فصل هشتم: ژنتیک و خاستگاه آن

یکی از مهم‌ترین و به اعتقاد بعضی (اونایی که با آکادمی کنکور آشنایی ندارند) سخت‌ترین مبحث زیست، یعنی ژنتیک پیش روی شماست. محاسباتی‌ترین فصل زیست شما همین فصله. شرط موفقیت شما در این فصل حل تست‌های فراوان + چاشنی صبره. خدا بهتون صبر بده!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران