فهرست
  1. ایهام 
    1. مثال اول 
    2. مثال دوم
  2. ایهام تناسب      

             1- مثال سوم

             2- مثال چهارم

 

      ایهام   زمانیکه یک کلمه درون یک عبارت بیش از یک معنی بدهد  و تمامی آن معانی قابل قبول باشد.  

 

        جهان به روی تو تازه ست و جان به بوی تو زنده ........... جهان جان تویی امروز از آن که جان جهانی  

                     در این مثال واژه ی بو در دو معنی به کار رفته است و ایهام دارد ( به معنای رایحه و آرزو )

 

          از قضا آیینه ی چینی شکست ................. خوب شد اسباب خودبینی شکست

         در این مثال واژه ی خودبینی به دو معنا به کار رفته است . یکی به معنای خود را دیدن و یکی به معنای غرور .

 

            ایهام تناسب : اگر معنایی از واژه که مورد نظر شاعر نباشد ( درون بیت معنا ندهد ) با یک یا چند کلمه در

                 همان بیت ارتباط و تناسب داشته باشد ،  ایهام تناسب شکل گرفته است .

 

           در کنج دماغم مطلب جای نصیحت ................... کاین گوشه پر از زمزمه ی چنگ و رباب است

            در این مثال واژه ی گوشه کلمه ی ایهام دار است ( به دو معنی جا و مکان  و  اصطلاح موسیقی ) ، اما فقط معنای جا

                 و مکان را می دهد ، اما معنای دوم با دو کلمه چنگ و رباب تناسب دارد.

            رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار ................. گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

              در این مثال واژه ی عهد دارای دو معنا است ( پیمان و روزگار ) ،  در اینجا فقط معنای پیمان قابل قبول است ، 

                             اما معنای روزگار با واژه ی ایام  در مصرع اول تناسب دارد.

 

موٌلف : رضا اشرفی

مهرماه1394

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 4/33 از 5