دین و زندگی سال دوم دبیرستان

دین و زندگی سال دوم 16 درس دارد. در کنکور 9 تست از 25 تست دین و زندگی، از این کتاب طرح می‌شود. برای درک بهتر و راحت‌تر دین و زندگی سال دوم دبیرستان، می‌بایستی که شما مطالبی از کتابهای سوم و پیش دانشگاهی را پیش‌تر فرابگیرید(مثل توحیدات، هدایت‌ها و ...)
پرسش و پاسخ

پیش نیاز دین و زندگی کنکور

برای شروع به خواندن درس دین و زندگی، یک سری مفاهیم و مباحث را باید پیشتر فرا بگیرید. در این قسمت سعی کردیم این مفاهیم را در قالب «پیش نیاز دین و زندگی» به شما دوستان به صورت رایگان ارائه بدیم.

درس یک: جلوه‌های حکمت و تدبیر

این درس در طول 5 سال اخیر، 18 تست در کنکور سراسری داشته است. هدف کلی : شناختِ هدفمندیِ جهان و شناختِ حکمت خداوند که هدفمندیِ جهان از آن(حکمت خداوند) سرچشمه می‌گیرد.

درس دوم: با کاروان هستی

در طول 5 سال اخیر، 17 تست از این درس در کنکور سراسری طرح شده است. هدف کلی : تشخیصِ جهانِ هستی، به عنوان یک نظام یکپارچه که این نظام، حرکتی رو به رشد و تکامل بسوی خداوند دارد.

درس سوم: سرمایه‌های انسان

این درس در طولِ 5 سال اخیر، 18 تست در کنکور سراسری داشته است. هدف کلی : شناخت و بررسی ویژگی‌های انسان و اینکه این ویژگی‌ها چه تأثیری در رسیدنِ انسان به هدف قرب الهی دارند.

درس چهارم : خود حقیقی

در این درس شاهِدِ 13 تست در طول 5 سال اخیر کنکور هستیم. هدف کلی : در این درس می‌بینیم که، انسان علاوه بر بعد جسمانی، یک بعدِ دیگر نیز دارد(بعد روحانی).

درس پنجم : پنجره‌ای رو به روشنایی

در طول 5 سال اخیر کنکور، از این درس 27 تست طرح شده است. هدف کلی : بیان دیدگاه انسانها نسبت به مرگ و نیز پیامدهای این دیدگاه‌ها.

درس ششم : آینده‌ی روشن

19 تست از این درس در طول 5 سال اخیر کنکور طرح شده است. هدف کلی : آوردن دلایلی برای اثبات «ضرورت معاد» و «امکان معاد» جسمانی است.

درس هفتم : منزلگاه بعد(برزخ)

در مدت 5 سال اخیر، 16 تست از این درس در کنکور سراسری طرح شده است. هدف کلی : آشنایی با عالم برزخ(عالم بعد از این دنیا) و بیان رابطه‌ی برزخ با دنیا.

درس هشتم : واقعه‌ی بزرگ(قیامت)

این درس در مدت 5 سال گذشته، 16 تست در کنکور سراسری داشته است. هدف کلی : شناختِ ترتیبِ وقوعِ مراحل قیامت و نحوه‌ی محاکمه‌ی الهی.

درس نهم : فرجام کار

از این درس در کنکورهای 5 سال اخیر، 19 تست طرح شده است. هدف کلی : آشنایی با سرانجام انسان در آخرت.

درس دهم : اعتماد بر او (توکّل بر خداوند)

این درس در طولِ 5 سال اخیر، 14 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : نقش توکل بر خداوند در زندگی انسان و نیز بیان دلایل توکل بر خداوند.

درس یازدهم : دوستی با حق

این درس در طولِ 5 سال اخیرِ کنکور، 19 تست داشته است. هدف کلی : شناختِ نقش محبت در زندگی و نیز شناختِ آثار محبت به خداوند.

درس دوازدهم : فضیلت آراستگی

از این درس در طول 5 سال اخیرِ کنکورِ سراسری، 12 تست طرح شده است. هدف کلی : شناختِ ارزش‌های آراستگی ظاهری که با عفاف همراه است.

درس سیزدهم : زیبایی عفاف

در طولِ 5 سال اخیر، 10 تست از این درس در کنکور طرح شده است. هدف کلی : شناختِ رابطه‌ی بین حجاب و عفاف برای گرایش و توجه هرچه بیشتر به حجاب.

درس چهاردهم : نظارت همگانی

این درس در طول 5 سال اخیر، 7 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : آشنایی با امر به معروف و نهی از منکر برای ایجاد آمادگی در جهت انجام صحیح این دو واجب و فریضه‌ی الهی.

درس پانزدهم : کار و درآمد حلال

از این درس در طولِ 5 سال اخیر، 7 تست در کنکور طرح شده است. هدف کلی : شناختِ کسب و کار درست و نادرست و راه‌های تأمین نیازهای عمومی جامعه.

درس شانزدهم : یاری از نماز و روزه

این درس در طولِ 2 سال گذشته، 7 تست در کنکور داشته است. هدف کلی : نقشِ نماز و روزه در دوری از گناه و تقویت روحیه‌ی تقوا.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران