فصل اول: نور هندسی خرید نسخه کامل

این فصل شامل 5 است که شامل: 1- سایه و نیم سایه، 2- آینه های تخت، 3- آینه های کروی، 4- شکست نور و 5- عدسی ها می شود.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران