فصل پنجم: ماده ژنتیک

از این فصل تا فصل ۸ وارد دنیای درون هسته سلول‌ها می‌شویم. دانستن ساختار DNA اولین قدم برای وارد شدن به دنیای بی پایان ژنتیک است. از این فصل به طور مستقیم معمولا 1 تست در کنکور سراسری می آید.این فصل با فصول ۱ و ۲ زیست دوم و فصل ۱ و ۲ پيش دانشگاهی مرتبط است!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران