فصل سوم: حواس

از علوم دبستان به یاد داریم که همه ما دارای حواس پنجگانه هستیم. در این بخش با دیدی عمیق‌تر و نزدیک‌تر این حواس رو بررسی می‌کنیم. همواره یک تست از این بخش در کنکور داشته‌ایم. ساختمان چشم از بخش‌های ديگه‌ی اين فصل بیشتر مورد توجه طراحان کنکور بوده!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران