کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دومین خط دفاع غیر اختصاصی - سوال 1 از 7
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 23 بار از 34 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: گلبول سفید,گرانولوسیت ها,انعقاد خون

توضیح:

طراح: سنجشنوع تست: سنجش

گلبول های سفیدی که از گروه گرانولوسیت ها هستند، نمی توانند .......

پروتئین های مکمل بسازند.
با عبور از مویرگ، وارد مایع میان بافتی شوند.
در دفاع غیر اختصاصی، شرکت داشته باشند.
از انعقاد خون، درون رگ ها جلوگیری کنند.

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر درست است؟

«در ماکروفاژها، کیسه های ریزی که ..............  را احاطه کرده، به طور مستقیم از غشاء دستگاه گلژی جوانه زده است.»

1) مواد غذایی بلعیده شده
2)پروتئین های مکمل
3) انتقال دهنده های عصبی
4) پادتن های متصل به باکتری

 کدام عبارت در مورد ماکروفاژها نادرست است؟

1 ) به کمک پادتن ها میکروب های خون را می بلعند
2 ) مونوسیت های خارج شده از خون هستند
3 ) پروتئین های مکمل را تولید و ترشح می کنند
4 ) آنزیم های لیزوزومی فراوان دارند

سلول های بافت سازند ه‌ی پروتئين مكمل در توليد كدام موارد می توانند دخالت داشته باشند؟
الف- اريتروپويتين ب- استيل كولين ج- ليزوزيم د- پادتن

1) الف وج
2) ب و د
3) ب و ج
4) الف و د

كدام نادرست است؟ طحال اندامی است كه ...

1) در دوران جنينی، اريتروسيت می سازد.
2) مويرگ های باريك آن به گلبو لهای قرمز پير آسيب می‌زنند.
3) ماكروفاژها و لنفوسیت‌ها در آن مستقر می‌شوند.
4) در شرايط كمبود اكسيژن با ترشح هورمون سبب افزايش هماتوكريت می‌‌ شود.

همه‌ی . .. .. ... ..  ، می‌توانند همانند نوتروفیل‌ها،. .. .. .. .

۱)گرانولوسیت‌هایی که آنزیم‌های لیزوزومی فراوان دارند - تا بیش از یک سال زنده بمانند.
۲)آگرانولوسیت‌هایی که فاگوسیتوز انجام می‌دهند - در دفاع غیر اختصاصی شرکت کنند.
۳)گرانولوسیت‌هایی که در حساسیت‌ها زیاد می‌شوند - ماده‌ی ضد انعقاد خون ترشح نمایند.
۴)آگرانولوسیت‌هایی که پروتئین دفاعی می‌سازند - با ذره‌خواری میکروب‌ها را نابود سازند.

همه‌ی ......... ، می‌توانند همانند ائوزینوفیل‌ها، ............

1) آگرانولوسیت‌هایی که لیزوزوم فراوان دارند – تا بیش از یک سال زنده بمانند.
2) گرانولوسیت‌هایی که تحرک زیادی دارند – نوعی ماده‌ی گشادکننده‌ی رگی بسازند.
3) آگرانولوسیت‌هایی که در دفاع غیراختصاصی شرکت می‌کنند – با صرف انرژی، میکروب‌ها را ببلعند.
4) گرانولوسیت‌هایی که در گروه فاگوسیت‌ها هستند – نوعی ماده‌ی ضد انعقاد خون ترشح کنند.
تمرینات دومین خط دفاع غیر اختصاصی - سوال 1 از 0
تمرینات دومین خط دفاع غیر اختصاصی - سوال 1 از 0