فصل نهم: ویروس​‌ها و باکتری‌​ها

اولین بار در فصل ۲ سال دوم با باکتری‌ها آشنا شدید؛ اینجا کامل‌تر با انواع اونها آشنا می‌شید. مطالب حفظیش فراوونه! با فصول ۱ و ۲ و ۳ پیش هم مرتبطه؛ چون اونجا هم از باکتری‌ها حرف زدیم.در ضمن با انواع ویروس‌ها هم آشنا خواهید شد که با فصل ۱ سال سوم مرتبطه. سه تست در کنکور سراسری داریم ازش!
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران