دین و زندگی سال چهارم دبيرستان (پيش دانشگاهی)

دین و زندگی سال چهارم (پیش دانشگاهی)، شامل ۱۰ درس می‌باشد؛ در کنکور، 7 تست از 25 تست دین و زندگی به این کتاب اختصاص دارد. مطالب این کتاب بیشتر جنبۀ مفهومی دارند.
پرسش و پاسخ

درس اول: هستی بخش

این درس در طولِ 5 سال اخیر، 20 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : شناختِ دلایلِ نیازمندی جهان به خداوند.

درس دوم : یگانۀ بی‌همتا

از این درس در 5 سالِ اخیر کنکور، 20 تست طرح شده است. هدف کلی : فهم و درکِ حقیقتِ توحید و شناختِ توحید در خالقیت، مالکیت، ولایت و ربوبیت.

درس سوم : حقیقت بندگی

این درس در طول 5 سال اخیر ، در کنکور 28 تست داشته است. هدف کلی : آشنایی با توحید عبادی.

درس چهارم : در مسیر اخلاص

در طول 5 سال اخیر کنکور، 27 تست از این درس طرح شده است. هدف کلی : آشنایی با اخلاص در بندگی و برنامه‌هایی درجهت رسیدن به اخلاص.

درس پنجم : قدرت پرواز

از این درس در کنکور 5 سال اخیر، 29 تست طرح شده است. هدف کلی : روشن‌سازی ویژگی «اختیار» در انسان.

درس ششم : سنت‌های الهی

این درس در طولِ 3 سال اخیر، 17 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : شناخت قوانین و سنت‌ها یا همان تقدیرات الهی.

درس هفتم : بازگشت

این درس در طول 5 سال اخیر کنکور، 20 تست را به خود اختصاص داده است. هدف کلی : آشنایی با چگونه بازگشتن به توحید در عبادت(توبه).

درس هشتم : پایه‌های استوار

این درس در طول 5 سال اخیر، 22 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : شناخت معیارهای تمدن متعالی اسلام.

درس نهم : برنامه‌ای برای فردا

از این درس در کنکور، در طول 5 سال اخیر، 13 تست طرح شده است. هدف کلی : ارائۀ برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف برای تمدنِ حال حاضر و آمادگی برای تمدن بزرگ جهانی در هنگام ظهور امام زمان(عج).

درس دهم : زندگی در دنیای امروز

این درس در طول 3 سال اخیر، 3 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : شناختِ احکامِ ضروری برای زندگی در دنیای امروز.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران