کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 0 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: کاربرد مشتق

توضیح:

طراح: سازمان سنجشنوع تست: سراسری

در تابع با ضابطه‌ی f(x) = {(2x + 1)^{ - \frac{1}{2}}}، آهنگ متوسط تغییر تابع، از نقطه x = 4 تا x = 12، از آهنگ لحظه‌ای آن در نقطه x = 4، چقدر بیشتر است؟

۱) \frac{7}{{540}}

۲) \frac{{11}}{{540}}

۳) \frac{7}{{270}}

۴) \frac{{11}}{{270}}

در تابع ضمنی {\rm{4}}\sqrt {xy}  + \frac{{\rm{1}}}{y} - {\rm{2}}x = {\rm{1}}، تابع y بر حسب متغیر x منظور شده است. معادله خط مماس بر منحنی آن در نقطه (4,1)، کدام است؟

۱) y + 2x = 9

۲) 2y - x =  - 2

۳) 3y + x = 7

۴) 3y - x =  - 1

در کدام بازه تابع با ضابطه  f(x) =  - {x^4} + 8{x^3} - 18{x^2}،  نزولی و تقعر نمودار آن، رو به بالا است؟

۱) (1,3)

۲) (1,4)

۳) (0,1)

۴) (0,3)

تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0
تمرینات بخش اول - سوال 1 از 0