کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات فصل سوم : بازار - سوال 1 از 0
تمرینات فصل سوم : بازار - سوال 1 از 0
تمرینات فصل سوم : بازار - سوال 1 از 11
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 1 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

کدام گزینه مبین پاسخ درست و کامل پرسش‌های زیر است؟

الف) در رابطه با واقعیت کدام مورد نادرست است؟

ب) اگر تولیدکنندگان بیش از مقدار خرید مصرف‌کنندگان کالا تولید کنند و اگر مصرف‌کنندگان بیش از تولید، تولیدکنندگان کالا بخواهند دچار مشکل خواهند شد. پس « . . . » این دو گروه باید هماهنگ باشد و عاملی که این هماهنگی و تعادل را ایجاد می‌کند « . . . » است.

ج) انگیزۀ تولید کنندگان از تولید یک کالا « . . . » است.

د) کدام عبارت نادرست است؟

ه‍) هرگاه در بازار قیمت در سطح قیمت تعادلی نباشد :

الف) قیمت یک کالا و مقدار خرید آن به وسیلۀ مصرف‌کنندگان با هم رابطۀ مستقیم دارند. ب) رفتار اقتصادی – قیمت کالا. ج) کسب سود. د) هر قدر تعداد تولیدکننده زیادتر و رقابت فشرده‌تر باشد منافع بیشتری نصیب تولیدکنندگان می‌شود. ه‍) عواملی آن را به سمت قیمت تعادلی می‌کشانند.

الف) با افزایش قیمت یک کالا مصرف‌کنندگان سعی می‌کنند، نیازشان را با مصرف کالاهای مشابه که قیمت آن‌ها افزایش نیافته است برآورده سازند. ب) تصمیم اقتصادی – کمیت کالا. ج) کسب رضایت خدا. د) در مقایسه بین دو وضعیت رقابت و انحصار می‌توان گفت رقابت بین تولید کنندگان به نفع مصرف کنندگان است. ه‍) دلیلی است بر ناهماهنگی بین مصرف کننده و تولیدکننده

الف) هر یک از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم توسط تعدادی بنگاه تولید می‌شود. و سپس مصرف‌کنندگان آن‌ها را خریداری کرده و به مصرف می‌رسانند. ب) اندیشۀ اقتصادی – کیفیت کالا. ج) انجام وظیفه در قبال مصرف‌کنندگان. د) وضعیت رقابت و انحصار همانگونه که در طرف فروشنده وجود دارد، در طرف خریدار نیز می‌تواند وجود داشته باشد، مثل کالاهایی که دولت خریدار آن‌هاست. ه‍) دلیل عمده‌اش کمبود، یعنی فزونی تقاضا بر عرضه است.

الف) با افزایش قیمت هر کالا مصرف کنندگان انگیزۀ بیشتری برای صرفه‌جویی در مصرف آن کالا خواهند داشت  این عامل نیز می‌تواند خرید یک کالا را کاهش دهد. ب) اندیشۀ اقتصادی – تعادلی بودن قیمت کالا. ج) رفع نیاز مصرف‌کنندگان. د) وضعیت خریدار انحصاری باعث می‌شود که فروشندگان مجبور شوند کالاهای خود را به قیمت دلخواه خریدار انحصارگر به او بفروشند. ه‍) دلیلی اصلی و مهمش مازاد یعنی فزونی عرضه بر تقاضا است.

با توجه به جدول (تقاضا، عرضه و قیمت) ذیل، در کدام سطح قیمت و در کدام ردیف‌های جدول، بازار با مازاد عرضه روبه‌رو است؟

( زیرا به دلیل گران بودن کالا، تولیدکنندگان، که به دنبال سود بیشتر هستند به تولید می‌پردازند، در حالی که مصرف‌کنندگان به خرید و مصرف این کالای گران به آن مقدار تمایل نشان نمی‌دهند؟

ردیف

قیمت (به ریال)

مقدار تقاضا (به کیلو)

مقدار عرضه (کیلو)

1

100

200 / 1

0

2

150

000 / 1

200

3

200

800

400

4

250

600

600

5

300

400

800

6

350

200

000/1

7

400

0

200/1

 
در سطح قیمت پائین‌تر از 250 ریال – ردیف‌های 1، 2، 3
در سطح قیمت بالاتر از 250 ریال - ردیف‌های 1، 2 ،3
در سطح قیمت بالاتر از 250 ریال – ردیف‌های 5، 6 ، 7
در سطح قیمت پائین‌تر از 250 ریال - ردیف‌های 5، 6 ، 7

جدول زیر، نمودار (تقاضا، عرضه، قیمت) در یک جامعۀ فرضی است در این صورت، کدام ردیف جدول بیانگر :

الف) مازاد عرضه است؟

ب) کمبود عرضه است؟

 ج) برابری میان تقاضا و عرضه است، و نام اصطلاح اقتصادی آن چیست؟

ردیف

قیمت به ریال

مقدار تقاضا به کیلو

مقدار عرضه به کیلو

1

100

1200

0

2

150

1000

200

3

200

800

400

4

250

600

600

5

300

400

800

6

350

200

1000

7

400

0

1200

 

 

 

الف) ردیف 3 / ب) ردیف 5 / ج) ردیف 4 – مقدار تعادلی
الف) ردیف 3 / ب) ردیف 5 / ج) ردیف 7 – قیمت تعادلی
الف) ردیف 5 / ب) ردیف 3 / ج) ردیف 4 – قیمت و مقدار تعادلی
الف) ردیف 5 / ب) ردیف 3 / ج) ردیف 7 – مقدار تعادلی و قیمت تعادلی

کدام حالت مربوط به مازاد عرضه در بازار نیست؟

این اتفاق موقعی پدید می‌آید که در بازار، قیمت از سطح قیمت تعادلی پائین‌تر باشد.
پس در این حالت قیمت کاهش می‌یابد و فاصلۀ بین میزان عرضه و تقاضا کمتر می‌شود.
با پائین آمدن قیمت از یک سو مصرف‌کنندگان مقدار خرید خود را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر تولیدکنندگان از مقدار تولید خود می‌کاهند.
در چنین حالتی چون گروهی از تولیدکنندگان موفق نمی‌شوند کالایشان را بفروشند حاضر خواهند بود آن را با قیمتی پائین‌تر به فروش برسانند.

کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش‌های زیر است؟

الف) نحوۀ تصمیم‌گیری و اقدام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز واکنش آن‌ها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی با عنوان « . . . » شناخته می‌شود.

ب) انگیزۀ مصرف‌کنندگان از خرید کالاها . . . است.

ج) تجربه نشان می‌دهد که با کاهش قیمت یک کالا :

د) قیمت یک کالا و میزان تولید و عرضۀ آن از سوی تولیدکنندگان با هم :

ه‍) در رابطه با واقعیت کدام مورد نادرست است؟

الف) تجربۀ اقتصادی / ب) ارضای روانی / ج) میزان خرید آن افزایش و میزان مصرف آن کاهش می‌یابد. / د) رابطۀ تنگاتنگ دارند. / ه‍) تولیدکنندگان با هدف به دست آوردن سود به تولید کالا می‌پردازند و مصرف‌کنندگان نیز برای رفع نیاز خود کالاها و خدمات را خریداری می‌نمایند.

الف) اندیشۀ اقتصادی / ب) کسب سود / ج) میزان خرید آن کاهش، ولی میزان مصرف آن افزایش می‌یابد. / د) رابطۀ متقابل دارند. / ه‍) هر یک از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم توسط تعدادی از بنگاه‌های تولیدی، تولید می‌شود.

الف) هدف اقتصادی / ب) احساس رضایت / ج) میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. / د) رابطۀ مستقیم دارند. / ه‍) انسان برای رفع نیازهای خود ناگزیر از مصرف بعضی کالاها و خدمات است.

الف) رفتار اقتصادی / ب) رفع نیاز / ج) میزان مصرف یا خرید آن از سوی مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد. / د) رابطۀ مستقیم دارند. / ه‍) اگر در بازار، قیمت کالایی در حال افزایش باشد می‌گوییم، به دلیل کمبود یعنی فزونی عرضه بر تقاضا، قیمت به سمت قیمت تعادلی پیش می‌رود.

با توجه به نمودار زیر به ترتیب از راست به چپ :

الف) مقدار مازاد عرضه و کمبود عرضه کدام است؟

ب) مازاد عرضه و کمبود عرضه در کدام موقعیت از نقطۀ تعادلی قرار دارند؟

ج) نقطۀ تعادلی قیمت و مقدار کدام است؟

د) منحنی تقاضا – قیمت و عرضه – قیمت کدام است و هر یک درکدام وضعیت است؟

ه‍) مقدار تعادلی، تقاضای تعادلی و عرضۀ تعادلی کدام است؟

الف) 1150 و 450 – 250 و 150 / ب) مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی تقاضا / ج) نقطۀ e / د) s و d صعودی و نزولی / ه‍) 750 – 350 – 350

الف) 1150 و 450 – 250 و 150 / ب) مازاد عرضه زیر منحنی تقاضا و کمبود عرضه روی منحنی تقاضا / ج) نقطۀ e / د) d و s صعودی و نزولی / ه‍) 750 – 350 – 350

الف) 450 و 1150 – 250 و 1150 / ب) مازاد عرضه بالای نقطۀ تعادلی و کمبود عرضه پائین نقطۀ تعادلی / ج) d / د) s و d نزولی و صعودی / ه‍) 350 – 750 – 750

الف) 450 و 1150 – 250 و 1150 / ب) مازاد عرضه بالای نقطۀ تعادلی و کمبود عرضه پائین نقطۀ تعادلی / ج) d / د) s و d نزولی و صعودی / ه‍) 350 – 750 – 750

با توجه به جدول تقاضا، عرضه و قیمت روبه‌رو، به دلیل ارزان بودن کالا، تقاضا برای آن زیاد است در حالی که تولیدکنندگان برای تولید آن کالا به آن مقدار، انگیزۀ کافی ندارند. در این صورت در کدام سطح قیمت و کدام ردیف‌های جدول بازار با کمبود عرضه روبه‌رو است؟

ردیف

قیمت (به ریال)

مقدار تقاضا (به کیلو)

مقدار عرضه (به کیلو)

1

100

1200

0

2

150

1000

200

3

200

800

400

4

250

600

600

5

300

400

800

6

350

200

1000

7

400

0

1200

 
در سطح قیمت بالاتر از 250 ریال – ردیف‌های 1 و 2 و 3
در سطح قیمت پائین‌تر از 250 ریال – ردیف‌های 1 و 2 و 3
در سطح قیمت بالاتر از 250 ریال – ردیف‌های 5 و 6 و 7
در سطح قیمت پائین‌تر از 250 ریال – ردیف‌های 5 و 6 و 7

جدول روبه‌رو نمودار، تقاضا، عرضه و قیمت در یک جامعۀ بازاری فرضی است. در این صورت، کدام ردیف‌های جدول بیانگر :

الف) مازاد عرضه است؟

ب) برابری میان تقاضا و عرضه است و نام اصطلاح اقتصادی آن است؟

ج) کمبود عرضه است؟

ردیف

قیمت

 (به ریال)

مقدار تقاضا

 (به کیلو)

مقدار عرضه (به کیلو)

1

100

1200

0

2

150

1000

200

3

200

800

400

4

250

600

600

5

300

400

800

6

350

200

1000

7

400

0

1200

 
الف) ردیف 5 /ب) ردیف 4 – قیمت و مقدار تعادلی /ج) ردیف 3
الف) ردیف 5 /ب) ردیف 3 – مقدار و قیمت تعادلی /ج) ردیف 4
الف) ردیف 3 /ب) ردیف 5 – مقدار تعادلی /ج) ردیف 4
الف) ردیف 3 /ب) ردیف 4 – قیمت تعادلی /ج) ردیف 5

نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با « . . . » مقدار تقاضا « . . . » و در مقابل با « . . . » مقدار تقاضا « . . . » می‌یابد.

افزایش قیمت – کاهش – کاهش قیمت - افزایش
ثبات قیمت – افزایش – کاهش قیمت – کاهش
افزایش قیمت – افزایش – کاهش قیمت – کاهش
کاهش قیمت – کاهش – افزایش قیمت – افزایش

کدام مورد، مبین قیمت تعادلی و مقدار تعادلی است؟

قیمت : 100 – مقدار تقاضا : 900 – مقدار عرضه : 0
قیمت : 250 – مقدار تقاضا : 450 – مقدار عرضه : 450
قیمت : 300 – مقدار تقاضا : 300 – مقدار عرضه : 800
قیمت : 400 – مقدار تقاضا : 0 – مقدار عرضه : 900

در کدام شرایط اتفاق زیر رُخ می‌دهد؟

افزایش قیمت تا سطحی ادامه می‌یابد، که درآن فاصلۀ میان عرضه و تقاضا از بین برود و تعادل در بازار حفظ شود. این سطح قیمت همان قیمت تعادلی است؟

وقتی در بازار قیمت از سطح قیمت تعادلی بالاتر برود و مازاد عرضه به وجود آید.
هنگامی در بازار کمبود اتفاق می‌افتد، که قیمت از سطح قیمت تعادلی بالاتر برود.
موقعی که گروهی از تولیدکنندگان موفق نشوند کالایشان را بفروشند و حاضر شوند آن را با قیمتی پائین‌تر به فروش برسانند.
زمانی که از یکسو مصرف کنندگان مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوی دیگر تولیدکنندگان از تولید خود بکاهند.