دین و زندگی - آکادمی کنکور


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - پنجره ای به روشنایی


پنجره ای به روشنایی - دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - جزوه رایگان


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور - دین و زندگی مصور

در درس قبل، به معرفی برخی از مهمترین سرمایه های انسان برای رسیدن به هدف خلقت پرداختیم. ما برای استفاده از این سرمایه ها فرصت محدودی داریم. فرصتی که با مرگ انسان پایان می یابد.

هر انسانی که پا به عرصهٔ وجود می گذارد، در یکی از مراحل زندگی، مرگ به سراغش خواهد آمد و پروندهٔ زندگی او را در این دنیا خواهد بست؛ بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیست.

چیستی مرگ و آیندهٔ انسان پس از آن، از پرسش های فراگیری است که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول کرده است و آنان کوشیده اند تا به این پرسش های اساسی و سرنوشت ساز پاسخ دهند:

1 . چه سرانجامی در انتظار انسان است؟

2 . آیا واقعاً پس از امروز، فردایی در کار است؟ و اگر فردایی وجود دارد، چگونه است؟

در این درس، علاوه بر شناخت اصلی ترین دیدگاه ها در پاسخ به پرسش های بالا، به پیامدهای اعتقاد به هریک از آنها در زندگی می پردازیم.


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - دین و زندگی مصور


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - دین و زندگی مصور

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور دو دیدگاه

هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد و پروندهٔ زندگی چندین ساله اش با مرگ بسته می شود:

چه سرنوشتی در انتظار اوست؟

آیا یکباره راهی دیار فنا و نیستی می شود؟ اگر چنین است، پس داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد.

اما اگر بعد از مرگ، جهان دیگری در کار است و آدمی با مرگ نیست و نابود نمی شود، در آنجا چه سرنوشتی خواهد داشت؟

انسا نها، معمولا در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند:

1 . اعتقاد به معاد(دیدگاه پیامبران و پیروان ادیان الهی = دیدگاه الهیون)

2 . انکار معاد(دیدگاه منکران معاد = غافلان = مادی گرایان)

 
 

اعتقاد به معاد(دیدگاه پیامبران و پیروان ادیان الهی = دیدگاه الهیون)

وَ ما هذِهِ الحَیاةُ الدُّنیا : زندگی دنیا به تنهایی

اِلّا لَهوٌ وَ لَعِب : چیزی جز بازیچه و سرگرمی نیست

وَ اِنَّ الدّارَ الأخِرَة : و قطعاً سرای آخرت

لَهِیَ الحَیَوان : زندگی حقیقی است

لَو کانوا یَعلَمون : اگر می‌دانستند (عنکبوت – 64)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور مقایسه(تفاوت) حیات دنیوی با حیات اخروی :

حیات دنیوی(الحَیاةُ الدُّنیا) = بازیچه(لَهوٌ وَ لَعِب)

حیات اخروی(الدّارَ الأخِرَة) = زندگی راستین(الحَیَوان)

(در این آیه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید شده است.)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور این آیه دیدگاه پیامبران و پیروان ادیان الهیرا بیان می کند(الدّارَ الأخِرَة لَهِیَ الحَیَوان)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور اختصاص زندگی راستین به حیاط آخرت(الدّارَ الأخِرَة لَهِیَ الحَیَوان)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور مردم، حقیقت آخرت را نمی‌دانند(لَو کانوا یَعلَمون) وگرنه به دنیا دل نمی‌بستند.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور زمانی دنیا بازیچه است(الدُّنیا لَهوٌ وَ لَعِب) که مستقل از آخرت باشد و در واقع هدف مقدسی در کنار آن نباشد. پس دنیا شایستگی دلبستن را ندارد. باید گذاشت و گذشت.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور زندگی اخروی بر زندگی دنیوی مقدم است(وَ اِنَّ الدّارَ الأخِرَة لَهِیَ الحَیَوان)

دقت در آیات مربوط به آفرینش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دو بُعد جسمانی و روحانی است.

بُعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تغییر و دگرگونی است و سرانجام فرسوده و متلاشی می شود. در مقابل، بُعد روحانی و غیرجسمانی انسان، تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متلاشی نمی شود و بعد از مرگ بدن، باقی م یماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.

از همین رو، پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه آن را غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند یا پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک مرحلهٔ هستی(دنیا) به هستیِ بالاتر(آخرت) منتقل می کند.

رسول خدا(ص) در این باره می فرماید: برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می شوید.

از ایشان پرسیدند: باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

فرمود: آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

در این دیدگاه، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد. آن گونه که پیامبر می فرماید:

النّاسُ نیامٌ، فَاِذا ماتُوا، انتَبَهوا : مردم [در این دنیا] درخوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.

 

 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور پیامدهای اعتقاد به معاد

مَن ءامَنَ بِاللهِ وَ الیَومِ ءاخِرِ : هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد

وَ عَمِلَ صالِحًا : و کار نیکو و شایسته انجام دهد

فَلاخَوفٌ عَلَیهِم : هیچ ترسی برایشان نیست

وَ لاهُم یَحزَنون : و اندوهگین نمی‌شوند (مائده - 69)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور شجاعت(فَلاخَوفٌ عَلَیهِم) و نشاط(لاهُم یَحزَنون)، نتیجۀ ایمان(ءامَنَ بِاللهِ) و عمل صالح(عَمِلَ صالِحًا) است.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور این آیه دیدگاه پیامبران و پیروان ادیان الهی را بیان می کند.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور ایمان از عمل جدا نیست(ءامَنَ...عَمِلَ)

1

پیامد اول : نشاط(لاهُم یَحزَنون)

با این دیدگاه، زندگی از بن بست بیرون می آید و پنجرهٔ امید و روشنایی به روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزهٔ فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.

چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است و از کار خود لذت می برد. او با تلاش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.

انسان معتقد به معاد می داندکه هیچ یک ازکارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند. حتی اگر آن کارها به چشم کسی نیاید و نیز اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

2

پیامد دوم : شجاعت(فَلاخَوفٌ عَلَیهِم)

انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادهٔ فداکاری در راه خدا است.

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند(علت)؛ از این رو، مرگ را ناگوار نمی دانند(معلول)

آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند، بلکه آنان از خداوند عمر طولانی می خواهند تا بتوانند در این جهان با تلاش در راه خدا و خدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خدا را ملاقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.

از طرف دیگر، همین عامل سبب می شود که: دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلهٔ عالی آن برسد و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی انسان ها را هموار کنند؛ از این رو، آن گاه که امام حسین در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود: من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.

نکته : عزت‌مندبودنِ مرگ برای امام حسین، معلول ذلت بودن زندگی با ظالمان است.

امام حسین(ع) خطاب به یاران خود نیز فرمود: مرگ چیزی نیست مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت های پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟

 

 

انکار معاد(دیدگاه منکران معاد = غافلان = مادی گرایان)

وَ قالوا ما هِیَ الّ حَیاتُنَا الدُّنیا : [کافران] گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست

نَموتُ وَ نَحیا : همواره [گروهی از ما] می میریم و [گروهی] زنده می شویم

وَ ما یُهِلکُنا الَّا الدَّهرُ : و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.

وَ ما لَهُم بِذٰلِكَ مِن عِلمٍ : البته این سخن را از روی علم نمی گویند بلکه

اِن همُ اِلّ یَظُنّونَ : فقط ظن و خیال آنان است. (جاثیه – 24)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور این آیه دیدگاه منکران معاد را بیان می کند : آنها زندگی را محدود به دنیا می دانند

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور نکته : «دَّهر» به معنای گذر زمان دنیا است، گویا مادّیون معتقدند که گذر عمر، مایۀ مرگ و هلاکت انسان است.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور منکران معاد برای انکار خود، منطق و علم ندارند(ما لَهُم بِذٰلِكَ مِن عِلمٍ)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور در عقاید، پندار و گمان بی ارزش است، عقاید باید بر اساس علم باشد(اِن همُ اِلّ یَظُنّونَ)

گروهی وجود دنیای پس از مرگ را انکار می کنند؛ این دسته که برای انسان حقیقتی جز جسم و تن او قائل نیستند، با فرا رسیدن مرگ انسان و نابودی جسم او، پرونده او را برای همیشه می بندند.

در این دیدگاه، مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد.

 

 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور پیامدهای دیدگاه منکران معاد

از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که گرایش به جاودانگی دارد، این است که همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد؛ از دیگران کناره می گیرد و به انواع بیماری های روحی دچار می شود. گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارد که روز به روز بر سرگردانی و یأس او می افزاید.

گروهی نیز می کوشند که راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند و خود را به هرکاری سرگرم می سازند تا آیندهٔ تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

البته این آثار و پیامدها، گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می گیرد. این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

 
 

دین و زندگی دهم - روح الله ازادپور اندیشه و تحقیق

1 .  چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند و از لحاظ فکری آن را پذیرفته اند، تلاش چندانی برای آن جهان نمی کنند و در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟

زیرا چنین افرادی، یقیناً و قلباً معاد را نپذیرفته اند. این افراد معاد را تنها به صورت زبانی پذیرفته اند. به همین دلیل است که به آن پایبند نیستند و در زندگی دنیوی خود به آخرت توجه نمی کنند.

2 . آیا توجه به آخرت، لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟

خیر. زیرا توجه به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه موجب ایجاد شجاعت و نشاط در زندگی می شود. اعتقاد به معاد به زندگی انسان جهت الهی می دهد.

 

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5