فصل یازدهم: تولید مثل و رشد و نمو در جانوران

در این فصل با چگونگی پیدایش خودتون بیشتر آشنا می​‌شید. مهم‌ترین نکات در این مبحث شکل ظاهری دستگاه تناسلی مردان و چگونگی چرخه‌‌ی قاعدگی در زنان است. بخش آخرم در مورد رشد و نمو جنینه که شدیدا حفظیه! سهم این بخش در کنکور ۲ الی ۳ تست است.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران