کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات فصل اول : پول - سوال 1 از 0
تمرینات فصل اول : پول - سوال 1 از 0
تمرینات فصل اول : پول - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 1 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

با توجه به این مطلب : در سال‌های نه چندان دور کسی که یک میلیون تومان پول داشت، می‌توانست با آن یک دستگاه آپارتمان بخرد، یا با 50000 می‌شد یک دستگاه اتومبیل نو و ارزان‌قیمت خریداری کرد؛ اما در حال حاضر با ده میلیون هم نمی‌توان یک دستگاه آپارتمان خرید و برای خرید یک دستگاه اتومبیل نو و ارزان قیمت بیش از 5 میلیون تومان پول مورد نیاز است :

الف) چرا گفته می‌شود، قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟

ب) پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نکرده است؟

ج) قدرت پول جامعه وابسته به چیست؟

د) رابطۀ پول با چه چیزی یک رابطۀ غیر مستقیم است؟

ه‍) یکی از دلایل مهم کاهش قدرت خرید پول در جامعه چیست؟

و) نتیجۀ کاهش قدرت خرید پول در جامعه کدام است؟

1 . الف) چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. / ب) سطح عمومی قیمت‌ها / ج) سطح عمومی قیمت‌ها / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه/ و) وجود تورم

2 . الف) چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. / ب)  حجم پول در گردش / ج) سطح عمومی قیمت‌ها / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه / و) وجود تورم رکودی

3 . الف) چون ارزش پول با توجه به رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. / ب) سطح عمومی قیمت‌ها / ج) نقدینگی / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) نابرابری عرضه و تقاضای کل در جامعه / و) وجود تورم

4 . الف) چون ارزش پول با توجه به رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. / ب) حجم پول در گردش / ج) نقدینگی / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه / و) وجود تورم رکودی

اطلاعات ارائه شده در جدول روبه‌رو، مربوط به یک جامعۀ فرضی است. با توجه به این مندرجات : سراسری (92)

1

اسکناس

450 واحد

2

موجودی سپرده‌های مدت‌دار مردم

60 واحد

3

ارزش مسکوکات مردم معادل

    موجودی اسکناس

4

مجموع سپرده‌های دیداری و غیر دیداری مردم

250 واحد

5

موجودی حساب‌های جاری اشخاص

70 واحد

 

الف) میزان نقدینگی

ب) حجم پول در گردش

ج) میزان سپردۀ پس‌انداز

در این جامعه کدام است؟

الف) 850 – ب) 670 – ج) 115
الف) 850 – ب) 760 – ج) 115
الف) 580 – ب) 670 – ج) 151
580 – ب) 760 – ج) 151

با توجه به نمودار تصویری روبه‌رو، در رابطه با قدرت خرید پول :

الف) چرا گفته می‌شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟

ب) پول در مقابل چه چیزی ارزش خود را حفظ نمی‌کند؟

ج) قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟

د) رابطۀ قدرت خرید پول با چه چیزی یک رابطۀ غیر مستقیم است؟

ه‍) یکی از دلایل مهم کاهش قدرت خرید پول در جامعه چیست؟

و) نتیجۀ کاهش قدرت خرید پول در جامعه کدام است؟

الف) چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. / ب) سطح عمومی قیمت‌ها / ج) نقدینگی / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه / و) وجود تورم

الف) چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. / ب) سطح عمومی قیمت‌ها / ج) سطح عمومی قیمت‌ها / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه / و) وجود تورم

الف) چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. / ب) حجم پول در گردش / ج) نقدینگی / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه / و) وجود تورم رکودی

الف) چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادی افزایش هماهنگ نداشته است. / ب) حجم پول در گردش / ج) سطح عمومی قیمت‌ها / د) سطح عمومی قیمت‌ها / ه‍) نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه / و) وجود تورم رکودی