فصل 1 - از یاخته تا گیاه(فصل6 دهم)

در این فصل ویژگیهای یاختۀگیاهی و چگونگی سازمانیابی یاخته هادرگیاهان آوندی و شکل گیری پیکر آن ها را بررسی خواهیم کرد.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران