کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات میوز - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 2 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: میوز,میتوز,تقسیم سلولی

توضیح:

طراح: سراسرینوع تست: سراسری

کدام گزینه عبارت زیر را در مورد جانداران به درستی تکمیل می‌نماید؟

« در پایان ....... ممکن نیست که .........

تلوفازI - بر مقدار ماده­ی ژنتیکی سلول‌های حاصل، افزوده شود.
یک میوز عادی- سلول‌های حاصل، مقدار ماده ژنتیکی متفاوتی داشته باشد.
یک میتوز عادی- عدد کروموزومی سلول جنسی با سلول زاینده‌ی آن برابر باشد.
تلوفاز II - در سلولی، تعداد کروموزوم‌ها، بیش از تتراد‌های سلول زاینده‌ی آن باشد.

در فرایند گامت‌زایی جانواران ممکن نیست که .............

1) سلول‌های حاصل از میوزI ، از نظر مقدار مولکول DNA متفاوت باشند.
2) در فاصله بین میوز I و II ، بر مقدار DNA سلول‌های حاصل افزوده شود.
3) سلول‌های حاصل از میوز II ، چهار نوع ژنوتیپ متفاوت داشته باشند.
4) تعداد کروموزوم‌ها در یکی از سلول‌های حاصل از تلوفاز I، بیش از تعداد تترادهای سلول زاینده باشد.

گیاهی به طور معمول گامت‌های ۲n کروموزومی تولید می‌کند. این گیاه قطعاً . . . . . . .(خارج۹۲)

۱) نمی‌تواند گامت‌های 4n کروموزومی ایجاد نماید.
۲) از سلول تخم 2n کروموزومی ایجاد شده است.
۳) نمی‌تواند والدین 2nکروموزومی داشته باشد.
۴) از یک زیگوت 4n کروموزومی به وجود آمده است.
تمرینات میوز - سوال 1 از 0
تمرینات میوز - سوال 1 از 0