آکادمی کنکور - دین و زندگی


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور - دین و زندگی 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور - دین و زندگی مصور

در درس پیشین دانستیم که قرآن کریم هدف خلقت انسان را، عبودیت بیان کرده است.

رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او جز با گام برداشتن به سوی این هدف میسر نمی شود.

اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها و استعدادهای او و همچنین شناخت موانِع حرکت انسان در مسیر عبودیت.

به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است.

در این درس به ترتیب به سؤالات زیر پاسخ می‌دهیم :

1 . خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل است؟

2 . برای رسیدن انسان به هدفش چه توانایی هایی در وجود او قرار داده است؟

3 . و سرانجام اینکه مهمترین موانع بندگی انسان و رسیدن انسان به کمالات و زیبایی ها چه چیزهایی است؟


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - دین و زندگی مصور


دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - دین و زندگی مصور

 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور سرمایه های انسان در مسیر رسیدن به هدف قرب الهی

خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان، او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است. آنچه در آسما نها و زمین است، برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آنها را در وجود او قرار داده است. همهٔ اینها نشان می دهد خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.

خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت دست یابد، سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است. شناخت انسان و سرمایه هایش، در گام نخست و بهره گیری از آنها در گام بعد، عامل بسیار مهمی برای حرکت به سوی هدف است.

عوامل(سرمایه های) رشد :

1 . «قدرت تفکر و تعقل»

2 . «قدرت اختیار و انتخاب»

3 . «گرایش به نیکی ها و زیبایی ها»

4 . «نفس لوامه»

5 . «برخورداری از هدایت و امداد الهی»

هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد، به کاری کوچک روی می آورد. ولی هرچه بر این سرمایه افزون گردد، هدف های بزرگ تری را می تواند مدنظر قرار دهد و به کارهای بزرگ تری روآورد. انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی همچون عقل، وجدان و راهنمایان الهی دارد؛ سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان آن را ندارند. از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، قطعاً هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از آنها باشد. پس چگونه می توانیم به کاری که در حد و اندازهٔ حیوانات است، قانع شویم و در همان سطح بمانیم. هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.

اگر هدف از خلقت ما خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیای چند روزه بود، آیا به

سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟! عقلی که با دوراندیشی، ما را از خوشی های زودگذر منع می کند و وجدانی که با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز می دارد. اگر بنا بر خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.

 
 
 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور سرمایه ها

 

آکادمی کنکور - دین و زندگی دهم سرمایۀ قدرت تفکر و تعقل

پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا :

1 . با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم.

2 . حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.

3 . درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهیم.

 

 

آکادمی کنکور - دین و زندگی دهم سرمایۀ قدرت اختیار و انتخاب

اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ : ما راه را به او نشان دادیم

اِمّا شاکِرًا و امّا کَفورًا : یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور اشاره به سرمایۀ قدرت اختیار و انتخاب انسان

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور بیانگر مقام اختیاری طولی برای انسان(اِمّا شاکِرًا و امّا کَفورًا)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور ارتکاب به بالاترین درجۀ کفر(کَفورًا)، نتیجّ نپذیرفتن هدایت الهی است(هَدَیناهُ)

خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.

سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

 

 

آکادمی کنکور - دین و زندگی دهم سرمایۀ گرایش به نیکی ها و زیبایی ها

وَ نَفس وَ ما سَوّاها : سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید

فَاَلهَمَها فُجورَها وَ تَقواها : آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد.

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور اشاره به سرمایۀ گرایش به نیکی ها و زیبایی ها در انسان

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور فهم و درک بدی ها و خوبی ها به صورت فطری در عمق وجود انسان نهاده شده است(فَاَلهَمَها فُجورَها وَ تَقواها)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور ابتدا باید پلیدی ها را بشناسیم(فُجورَها) و سپس راه گریز و پرهیز از آنها(تَقواها)

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور منظور از نفس(نَفس) در این آیه، همان نفس لوامه است که در هنگام ارتکاب به گناه بُروز می‌کند. یعنی بدی ها را می شناسد و در برابر آنها عکس العمل نشان می دهد(فَاَلهَمَها فُجورَها)

خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا به خیر و نیکی روآوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.

از این روست که همهٔ ما فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.

 

 

آکادمی کنکور - دین و زندگی دهم سرمایۀ نفس لوامه

ولا اُقسِمُ بالنَّفسِ اللَّوّامَةِ : و سوگند به نفس ملامت کننده

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور اشاره به سرمایۀ نفس لوامه در انسان

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و ملامت کند و در اندیشهٔ جبران آن برآید.

قرآن کریم، عامل درونی این حالت را «نفس لوامه»، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است.

 

 

دین و زندگی دهم - آکادمی کنکور سرمایۀ برخورداری از هدایت و امداد الهی(راهنمایان الهی)

علاوه براین سرمایه های بزرگ، خداوند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

 

 

دین و زندگی دهم - روح الله آزادپور - آکادمی کنکور موانع رسیدن به هدف قرب الهی

خدای متعال، علاوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و

دورماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.

آکادمی کنکور - دین و زندگی دهم  نفس اماره(مانع دورنی)

او به ما یادآوری می کند که عاملی درونی، انسا نها را برای رسیدن به لذت های زودگذر

دنیایی، به گناه دعوت م یکند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد.

میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرامی خواند، «نفس اماره»؛ یعنی فرمان دهنده به بدی ها نامیده می شود.

این عامل درونی همان است که حضرت علی(ع) درباره اش فرموده است:

«دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست»

 

 

آکادمی کنکور - دین و زندگی دهم  شیطان(مانع بیرونی)

همچنین، خداوند از عاملی بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد.

کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.

این خود ما هستیم که به او اجازهٔ وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم.

همین دشمن، در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم می گوید:

«خداوند به شما وعدهٔ حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی نداشتم(اشاره به اختیار انسان)؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا(اشاره به اختیار انسان). نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید»

او معمولاً از راه های زیر ما را فریب می دهد:

1 . غافل کردن از خدا و یاد او. (مثل نماز نخواندن)

2 . زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه.(نه دنیا)

3 . سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونهٔ دنیایی.

4 . ایجاد کینه و دشمنی میان مردم.

راز رانده شدن شیطان :

می دانی چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد؟

چون فرمان خدا را برای سجدهٔ بر انسان اطاعت نکرد.

اما بی وفایی برخی آدمیان را بنگر که در برابر خدا سجده نمی کنند و حلقهٔ بندگی شیطان به

گردن می آویزند!

رسول خدا(ص) می فرماید: خداوند به چنین انسا نهایی خطاب می کند:

من به خاطر تو شیطان را طرد کردم؛ اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت او درآمدی؟ می دانی راه شکست چنین دشمنی چیست؟

امام عصر(عج) می فرماید: هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

 
 

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5