دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی

در اقدامی غیر منتظره، کتاب دین و زندگی دهم، برای رشتۀ انسانی تا حدودی اختصاصی شد! کتاب دین و زندگی دهم رشته علوم انسانی، شامل 14 درس است. که 12 درس آن با دین و زندگی رشته های دیگر مشابه است. درس های «3» و «10» این کتاب، در کتاب دین و زندگی رشته های دیگر موجود نیست و یعنی این دو درس مختص به رشته انسانی است.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران