آکادمی کنکور-به نام خدا


پدیده‌های اجتماعی


آکادمی کنکور - درس دوم علوم اجتماعی - کنش اجتماعی - جزوه علوم اجتماعی - علوم اجتماعی دهم

پیش نیاز

 متن درس

 خلاصۀ درس

تکمیل کنید

تحلیل و ارتباط

آکادمی کنکور-علوم اجتماعی دهم-پیش نیاز

مباحث اصلی درس

مبحث اصلی : در این درس یاد می‌گیریم که کنش انسانی، دارای انواعی است، و یکی از این انواع، نوع اجتماعی آن است. یعنی کنش انسانی این قابلیت را دارد، که به کنش اجتماعی تبدیل شود. و تمامی پدیده‌های اجتماعی، پیامد کنش اجتماعی انسان هستند.

همچنین با این نکته آشنا می‌شویم که کنش اجتماعی خردترین پدیدۀ اجتماعی و سایر پدیده‌های اجتماعی نتیجۀ کنش اجتماعی هستند.

با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی آشنا می‌شویم و ارتباط و همبستگی پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر در به وجود آمدشان را فرا می‌گیریم.

و در انتها این نکته را فرا می‌گیریم، که پدیده‌های اجتماعی پس از به وجود آمدن (از طریق کنش اجتماعی) به تدریج از انسان‌هایی که آن‌ها را به وجود آورده‌اند، مستقل می‌شوند و فرصت‌ها و محدودیت‌هایی را برای زندگی و کنش‌های بعدی انسان پدید می‌آورند.

فراتر : برای یادگیری درس علوم اجتماعی را تعریف می‌کنیم و محدودۀ علوم اجتماعی و انسانی را که برای یادگیری درس الزامی است، مشخص می‌سازیم.

مقدمه : فردی در کلاس درس دست خود را بالا می‌برد، اشاره کردیم که این کنش سه ویژگی (آگاهی، اراده و هدف) را طی می‌کند و به تبع این سه ویژگی دارای ویژگی چهارمی به نام (معناداری) می‌شود.

اما کنشی که این دانش‌آموز در کلاس درس، انجام داده علاوه بر یک کنش انسانی، یک کنش اجتماعی نامیده می‌شود؟ می‌دانید چرا؟

زیرا کنش او با توجه به دیگران انجام شد، و او این کنش را با آداب خاصی انجام داد. در این کنش اجتماعی محدودیت‌هایی برای دانش‌آموز وجود داشت، زیرا او باید ابتدا اجازه بگیرد سپس اگر معلم اجازه داد، از کلاس خارج شود.

اگر این محدودیت (در اینجا اجازه گرفتن) وجود نداشت، آیا می‌شد در چنین کلاسی تدریس کرد، کلاسی که هر لحظه، هر کس که بخواهد به آن داخل شود و یا از آن خارج شود؟

پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند. مدرسه‌ای که دانش‌آموز در تصویر بالا در آن اجازه گرفت، حاصل کنش‌های اجتماعی است، و طبق ارزش‌ها و هنجارهای خاصی به وجود آمده، ارزش‌ها و هنجارها جزو پدیده‌های اجتماعی هستند، و این بیانگر این است، که پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند.

توصیه : ابتدا متن درس را خوب بخوانید، سپس مقدمه را بار دیگر، پس از اتمام درس مورد نقد قرار دهید، تا مفهوم درس را خوب فرا بگیرید.


آکادمی کنکور - علوم اجتماعی دهم-فصل اول-متن درس -

علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی منظور از پدیده‌های اجتماعی چیست؟

آکادمی کنکور - پدیده‌های اجتماعی - درس دوم علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - علوم اجتماعی دهم

کنش اجتماعی

کنش دارای انواع مختلفی است، علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی درونی : تفکر، ادراک – بیرونی : راه رفتن، نشستن – فردی : بدون توجه به دیگراناجتماعی : با توجه به دیگران

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  کنش اجتماعی چیست؟

کنش انسانی دارای چند نوع است، یکی از این انواع، اجتماعی است، یعنی اگر اراده و آگاهی انسان در هنگام انجام کنش انسانی به دیگران باشد، کنش انسانی تبدیل به کنش اجتماعی می‌شود.

علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی شما در اتاقی با صدای دلخواه در حال درس خواندن هستید، اگر فرد دیگری وارد اتاق، مطالعۀ شما شود، شما صدای خود را پائین می‌آورید، و کنش انسانی شما تبدیل به کنش اجتماعی می‌شود.

این را بدانید که کنش، فقط زمانی که دیگران باشند، اجتماعی به حساب نمی‌آید، بلکه راننده‌ای که در نیمه شب پشت چراغ قرمز ایستاده است، حتی اگر دیگران نیز حضور نداشته باشند، در حال انجام یک کنش اجتماعی است، چون قوانین و مقرراتی را رعایت می‌کند، که مورد قبول دیگران است.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  به نظر شما کنش‌هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه یه آن‌ها اتفاق می‌افتد کنش اجتماعی به حساب می‌آیند؟

اشاره کردیم که کنش فقط زمانی که با توجه به دیگران و اعمال آن‌ها انجام شود، کنش اجتماعی است؛ علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی وقتی فردی در کلاس درس حضور دارد، ولی بی‌توجه به دیگران در ذهن خود یک رودخانۀ خروشان را تصور می‌کند، این فرد در حال یک کنش اجتماعی نیست، بلکه او در عالم ذهن خود است، چون بدون توجه به دیگران در حال کنش درونی، تخیل است.

فراتر : این را دانستیم که موضوع علوم انسانی کنش‌های انسان و آثار و پیامدهای آن است. و این را نیز بدانید که موضوع علوم اجتماعی کنش‌های اجتماعی و آثار و پیامدهای آن (یعنی پدیده‌های اجتماعی) است. بنابراین موضوع علوم انسانی عام‌تر از موضوع علوم اجتماعی است. در نتیجه علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی محسوب می‌شود و همۀ فواید علوم انسانی را داراست.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  منظور از پدیده‌های اجتماعی چیست؟ و ویژگی‌های آن‌ها را توضیح دهید؟ این پدیده‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟

 کنش اجتماعی خردترین پدیدۀ اجتماعی به حساب می‌آید. و سایر پدیده‌های اجتماعی نتیجۀ کنش اجتماعی انسان هستند.

بانک، ساختمان‌ها، جاده، مسجد، گروه دوستان، مدرسه، خط‌کشی خیابان، چراغ قرمز، پلیس و خانواده و . . . ، چون همگی حاصل کنش‌های اجتماعی (اراده و آگاهی) ناظر بر دیگران هستند، پدیدۀ اجتماعی هسستند.

پاسخ : کنش انسانی که در درس قبل آن را فرا گرفتیم، این قابلیت را دارد، که به یک پدیدۀ اجتماعی تبدیل شود؛ یعنی این قابلیت را دارد، که به کنش اجتماعی تبدیل شود، و کنش اجتماعی را خردترین پدیدۀ اجتماعی می‌نامیم، و سایر پدیده‌های اجتماعی نتیجۀ این کنش هستند.


علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوهۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  فردی در مکانی با صدای دلخواه در حال مطالعه است. حال فرد دیگری وارد می‌شود و مطالعۀ او به یک کنش اجتماعی تبدیل می‎شود، و او صدای خود را آرام می‌کند، و یک ارزش و هنجار تحقق پیدا می‌کند. مفهوم این جمله چیست؟

آکادمی کنکور - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - پدیده‌های اجتماعی

ارتباط پدیده‌های اجتماعی

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی در هر جامعه‌ای احوالپرسی از دیگران شیوۀ معینی دارد،  این بیانگر چیست؟

هنجار شیوۀ کنش اجتماعی انسان است، که مورد قبول افراد جامعه است، این شیوۀ مورد قبول هنجار نام دارد، پس زمانی که می‌گوییم در هر جامعه شیوه‌های معینی برای احوالپرسی وجود دارد، بیانگر این است، که هنجارها (شیوۀ) کنش اجتماعی در جوامع مختلف متفاوت است.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  منظور از ارزش در یک جامعه چیست؟ چند مثال بزنید؟

آن دسته از پدیده‌های مطلوب و خواستنی (اجتماعی) هستند، که مورد توجه و پذیرش همگان هستند و افراد یک جامعه نسبت به آن‌ها گرایش و تمایل دارند.

ارزش‌ها و هنجارها بعد از اینکه از طریق کنش اجتماعی تحقق پیدا کردند، به ترتیب پدیده‌های جامعه‌پذیری (در ارتباط با هنجار) و کنترل اجتماعی (در ارتباط با ارزش) را به وجود می‌آورند. تا از طریق تعلیم و تربیت (در ارتباط با هنجار) و تشویق و تنبیه (در ارتباط با ارزش)، ارزش‌ها و هنجارها را با افراد منتقل کنند. افراد با عمل کردن بر اساس ارزش‌ها و هنجارها به آن‌ها تداوم می‌بخشند.

پس نتیجه می‌گیریم : پدیده‌های جهان اجتماعی را انسان‌ها در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آورند، و از آنجا که افراد انسانی با اراده، آگاهی و هدف عمل می‌کنند، تمامی پدیده‌های اجتماعی معنادار هستند.

انجام کنش اجتماعی = تحقق یک ارزش = پیدایش هنجار = تعلیم وتربیت = آشنا کردن افراد با آسیب‌های سیگار کشیدن

انجام کنش اجتماعی = پیدایش یک هنجار = تحقق ارزش =کنترل اجتماعی = ممنوعیت سیگار در مکان‌های عمومی

پاسخ : فردی در حال درس خواندن با صدای دلخواه است (انجام یک کنش انسانی). فرد دیگری وارد می‌شود (کنش انسانی او تبدیل به کنش اجتماعی شد). او برای رعایت حقوق دیگری (تحقق یک ارزش) می‌تواند، آرام مطالعه کند (تحقق یک هنجار). در این تصویر بسیار ساده و با کمک گرفتن از متنی که خوانده شد با این نکته پی می‌بریم که پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند.

 نتیجه : کنش انسانی = قابلیت تبدیل به کنش اجتماعی = تحقق ارزش = پیدایش هنجار


علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  راننده‌ای مدت‌هاست که در ترافیک مانده است، این راننده آرزو می‌کند، که ای کاش هیچ قوانین راهنمایی و رانندگی وجود نداشت، تا می‌توانست سریع‌تر به خانه برسد. به نظر شما این که پدیده‌های اجتماعی در اینجا (ترافیک وچراغ قرمز، مقررات راهنمایی و رانندگی)، برای رانندۀ مذکور محدودیت‌هایی را به وجود آورده‌اند، اگر وجود نداشتند، و محدودیتی را برای رانندۀ مذکور به وجود نمی‌آوردند، این راننده زودتر به خانه می‌رسید؟

آکادمی کنکور - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی دهم - محدودیت و فرصت اجتماعی

محدودیت و فرصت‌های پدیده‌های اجتماعی

پدیده‌های اجتماعی پس از تحقق به تدریج از انسان‌هایی که آن‌ها را به وجود آورده‌‎اند، مستقل می‌شوند و محدودیت‌ها و فرصت‌هایی را برای کنش و زندگی انسان‌ها ایجاد می‌کنند.

این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که افراد احساس می‌کنند، پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های طبیعی هستند، در صورتی که می‌دانیم پدیده‌های اجتماعی را انسان‌ها خلق می‌کنند و نتیجۀ کنش افراد هستند، ولی پدیده‌های طبیعی را انسان‌ها خلق نکرده‌اند.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  خیابان یک فرصت و محدودیت است، زیرا ماشین‌ها در آن رفت و آمد می‌کنند، و لی خیابان محدودیتی نیز دارد، زیرا شما نمی‌توانید که از آن بدون رعابت هیچ مقرراتی (محدودیتی) مانند : خط عابر یا استفاده از پل هوایی عبور کنید.

نتیجه : هر محدودیتی که در زندگی اجتماعی به وجود آمده است، به تبع آن فرصت و یا فرصت‌هایی برای انسان پدید آمده است، همانطور که هر فرصتی، محدودیت و یا محدودیت‌هایی برای انسان دارد.

پاسخ : پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند و این پدیده‌ها به تدریج از انسان‌هایی که آن‌ها را به وجود آورده‌اند، مستقل می‌شوند و مانند پدیده‌های طبیعی عمل می‌کنند؛ مثال : شما نمی‌توانید که خود را در رودخانه‌ای بیندازید و انتظار داشته باشید که خفه نشوید بلکه باید شما شناگر خوبی باشد. یعنی آداب (قوانین) را رعایت کنید و پس از آن بتوانید از فرصت شنا کردن لذت ببرید. همچنین راننده‌ای که در پشت چراغ قرمز ایستاده است، و در حال رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است، مطمئنا برای او محدودیت‌هایی وجود دارد. اما او به علت مقررات دیرتر به خانه می‌رسد، ولی این را در نظر داشته باشید که اگر مقرراتی وجود نداشت شاید هرگز به خانه نمی‌رسید.

آکادمی کنکور - علوم اجتماعی دهم - خلاصه علوم اجتماعی دهم -

کنش اجتماعی، خردترین پدیدۀ اجتماعی و سایر پدیده‌های اجتماعی نتیجۀ کنش اجتماعی هستند.

هنجار : شیوۀ کنش اجتماعی – ارزش‌ها : پدیده‌های مطلوب اجتماعی – هنجار = تحقق ارزش‌ها – تمامی پدیده‌های اجتماعی به وسیلۀ کنش اجتماعی به وجود می‌آیند.

کنش انسانی باتوجه به دیگران = کنش اجتماعی = تحقق ارزش (کنترل اجتماعی ، تشویق و تنبیه) = تحقق هنجار (جامعه‌پذیری، تعلیم وتربیت)

دانایی از نادانی بهتر است (ارزش اجتماعی) = برای دانا شدن باید به مدرسه رفت (هنجار اجتماعی) =  تحقق ارزش و هنجار به وسیلۀ کنش اجتماعی است.

پس پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند.

پدیده‌های اجتماعی پس از تحقق به تدریج فرصت و محدودیت پدید می‌آورند. مثال : قوانین راهنمایی و رانندگی باعث می‌شوند راننده‌ها با محدودیت‌هایی مانند چراغ قرمز و رعایت حق تقدم روبه‌رو شوند و همچنین باعث رفت و آمد ایمن برای راننده‌هایی که قوانین را رعایت می‌کنند، می‌شوند.

علوم انسانی - علوم اجتماعی - درس دوم علوم اجتماعی - خلاصه علوم اجتماعی


 

آکادمی کنکور - علوم اجتماعی دهم-تکمیل کنید - درس اول علوم اجتماعی -

1 . اگر در کنش انسانی، ناگهان آگاهی و اراده ما به دیگران جلب شود، کنش انسانی در یک لحظه تبدیل به کنش . . . می‌شود. که این کنش . . . پدیدۀ اجتماعی و سایر پدیده‌های اجتماعی . . . آن هستند.

. کنش اجتماعی تنها در حضور دیگران انجام . . . مانند : . . .

.  کنش‌هایی که در حضور دیگران انجام می‌شود، ولی بدون توجه به آنهاست، کنش . . . هستند.

. هنجار . . . کنش اجتماعی است و  ارزش، از پدیده‌های . . . اجتماعی هستند، که دیگران به آن‌ها . . . دارند. 

5 . پدیده‌های اجتماعی را انسان‌ها در . . . با یکدیگر به وجود می‌آورند.

6 . پدیده‌های اجتماعی از انسان‌هایی که آن‌ها را به وجود آورده‌اند، به تدریج . . . می‌شوند و . . . و . . . برای زندگی و کنش انسان ایجاد می‌کنند.

پاسخنامه :

1 . اجتماعی – خردترین  - نتیجه    /    2 . نمی‌شود – رعایت مقررات در شب و دوربین مخفی     /    3 . انسانی، چون بدون توجه (آگاهی) به دیگران است.      /    4 . شیوۀ – مطلوب – گرایش و تمایل     /     5 . ارتباط     /      6 . مستقل – فرصت و محدودیت

مرور و تکمیل درس قبل

1 . در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می‌دهد، . . . می‌گویند.

2 . کنش انسان وابسته به . . . کنشگر است.

3 . فعالیت‌هایی مانند : ضربان قلب، گردش خون به علت اینکه . . . جزو کنش انسانی نیستند.

4 . چرا چنین کاری کردی، ویژگی . . . کنش را بیان می‌کند.

5 . دانش‌آموزی در کلاس دست خود را بالا می‌برد، معلم در صورتی می‌تواند، به او پاسخ دهد، که . . . کنش او را بداند.

6 . فردی که وضو می‌گیرد، پیامد کنش او . . . و . . . است.

7 . دانشجویی که کتاب درسی خود را مطالعه می‌کند، پاسخ دادن به پرسش‌های امتحانی توسط او . . . کنش اوست که توسط . . . انجام می‌شود.

8 . چرا پیامدهای ارادی کنش انسانی، احتمالی است؟

پاسخنامه :

1 . کنش    /     2 . آگاهی   /   3 . بدون آگاهی و اراده      /    4 . هدف‌داری     5. معنای      /   6 . غیر ارادی (طبیعی) و قطعی   /     7 . پیامد ارادی – خود کنشگر

پاسخ تشریحی سوال 8 : انسان‌ها می‌توانند، کنشی را انجام دهند، و یا آن را انجام ندهند، پس پیامد ارادی کنش انسان احتمالی است، یعنی ممکن کنشگر تصمیم به انجام آن بگیرد، و یا ممکن است، که آن را انجام ندهد.

آکادمی کنکور - علوم اجتماعی دهم - تحلیل و ارتباط درس -

تحلیل : بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد.

هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده‌ای                             من در میان جمع و دلم جای دیگرست

جواب : این بیت به این اشاره دارد، که همانطور که فقط با حضور فیزیکی دیگران کنش اجتماعی تحقق پیدا نمی‌کند، مانند راننده‌ای که در شب مقررات را رعایت می‌کند. کنشی که در حضور دیگران انجام می‌شود نیز حتما کنش اجتماعی نیست، بلکه فردی که بدون توجه به دیگران در جهان ذهنی خود در حال تخیل است، در حال یک کنش انسانی است.

 

پاسخ کامل : البته این پاسخ کمی از درس فراتر است، ولی برای فهم بهتر درس الزامیست.

 جهان اجتماعی را که یاد گرفتیم. جهانی دیگر در ارتباط با خودمان وجود دراد، و آن را جهان ذهن می‌نامند. همانطور که جهان اجتماعی بر جهان ذهن تاثیر دارد، جهان ذهن نیز می‌تواند بر جهان اجتماعی تاثیر بگذارد؛ برای مثال :  فردی مانند امام خمینی توانست، با جهان ذهنی خود بر جهان اجتماعی ایران تاثیرات مثبت و عالی بگذارد.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی وقتی فردی دربارۀ مسئله‌ای خاص می‌اندیشد، در محدودۀ جهان فردی و ذهنی خود زندگی می‌کند، ولی هنگامی که اندیشۀ خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان می‌کند یا بر اساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می‌کند، به جهان اجتماعی قدم و کنش اجتماعی محقق می‌شود.

درس اول در مورد کنش انسانی بود که دارای ویژگی‌های (آگاهی، راده، هدف و معنا) بود، و دانستیم که کنش انسانی دارای پیامدهای ارادی و غیر ارادی است.

و در درس دوم یاد گرفتیم که اگر موضوع درس اول کنش انسانی با توجه به دیگران انجام شود، موضوع درس دوم یعنی کنش اجتماعی و به تبع آن سایر پدیده‌های اجتماعی به وجود می‌آیند.

و همچنین دانستیم که تمامی پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند؛

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی هنجار = شیوۀ کنش اجتماعی و تحقق ارزش‌های اجتماعی است. ارزش = هنجارها بر اساس آن‌ها انجام می‌شود. کنش اجتماعی محقق کنندۀ هنجارها و ارزش‌ها است.

هنجار اولین کنش اجتماعی = ارزش : پدیده مطلوب مورد توجه و پذیرش، مانند : عدالت = هنجار : شیوۀ کنش اجتماعی : آداب معاشرت = هنجار = جامعه‌پذیری : تعلیم و تربیت = ارزش = کنترل اجتماعی : تشویق و تنبیه

نتیجه : تمامی پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند. هر کنش براساس نیت و هدف خاصی شکل می‌گیرد، نیت و هدف کنشگر با ارزش‌های مورد نظر او مناسبت دارد. ارزش‌ها نیز کنش‌های متناسب با خود را می‌طلبند.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس دوم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی آشنا کردن افراد جامعه با آسیب‌های سیگار کشیدن مصداق جامعه‌پذیری و ممنوعیت این کنش‌ در مکان‌های اجتماعی نمونه کنترل اجتماعی است.

ارتباط با درس آینده :

درس اول در مورد کنش انسان بود، که می‌توانست تبدیل به کنش اجتماعی شود، که موضوع درس دوم است. و در درس آینده یاد می‌گیریم که منظور از جهان اجتماعی، همان پدیده‌های اجتماعی مانند : آموزش و پرورش، بیمه، گروه دوستان، خیابان و . . . هستند، که حاصل کنش‌های اجتماعی انسان هستند، و این پدیده‌ها مستقیما درون جهان اجتماعی قرار می‌گیرند. و همچنین یاد می‌گیریم که پدیده‌های جهان طبیعی و ماورای طبیعی به واسطۀ ارتباطی که با جهان اجتماعی پیدا می‌کنند، درون جهان اجتماعی جای می‌گیرند، پس جهان اجتماعی گسترده‌تر می‌شود.

 

مؤلف : مجید حیدری
 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5