی بیماریهایی که قرار است فرد در آینده به آن مبتلا شود، از اهداف پزشکی شخصی است.
ب) در زیست شناسی نوین، سعی میکنند هنگام بررسی یک موجود زنده، به همۀ عوامل زنده و غیرزندهای نیز توجه کنند که بر حیات آن اثر می گذارند.
ج) استفاده از الکل که منشأ زیستی دارد، جهت حرکت خودروها نسبت به سوختهای فسیلی، آلودگی نداشته و درنهایت تأثیری بر گرمایش زمین نخواهد
گذاشت.
د) گیاهان خودرو در همۀ مناطق زمین میتوانند بهطور سریع رشد و زادآوری کنند و تأثیر مثبتی بر طبیعت بگذارند.

۱) الف و ب
۲)ب و ج
۳)ج و د و الف
۴)هر 4 مورد

چند مورد از عبارت‌های داده‌شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل میکنند؟
"باتوجه به تصویر زیر در رابطه با بخشی که با شمارۀ ............ مشخص شده است می‌توان گفت ............"
الف) ۲ - قطعًا نقش زیستی مستقلی ندارند اما همواره پیوندهای دوگانه در ساختار خود دارند.
ب) ۳ - ساختار آبدوست موجود در فسفولیپیدهای غشاء یاخته محسوب می‌شود.
ج) ۱ - بخش آبگریز فراوانترین لیپید رژیم غذایی انسان است.
د) ۴ - در اثر تجزیۀ آن دو پیوند کووالانسی شکسته می‌شود

 

۱

۲
۳
۴

کدام گزینه تکمیل‌گر مناسبی برای جملۀ زیر است؟
"جاندارانی که سطوحی از سازمان‌یابی حیات را دارند و منظم‌اند ............ اما هرگز نمی‌توانند ............"

 

۱) به کمک گیرنده‌های حسی خود به محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند - بخشی از انرژی جذب‌شده را به‌صورت گرما از دست ندهند.
۲) انرژی فرآیندهای یاخته‌ای خود را مستقیمًا از مواد مغذی تأمین می‌کنند - در تمامی طول عمر خود توانایی تولیدمثل داشته باشند.
۳) وضعیت درونی بدن خود را در محدودۀ ثابتی نگه می‌دارند - موجوداتی کم‌وبیش شبیه به خود را ایجاد کنند.
۴)‌برای انجام فرآیندهای مربوط به رشد و نمو به انرژی نیاز دارند - زاده‌هایی کام ًلا شبیه به خود به وجود آورند.

هر سطحی از حیات در جانداران که ............ می‌تواند ...........

باعث بزرگ شدن غیرقابل بازگشت یاخته‌های جانوری م‌یشود - عامل شاداب‌تر شدن یاخته‌های گیاهی محسوب شود

در ایجاد یاخته‌های پادتن‌ساز از لنفوسیت‌های Bمؤثر است - در توجیه تشکیل اولین گل در گیاه نیز نقش دارد

خم شدن ساقۀ گیاه را به‌سمت نور توجیه می‌کند - علت سفید بودن موهای خرس‌های قطبی را توضیح دهد

داشتن روزنه‌های ویژه را در خرزهره توجیه می‌کند - علت تولید بافت‌های گیاهی از کال را توضیح دهد

کدام گزینه در رابطه با سطحی از سطوح سازمان‌یابی حیات که در تصویر زیر نشان داده شده است، به نادرستی بیان شده است؟

با افزایش تعداد جانوران تولیدکننده در این سطح، کیفیت زندگی انسان ارتقا می‌یابد

اولین سطحی از حیات است که در آن عوامل غیرزنده در کنار عوامل زنده قابل مشاهده‌اند.

اگر میزان تولیدکنندگی تنها در شرایط تغییر اقلیم، دچار اختلال شود، این سطح پایدار می‌ماند

همانند پارک ملی دریاچۀ ارومیه، مجموعه‌ای از جمعیت‌های زیستی و محیط زیست اطراف آن است

همۀ عبارت‌ها جملۀ زیر را به‌درستی تکمیل می‌کنند به‌جز:
"پایین‌ترین سطح ساختاری در بدن همۀ جانداران که همۀ فعالیت‌های زمینی در آن انجام می‌شود ............"

توانایی منحصربه‌فردی دارد که اساس تولیدمثل و رشد و نمو جانداران پر یاخته‌ای است

توانایی منحصربه‌فردی دارد که اساس تولیدمثل و رشد و نمو جانداران پر یاخته‌ای است

تنها سطحی از حیات است که در آن تنوع مشاهده نمی‌شود

از مولکول‌هایی تشکیل شده است که باهم در تعامل‌اند

در رابطه با مولکول‌های زیستی می‌توان گفت، ساده‌ترین ............ به‌طور حتم ...........

لیپیدها - برای ساخت هورمون‌ها استفاده می‌شوند

پروتئین‌ها - در ساختار خود زنجیره‌های پلی‌پپتیدی دارند

کربوهیدرات‌ها - در تأمین انرژی موردنیاز برای یاخته نقش دارند

نوکلئیک اسیدها - دارای باز آلی نیتروژندار و سه گروه فسفات‌اند

چند مورد از عبارت‌های داده‌شده جملۀ زیر را به‌درستی تکمیل می‌کنند؟

"در اثر ترکیب ساده‌ترین کربوهیدراتی که سوخت رایج یاخته است با مونوساکارید ............ دی‌ساکاریدی تشکیل می‌شود که در رابطه با آن میتوان گفت ............"

الف) فروکتوز - همانند نوکلئیک اسیدها بسپار محسوب می‌گردد.
ب) قند میوه - مونومرهایی شش کربنه دارد.
ج) مشابه خود - در ساختار خود عناصر هیدروژن و اکسیژن را دارد.
د) گالاکتوز - می‌تواند مونومر پلی‌ساکارید موجود در غلات باشد.

 

۱
۲
۳
۴

کدام گزینه در رابطه با هر مولکول زیستی تشکیل دهندۀ یاخته که همواره بسپار محسوب می‌شود، به‌درستی بیان شده است؟

علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن در ساختار خود فسفر و نیتروژن نیز دارند

عامل گوناگونی جانداراناند اما مونومرهای تشکیل دهندۀ یکسانی دارند

می‌توانند مسئول تنظیم بیان ژن‌های موجود در ساختار دنا باشند

مونومرهای آنها با پیوند کووالان به یکدیگر متصل می‌شوند

کدام گزینه در رابطه با هر پلی‌ساکاریدی که از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده است، به‌درستی بیان شده است؟

در هنگام تشکیل پیوند کووالانسی، همزمان یک مولکول آب تولید می‌کند.

مونومرهایی با ساختار حلقوی دارند که طی فرآیند تنفس یاخته‌ای تولید می‌شود.

در هنگام تشکیل آنها ابتدا قند نیشکر ساخته می‌شود.

اغلب جانوران آنزیم تجزیه‌کنندۀ آنها را ندارند.

کدام گزینه عبارت داده‌ شده جملۀ زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟
"در درشت‌مولکول‌هایی که در حدود دو برابر کربوهیدرات‌ها انرژی تولید می‌کنند ............ اغلب آنزیم‌ها ............"

همانند - برقراری پیوند پرانرژی بین کربن و نیتروژن واحدهای سازنده ضروری است

برخلاف - واحدهای سازندهای با ساختار متفاوت قابل‌مشاهده است

برخلاف - علاوه بر کربن و هیدروژن، اتم نیتروژن نیز وجود دارد

همانند - اتم اکسیژنی با پیوند دوگانه وجود دارد

کدام گزینه عبارت داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟
"هر مولکول زیستی تولیدشده توسط جانداران که ............ قطعًا ............"

در افزایش سرعت واکنش‌های شیمیایی مؤثر است - توسط رناتن و بر اساس اطلاعات ژنتیکی دنا ساخته می‌شود.

بخش اصلی غشاء یاختۀ جانوری را تشکیل می‌دهد - اسید چرب کمتری نسبت به تری‌گلیسیرید دارد

به قند شیر معروف است - طی واکنش سنتز آبدهی از ترکیب گلوکز و گالاکتوز به وجود می‌آید.

اطلاعات وراثتی را در خود ذخیره می‌کند - در ساختار خود اتم‌های نیتروژن و فسفر را دارد.

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می‌نماید؟
"همۀ جانداران ............"
الف) می‌توانند یاختۀ جدید تولید کنند.
ب) سطوح متفاوتی از حیات را دارند.
ج) به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.
د) از تعدادی یاخته تشکیل شده‌اند.

۱
۲
۳
۴
تمرینات دهم - فصل 1 - گفتار 2 - زیست‌ شناسی نوین - سوال 1 از 0
تمرینات دهم - فصل 1 - گفتار 2 - زیست‌ شناسی نوین - سوال 1 از 0