فصل هفتم: میوز و تولید مثل جنسی

فرایند سلولی که در آن هر سلول فقط نصف تعداد کرموزوم‌های سلول والد خود را دریافت می‌کند تقسیم میوز نام دارد. اینکه نیمی شبیه پدر هستیم نیمی مادر، مدیون تقسیم میوزیم. پیش نیاز این فصل یادگیری کامل فصل قبل هستش. یک تست مستقیم از این بخش در کنکور داریم.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران