دهم-فصل ۵ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

بدن ما چگونه فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها را تنظیم می کند؟چگونه ترکیب شیمیایی آن را ثابت نگه می دارد؟ ادرار چگونه تشکیل می شود؟ ترکیب شیمیایی ادرار چه اطلاعاتی را دربارۀ وضعیت درونی بدن فراهم می کند؟ این ها نمونه پرسش هایی است که پاسخ آنها را در این فصل خواهیم یافت.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران