فصل اول: ایمنی بدن

در این فصل ابتدا عوامل بیماری‌​زا رو می‌شناسیم؛ سپس با سپر دفاعی و سلول‌هایی که بدن برای مقابله با این عوامل تدارک دیده شده آشنا می‌شویم. مطالب این بخش حفظی و مفهومیه و کمتر ترکیبیه. دو تست از این فصل در کنکور سوال داریم.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران