کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات روش‌های عبور مواد از عرض غشای سلول - سوال 1 از 15
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 4 بار از 16 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری خارج از کشور

 در یک سلول روده‌ی انسان، بخش اعظم غشاء از مولکول‌هایی تشکیل شده است که . . . . . . . . (خارج۹۲)

1) فاقد کانال دریچه‌دار می‌باشند.
2) نسبت به مولکول‌های آب بسیار نفوذپذیرند.
3) حداقل به یک زنجیره‌ی پلی‌ساکاریدی اتصال دارند .
4) دارای منافذ ویژه‌ای برای عبور درشت مولکول‌ها هستند.

 کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

 

1) هر پروتئین غشائی که عمل انتقال مواد در خلاف جهت شیب غلظت آن‌ها را انجام می‌دهد، قطعا از ATP برای تأمین انرژی خود استفاده می‌کند.
2) ممکن است کاهش فشارخون انسان، نتیجه یک فرآینداگزوسیتوز باشد.
3) تزریق اریترومایسین به یک سلول یوکاریوتی هیچگونه تأثیری بر هیچ فرآیند پروتئین سازی آن ندارد.
4) وزیکون‌های حاوی آنزیم‌های گوارشی تنها می‌توانند واکوئل‌های غذایی کوچکتر یا هم‌اندازه خود را ببلعند.

 در جایی که اسمز رخ می‌دهد، ............ دور از انتظار است.

 

1) وجود پرده‌ی نیمه تراوا
2) وجود غشای سلولی
3) محلول‌هایی با غلظت متفاوت آب
4) وجود آب خالص در دو طرف

اسمز یعنی ............ و جایی رخ می‌دهد که .............. وجود دارد.

 

1) انتشار مولکول‌های آب از جای غلیظ به رقیق - 2 محلول با غلظت متفاوت آب
2) انتقال فعال مولکول‌های آب از جای غلیظ به رقیق - 2 محیط با آب خالص
3) انتشار مولکول‌های آب از جای رقیق به غلیظ - 2 محلول با غلظت متفاوت آب
4) انتقال مولکول‌های آب از جای رقیق به غلیظ - 2 محیط با آب خالص

کدام گزینه نادرست است؟

 

1) دیواره‌ی سلول گیاهان بر خلاف غشای آن نفوذ پذیری انتخابی ندارد.
2) ذرات کوچک و یون‌ها از طریق انتشار و انتقال فعال می‌توانند وارد سلول شوند.
3) تمایل محلول به جذب آب که با غلظت آن رابطه مستقیم دارد ، فشار اسمزی نام دارد.
4) هر سلول از بدن ما ممکن است در محیط آب خالص بترکد.

 کدام عبارت صحیح می‌باشد ؟

 

1) اجزای اصلی غشای سلولی، از یک گلیسرول و 3 اسید چرب ساخته شده‌اند.
2) در غشای سلولی بیش‌ترین فراوانی مربوط به مونوساکارید‌هاست.
3) گلیکوپروتئین‌های غشا فقط رو به سمت فضای بین سلولی دارند.
4) داشتن لیپید‌های حلقه‌ای در غشائ تنها از خصوصیات سلولی است که لیزوزوم فراوان دارد.

در یک سلول از سلول‌های پوششی نای، ...

 

 

1) همه ژن‌های DNA هسته بیان می‌شوند.
2) در غشای آن می‌توان زوائد حرکتی را دید.
3) بیش‌ترین مولکول‌های غشای آن، ساختار 4 حلقه‌ای دارند.
4) رونویسی از ژن بیان کننده‌ی کلسترول در هسته سلول صورت می‌گیرد.

در هرنوعی از فرآیند انتشار ......

 

 

1) برای جابه‌جایی مواد به انرژی نیاز است.
2) حرکت همه‌ی مولکول‌ها به سمت محل کم تراکم است.
3) عامل افزایش دهنده‌ی سرعت دما است.
4) برای جا‌به جایی مولکول‌های به پروتئین‌های غشایی نیاز است.

کدام گزینه صحیح نیست؟
«همه‌ی سلول‌های زنده به جز سلول‌های گیاهی، توانایی .......... دارند.»
 

 

 

1) تولید نوعی لیپید 4 حلقه‌ای
2) سنتز غشای سلول خود
3) انجام گلیکولیز را در سیتوسل خود
4) تبادل مواد با محیط

 چند مورد از موارد زیر عبارات زیر با طور نادرستی تکمیل می‌کند؟؟
«غشای پلاسمایی ...»

الف) تراوایی نسبی دارد، یعنی همه‌ی مواد اجازه ورود یا خروج دارند.
ب) می‌تواند کاملاً شبیه به دیواره ظرف باشد.
ج) در بعضی موارد دارای مولکول‌های 4 حلقه‌ای لیپیدی است.
د) در هنگام اگزوسیتوز مساحتش بیش‌تر می‌وشد.

 

1)4
2)1
3)2
4)3

در انتشار تسهیل شده .......... انتقال فعال ...........
 

 

1) همانند - به پروتئین برای انتقال ذرات کوچک نیاز است.
2) برخلاف - به انرژی برای عبور مواد از غشا نیاز است.
3) همانند - جهت حرکت مواد از جای پرتراکم به جای کم تراکم است.
4) برخلاف - تعادل در حالت نهایی برقرار نیست.

همه‌ی ...

 

1)پروتئین‌های موجود در غشای سلول‌های جانوری منفذ دارند.
2) کانال‌های پروتئینی به مولکول‌های کوچک مثل یون‌ها اجازه عبور می‌دهند.
3) یون‌ها از کانال‌های اختصاصی خود عبور می‌کنند.
4) کانال‌ های پروتئینی برای عبور مواد ATP مصرف می‌کنند.

کدام  گزينه تعريف صحيج تري از پديده اسمز است؟

 

1) يک پديده ي شيميايي که مولکول‌هاي آب از جاي رقيق به جاي غليظ مي رود.
2) انتشار مولکول‌هاي آب از خلال غشاي داراي نفوذ پذيري انتخابي از جاي رقيق به غليظ است.
3) انتشار مولکول‌هاي آب از خلال غشاي داراي نفوذ پذيري انتخابي از جاي غليظ به رقيق است.
4) انتقال فعال مولکول‌هاي آب از جاي غليظ به رقيق از خلال غشاي داراي نفوذ پذيري انتخابي است.

کدام مورد درباره پروتئين‌هاي غشا صحيح است ؟ 

 

1)همه کانال هاي پروتئيني به مولکول‌هاي آب اجازه عبور مي‌دهند.
2)کانال هاي پروتئيني تخصصي به مولکول‌هاي کوچک اجازه عبور مي دهد.
3) مولکول‌هاي پذيرنده در سطح خارجي يا داخلي غشاي سلول ، قرار گرفته اند.
4) مولکول‌هاي پذيرنده به برقراري اتصال شيميايي ميان سلول‌ها کمک مي‌کنند.

 چند مورد جمله‌ی زیر را به طور نادرستی تکمیل می‌کند؟(سراسری۹۲)

هر پروتئین غشایی، . . . . . . . . . .

الف- برای ایفای نقش خود نیاز به صرف انرژی دارد.          ب- برای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می‌کند.

ج- حداقل با زنجیره‌ای از مونوساکاریدها اتصال دارد.         د- به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول‌ها کمک می‌کند.

۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴
تمرینات روش‌های عبور مواد از عرض غشای سلول - سوال 1 از 0
تمرینات روش‌های عبور مواد از عرض غشای سلول - سوال 1 از 0