فهرست

  1. سجع
    1. سجع مطرف
    2. سجع متوازن
    3. سجع متوازی
    4. نکته ها

 

سجع :  در لغت به معنی آواز کبوتر است و در اصطلاح به کلام آهنگین گفته می شود . کلمات انتهایی جملات که یا هم وزن هستند

و یا در حروف آخر یکسانند.

    محبت را غایت نیست از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست       ، 

                                        در این مثال دو کلمه غایت و نهایت در انتهای دو جمله در کلمات آخر یکسانند و سجع ما به حساب می آیند.

 

سجع مطرف   در این نوع سجع دو کلمه در حروف آخر یکسانند ، اما هم وزن نیستند.

    مراد از نزول قرآن ، تحصیل سیرت خوب است ، نه ترتیب صورت مکتوب      

در این مثال دو کلمه ی خوب و مکتوب این ویژگی را دارند.

 

سجع متوازن :   در این نوع سجع دو کلمه هم وزن هستند ، اما در حروف آخر یکسان نیستند .

     فلان را اصلی است پاک و طینتی است صاف    

                                    در این مثال دو کلمه ی پاک و صاف  هم وزن هستند  .

 

سجع متوازی  در این نوع سجع دو کلمه هم  هم وزن هستند و هم در حروف آخر یکسان.

     بر همه چیز دانایی به تو زیبد ملک خدایی   

                                                 در این مثال دو کلمه دانایی و خدایی هر دو ویژگی را با هم دارند.

نکته ها :

    شرط لازم برای داشتن سجع ، وجود حداقل دو جمله در عبارت است . اگر عبارت مورد سوال یک جمله بود سجع وجود ندارد.         

    اگر در انتهای جملات کلمات تکراری بودند ، به واژه های ماقبل آنها رجوع می کنیم و ویژگی های سجع  را در آنها جست و جو می کنیم .

                                                        

                                                                                                                                                             موٌلف : رضا اشرفی

                                                                                                                                                         مهرماه 1394

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5