کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دستگاه عصبی محیطی (اعصاب پیکری و خود مختار) - سوال 1 از 5
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 13 بار از 29 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: پمپ سدیم -پتاسیم,اعصاب پیکری,دستگاه عصبی

توضیح:

طراح: سراسرینوع تست: سراسری

بعضی از تار‌های عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند، می‌توانند . .. .. .. .

به کمک پمپ سدیم- پتاسیم غشا‌ی خود، به پتانسیل آرامش دست یابند.
اطلاعات اندام‌های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند.
پیام‌های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
به واسطه‌ی فعالیت نوعی سلول‌های عصبی عایق بندی شوند.

همه‌ی تارهای عصبی که به دستگاه عصبی خود‌مختار تعلق دارند، می توانند .........

1) حالت آرامش را در بدن برقرار نمایند.
2) تحت شرایطی، پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند.
3) توسط نوعی سلول‌های غیرعصبی، عایق‌بندی شوند.
4) پیام‌های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.

در انسان سالم، هر عصب ...

1) حسی، دارای تارهاي حسی است كه پيام را به مغز و نخاع می برد.
2) نخاعی، مجموعی از تارهای حسی يا حركتی است.
3) حركتی، پيام را از نخاع به ماهيچه ها و غده ها می برد.
4) اگر سبب ترشحِ يك غده شود، داراي تارحركتی است.

دستگاه عصبی پيكری انسان در انقباض تارهای ماهيچه‌ای ........... دخالت دارد.

  

1) الف
2) ج
3) ب
4) الف و ج

 چند مورد می‌تواند جمله‌ی زیر را تکمیل نماید؟(خارج ۹۱)

دردستگاه عصبی انسان، .................. می‌باشد.

الف) تارعصبی، مجموعه‌ای از زائده‌های چند سلولی عصبی              ب) عصب، زائده‌ی بلند یک سلول عصبی

ج) جسم پینه‌ای، دسته‌ای از تارهای عصبی دو نیمکره‌ی مخچه      د)نخاع، رابط بین دستگاه عصبی مرکزی و نیمکره‌های مخ

هـ ) میلین، مانعی در مقابل تغییر پتانسیل غشای سلول عصبی

۱)۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴
تمرینات دستگاه عصبی محیطی (اعصاب پیکری و خود مختار) - سوال 1 از 0
تمرینات دستگاه عصبی محیطی (اعصاب پیکری و خود مختار) - سوال 1 از 0