فصل پنجم: ژنتیک جمعیت

دوباره ژنتیک!!؟ اصلا از اسم این فصل نترسید؛ برخلاف ژنتیک سال سوم، تنوع مسائل ژنتیک جمعیت بسیار محدودتر است و با روشی که یادتون میدم از پس هر نوع سوالی برمیاید! مثل آب خوردن! ۳ یا ۴ تست از این بخش در کنکور سراسری سوال میاد.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران