دین و زندگی سال سوم دبیرستان

دین و زندگی سال سوم همانند دین و زندگی سال دوم، 16 درس دارد. که این 16 درس، در کنکور، 9 تست از 25 تست دین و زندگی را به خود اختصاص می‌دهند. مطالب این کتاب جنبۀ مفهومی-حفظی دارند و موضوع این کتاب بیشتر درمورد هدایت است.
پرسش و پاسخ

درس اول: هدایت الهی

از این درس در کنکور، در طولِ 5 سال اخیر، 27 تست طرح شده است. هدف کلی : شناختِ نیازهای انسان و برطرف کردن این نیازها با هدایت الهی.

درس دوم : هدایت مستمر

این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور، 22 تست را به خود اختصاص داده است. هدف کلی : روشن‌سازیِ ضرورتِ آمدنِ پیامبران متعدد برای دین واحد.

درس سوم : معجزه‌ای از نوع کتاب

در طولِ 5 سالِ اخیر، از این درس در کنکور 14 تست طرح شده است. هدف کلی : بیانِ اینکه : قرآن کریم، هم معجزه و هم سند حقانیت پیامبر است.

درس چهارم : گسترۀ رسالت پیامبر

از این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور، 17 تست طرح شده است. هدف کلی : بیان قلمروهای رسالت و مسئولیت‌های پیامبر اکرم(ص).

درس پنجم : تداوم رسالت

این درس در طولِ 5 سالِ اخیر، 30 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : بیانِ ضروریاتِ تداومِ رسالت پیامبر(ص) به صورتِ امامت، پس از رحلتِ پیامبر.

درس ششم : جایگاه امامت

از این درس در طولِ 3 سالِ اخیر، 13 تست در کنکور طرح شده است. هدف کلی : روشن‌سازیِ جایگاهِ شیعه، به عنوانِ اسلامِ حقیقی.

درس هفتم : وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه

این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور، طرحِ 20 تست را به خود اختصاص داده است. هدف کلی : آشنایی با وضعِ فرهنگی و سیاسیِ عصرِ امامان.

درس هشتم : احیای ارزش‌های راستین

این درس طرحِ 22 تست را در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور به خود اختصاص داده است. هدف کلی : بیانِ اقدامات امامان(ع) در قلمروهای امامت.

درس نهم : خورشید پنهان

15 تست از این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور طرح شده است. هدف کلی : بیانِ چهار مورد از موضوعاتِ مهم در دورۀ غیبت امام عصر(عج).

درس دهم : در انتظار طلوع

از این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور، 17 تست طرح شده است. هدف کلی : بیانِ آیندۀ تاریخ – منجی در اسلام و سایر ادیان – مسئولیت‌های انسان منتظر.

درس یازدهم : مرجعیت و ولایت فقیه

این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور، 14 تست را به خود اختصاص داده است. هدف کلی : روشن‌سازیِ چگونگیِ تداوم اقداماتِ امامان(مرجعیت دینی و ولایت ظاهری) در عصر غیبت.

درس دوازدهم : ویژگی‌های حکومت اسلامی

16 تست از این درس در کنکورِ 5 سالِ اخیر طرح شده است. هدف کلی : شناختِ ویژگی‌های حکومتِ اسلامی و تفاوت آن با حکومت‌های دیگر.

درس سیزدهم : عزت نفس

این درس طرحِ 7 تست را در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور به خود اختصاص داده است. هدف کلی : درکِ عمیقِ مفهومِ عزّت نفس و چگونگی تقویت آن.

درس چهاردهم : زمینه‌های پیوند

این درس در طولِ 5 سالِ اخیر در کنکور، 7 تست داشته است. هدف کلی : شناختِ اهدافِ تشکیلِ خانواده و بیانِ دو مورد از برنامه‌های آمادگی برای ازدواج.

درس پانزدهم : پیوند مقدس

6 تست از این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور طرح شده است. هدف کلی : آشنایی با مسیر درستِ انتخاب همسر و تشکیلِ خانواده.

درس شانزدهم : کانون مهر

11 تست از این درس در طولِ 5 سالِ اخیرِ کنکور طرح شده است. هدف کلی : آشنایی با نقش هریک از اعضای یک خانوادۀ در مسیرِ تعالی.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران