فصل سوم: پیدایش و گسترش زندگی

برای پاسخگویی به این سوال که حیات چگونه و چطور روی زمین پدیدار شد باید این فصل رو بخونید. فصل ساده‌ای است، اما قابلیت ترکیبی بالایی با فواصل دیگر دارد. همچنین باید فواصل زمانی و تقدم و تأخر در تکوین و انقراض جانداران را بدانید.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران