کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات سلول‌های پروکاریوتی - سوال 1 از 6
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 6 بار از 14 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

 کدام گزینه صحیح است؟

1) در هر جانداری که هم یوغی رخ می‌دهد، قطعا محتوای ژنتیکی در ناحیه نوکلئوتیدی قرار گرفته و فاقد هسته است.
2) ممکن است سلول دارای اندامک لیزوزوم، به شکل چند وجهی باشد.
3) در فرآیند فتوسنتز همواره اندامکی 2 غشائی نقش دارد و سلول الکترون مورد نیاز خود را از ترکیبات معدنی می‌گیرد.
4) تمامی عواملی که در باکتری باعث چسبیدن آن به سطوح مختلف می‌شود، وظیفه حفاظت از سلول را دارد.

در رابطه با استرپتوکوکوس نومونیا چند مورد از موارد ذیل نادرست می‌باشد؟
الف) می‌توانند با ادغام سیتوپلاسم‌های خود، ساختار رشته مانند همچون آنابنا بسازند.
ب) چون ساختاری پیچیده‌تر و کامل‌تر از ویروس‌ها دارد، هر دارویی که اثر مخرب بر آن داشته باشد، قطعا باعث نابودی ویروس‌ها نیز می‌شود.
ج) چون پیلی ندارند نمی‌توانند عمل ترانسفورماسیون را انجام دهند.
د) دارای عاملی حفاظتی هستند که در بعضی باکتری‌ها یافت می‌شود.

1) 2
2) 4
3) 1
4) 3

نمی‌توان گفت که در .............، همانندسازی DNA ................

 

1) تریکودینا - هم در سیتوپلاسم و هم در هسته، صورت می‌گیرد.
2) باکتری‌ها - معمولاً دو جهته پیش می‌رود.
3) تریکودینا - اصلی در هسته بزرگ صورت می‌گیرد.
4)باکتری‌ها - در ناحیه‌ي بدون پوشش صورت می‌گیرد.

همه‌ی سلول‌هایی که کپسول دارند، ..........

 

1) توانایی تولید پروتئین فعال کننده را دارند.
2) دارای دیواره‌ای برای حفاظت و شکل دادن به سلول هستند.
3) mRNA هنگام بالغ شدن کوتاه می‌شود.
4) هنگام پروتئین‌سازی در آن‌ها، آخرین tRNA حامل آمینواسید ابتدا وارد جایگاه P می‌شود.

چند مورد از جملات زیر صحیح است ؟
الف) بیشتر نوکلوئتید‌های موجود در DNA های تریکودینا قابل ترجمه‌اند.
ب) عامل داشتن شکل خاص هر سلول، بر عهده داشتن وظیفه خاص است.
ج) همه‌ی سلول‌های که اینترون دارند با یکدیگر شباهت اساسی دارند.
د) سلولی با یک نوع RNA پلی‌مراز در هنگام رونویسی از هر ژن ، در DNA، حلقه‌ای تشکیل می‌دهد.
 

 

1)4
2)2
3)1
4)3

 چند مورد عبارت رو‌به رو را به درستی تکمیل می‌کند. «سلول‌هایی که ............»
الف) شبکه‌ی آندوپلاسمی ندارند، اندامک غشاء‌دار نیز ندارند.        ب) کلروپلاست ندارند قطعاً فاقد توانایی فتوسنتز هستند.
ج) DNA ندارند، قطعاً فاقد فعالیت زیستی هستند.                      د)شبکه‌ی آندوپلاسمی ندارند غشاء نیز ندارد.
ه) تنفس هوازی دارند قطعاً میتوکندری خواهند داشت.                 و) پلاسمودسم دارند دارای غشای پلاسمایی می‌باشند.

 

1)3
2)2
3)4
4)5
تمرینات سلول‌های پروکاریوتی - سوال 1 از 0
تمرینات سلول‌های پروکاریوتی - سوال 1 از 0