پیوند مقدس(ازدواج)


مقدمه

آیات

متن درس

 

رسول خدا(ص) :

در اسلام، هیچ بنایی نزد خدا محبوب‌تر از ازدواج نیست.

 

ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺣﺴﺎﺱﺗﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ مشترک ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ بپردازیم ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺗﺼﻤﻴﻢ  بگیریم.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺍی ﻫﻤﮥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﮥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﻩ، ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ؟

ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ؟

ﭼﻪ ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩ؟

سورۀ بقره – آیۀ 221

پیام اصلی

وَ لا تَنکِحُوا المُشرِکات : و با زنان مشرک، ازدواج نکنید

حَتّی یؤمِنَّ : تا ایمان آورند

وَ لا تُنکِحُوا المُشرِکین : و به مردان مشرک زن ندهید

حَتّی یُؤمِنوا : تا ایمان آورند

اُولئِکَ یَدعونَ اِلَی النّار : آن مشرکان(شما را) بسوی آتش دعوت می‌کنند

وَ اللهُ یَدعو اِلَی الجَنَّة : درحالی که خداوند شما را به بهشت

وَ المَغفِرَةِ بِاِذنِهی : و آمرزش به اذن خود فرامی‌خواند

وَ یُبَیِّنُ ءایاتِهی لِلنّاس : و آیات خویش را برای مردم روشن می‌کند

لَعَلَّهُم یَتَذَکَّرون : تا شاید متذّکر شوند.

مهمترین، اصلی‌ترین و اولین معیار و شرط برای انتخابِ همسر، با ایمان بودن است.

شرط اصلی و اوّلی در انتخاب همسر، مؤمن بودنی اوست.(وَ لا تَنکِحُوا...حَتّی یُؤمِنوا)(پیامِ شمارۀ 1)

همسری که مشرک باشد، اعضای خانواده را به نافرمانی از خدا و بدبختی ابدی سوق می‌دهد.(اُولئِکَ یَدعونَ اِلَی النّار)(پیامِ شمارۀ 2)

مسلمانان، حقّ پیوند خانوادگی با کفار را ندارند.(لا تَنکِحُوا)

اوّل ایمان، بعد ازدواج. فکر نکنید شاید بعد از ازدواج ایمان بیاورند.(حَتّی یؤمِنَّ...حَتّی یُؤمِنوا)

همسر مشرک، زمینه‌ساز جهنم است.(یَدعونَ اِلَی النّار)

 
 

سورۀ ابراهیم – آیۀ 40

پیام اصلی

رَبِّ اجعَلنی مُقیمَ الصَّلاة : ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺎدارﻧﺪهٔ ﻧﻤﺎز ﻗﺮار ده

وَ مِن ذُرِّیَّتی : و از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻧﻴﺰ

رَبَّنا وَ تَقَبَّل دُعاء : ﭘﺮوردﮔﺎرا دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮ

نقش پدر و مادر با ایمان در رشد و تربیت فرزندان صالح و شایسته

پدر و مادر با ایمان تلاش می‌کنند فرزندانشان مؤمن باشند و نماز را به پا دارند.(مُقیمَ الصَّلاة وَ مِن ذُرِّیَّتی)(پیامِ شمارۀ 3)

تکرار «رَبّ» در آغاز دعاهای حضرت ابرهیم، نشانۀ تأثیر آن در استجابت دعا و یا یکی از آداب آن است.(رَبِّ اجعَلنی)

 
 

سورۀ ابراهیم – آیۀ 41

پیام اصلی

رَبَّنَا اغفِرلی : پروردگارا! ببخشای مرا

وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنین : و پدر و مادرم و مؤمنان را

یَومَ یَقومُ الحِساب : روزی که حساب برپا می‌شود

نقش فرزند با ایمان در یک خانوادۀ مؤمن

فرزند مهربان، همواره به پدر و مادر خود محبت می‌ورزد و برای آنها دعا می‌کند.(رَبَّنَا اغفِرلی وَ لِوالِدَیَّ)(پیامِ شمارۀ 4)

انسان، هم باید به فکر نسل قبل باشد(لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنین) و هم به فکر نسل بعد(مِن ذُرِّیَّتی)

 

نتیجۀ تفکر در آیات

ﭘﻴﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪٔ درس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ :

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهٔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زن و ﻣﺮد در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه و ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ :

ﺧﺎﻧﻮاده‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻳﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺳﺎﻳﻪٔ اﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺳﻨﺪ.

از اﻳﻦ رو، ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺎ، ﻫﺮ ﻳﮏ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪم در اﻣﺮ ازدواج ﮔﺬارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﻳﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﮐﻨﻨﺪ.

در اﻳﻦ درس، ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در آﻳﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻴﻢ.

 
 

اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻳﻨﺪه

ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ازدواج، اﻧﺘﺨﺎب زوج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﻰﺷﻮد.

ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﻰ، رﺿﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ زن و ﻣﺮد ﺑﺮاى ازدواج ﺿﺮورى اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﻘﺪى ﺑﻪ زور اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﺪارد.

داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب، ارزﺷﻤﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زاﺳﺖ.

ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ دﺳﺖ زد.

ﻻزﻣﻪٔ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ، ﺗﺴﻠّﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎس ﺟﻮاﻧﻰ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻮاره دﻳﺪه‌اﻳﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒّﺖ اوﻟﻴﻪ، ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش را ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ  ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻰراﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎى ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪٔ او را ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺳﺨﻦ زﻳﺒﺎى اﻣﺎم ﻋﻠﻰ(ع) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاردى از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ :

حُبُّ الشَّیءِ یُعمی وَ یُصِمُّ : ﻋﻼﻗﻪٔ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى آدﻣﻰ را  ﮐﻮر و  ﮐﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

از اﻳﻦ رو، ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ درﺳﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ.

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺧﻮش ﺑﺨﺘﻰ او را درﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﻰﺷﺎن، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﺮاد را درﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ازدواج را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ازدواﺟﻰ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ.

ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻢ دﻟﻰ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ، ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺒّﺖ و اﻳﺜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﺴﺮت و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ.

علت ضروری بودن اجازۀ پدر برای دختر :

1 . ﻟﻄﺎﻓﺖﻫﺎى روﺣﻰ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎى ﻋﺎﻃﻔﻰ دﺧﺘﺮ، آنﮔﺎه ﮐﻪ در ﻓﻀﺎى ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪٔ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد، اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻰ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﻰﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛

2 . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭼﻮن دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻴﺎ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻗﻮى ﺧﻮد، در ازدواج ﭘﻴﺶ ﻗﺪم ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻠﺐ و درﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮف ﭘﺴﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻴﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑﺸﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﻪٔ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺴﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪٔ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.

در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻰ، ﭘﺪر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﻧﻴﺰ داراى ﺗﺠﺎرب ﻓﺮاوان و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻨﺲ ﻣﺮد اﺳﺖ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ دﻟﺴﻮز و ﮐﺎردان از ﮔﻞ ﻟﻄﻴﻒ و ﻇﺮﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ او ﺑﭙﺮدازد.

 
 

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ

اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ.

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻳﺎ اﺟﺒﺎر و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد، ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪى را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻮدنِ اوﺳﺖ.

اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر در ﻓﺮدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ازدواج ﺑﺎ او ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺮ ﻗﺪر اﻳﻤﺎن ﻳﮏ ﻓﺮد ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ او ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.

* وَ لا تَنکِحُوا المُشرِکات حَتّی یؤمِنَّ وَ لا تُنکِحُوا المُشرِکین حَتّی یُؤمِنوا

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ برای انتخاب همسر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرت‌اﻧﺪ از :

1 . اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

7 . عاقل و فهیم بودن

2 . پوشش مناسب اسلامی

8 . اخلاق خوب و خوش رویی

3 . عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف

9 . قناعت در زندگی

4 . صداقت با همسر

10 . کسب و کار حلال

5 . سلامت جسمی

11 . زیبایی و مورد پسند بودن

6 . انجام عبادات، بخصوص نماز

12 . داشتن دوستان درستکار و سالم

 
 

راه‌های شناخت همسر

ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎرهٔ ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه، ﺑﻪ اﻧﺪازه‌اى ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی رﺳﻴﺪ، ﺿﺮورى اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎرهٔ ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮس ﻫﺎى زودﮔﺬر اﺳﺖ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد.

نتیجۀ معاشرت‌های هوس آلود :

1 . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺣﻴﻪٔ ﻫﻤﺴﺮ و اﻣﺘﺤﺎن او ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ و آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎر دﻳﮕﺮى دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن آﺛﺎر، ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزهٔ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎ را ﻧﺪاده اﺳﺖ.

2 . در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮﻃﺮف اﺻﺮار دارد ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از آن ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮب دﻳﮕﺮى واﻗﻊ ﺷﻮد.

3 . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﻰ راﺑﻄﻪ و ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.

راه‌های شناخت همسر، متناسب با فرهنگ اسلامی

1 . ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎرهٔ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر.

2 . ﺷﻨﺎﺧﺖ دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺴﺮ و ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ او ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﻴﺶ ﺗﺮى دارد.

3 .  ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎرهٔ روﺣﻴﺎت و ﺧُﻠﻘﻴﺎت ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﻳﺎ ﻣﺤﻞّ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

4 .  ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى دوﻃﺮف ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﺗﺠﺎرب ﭘﺪر و ﻣﺎدر در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻫﺎ.

5 . ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﺎردان.

6 .  ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮرى و ﻃﺮح ﻧﻈﺮﻳﺎت و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ درﺑﺎرهٔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ.

 
 

زمان ازدواج

اﮐﻨﻮن ﺟﺎ دارد اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازدواج ﮐﺪام اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرى ﺧﺎص، ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﺎد ﺑﺒﺮﻳﻢ ﮐﻪ ازدواج، ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ در زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، اﺧﺘﻼﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و آﺳﻴﺐ ﻫﺎى ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ رواﻧﻰ، اﺧﻼﻗﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وارد ﻣﻰﮐﻨﺪ.

فواید ازدواج به موقع :

ﺷﺎداﺑﻰ، ﻧﺸﺎط، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻰ و روﺣﻰ، رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ دروﻧﻰ، ﺗﻌﺎدل در ﺣﺎﻻت و رﻓﺘﺎر، ﺧﻮش‌روﻳﻰ و ﺧﻮشﺧﻠﻘﻰ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﻨﺴﻰ، و ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﻮاﻳﺪ ازدواج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ.

آثار تأخیر در ازدواج :

ﺗﺄﺧﻴﺮ در ازدواج ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ، رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﺎﻫﺶ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و آﺳﻴﺐ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و رواﻧﻰ از ﻓﻮاﻳﺪ ازدواج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ. زﻧﺪﮔﻰ ﻳﮏ ﺟﻮان در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد، ﭼﻨﺎن ﺑﺮﮐﺘﻰ ﺑﺮاى ﺟﺴﻢ و روح او دارد و ﭼﻨﺎن ﻟﺬﺗﻰ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻰ آورد ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺟﺎى آن را ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮد.

اﻣّﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدى ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻗﺎﻟﺒﻰ ﻏﻴﺮ از ازدواج ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺟﻨﺴﻰ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ :

در آن ﺻﻮرت، ﻟﺬت آﻧﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮔﻨﺎه، ﭘﺲ از ﭼﻨﺪى روح و روان ﻓﺮد را ﭘﮋﻣﺮده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ او را ﻣﻰﺷﮑﻨﺪ.

اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص، ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ، ﺑﺮاى ﻓﺮار از اﻳﻦ ﭘﮋﻣﺮدﮔﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاط در ﮔﻨﺎه ﮐﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﻣّﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ روﺣﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻨﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ از آب درﻳﺎ ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ، ﺑﺮ ﺗﺸﻨﮕﻰاش اﻓﺰوده ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻰﻗﺮاری‌اش ﺷﺪت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.

آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮای ازدواج ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دو ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ : ﻳﮑﻰ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻰ و دﻳﮕﺮى ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﻰ و ﻓﮑﺮى ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻰ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ، ﺟﻮان در ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪّی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای آﻳﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮐﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر، ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎرهٔ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺮج و ﻫﺰﻳﻨﻪٔ ﺧﻮد و دوری از ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدن از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪٔ ﻣﻴﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻰ و ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺎ زﻣﺎن ازدواج زﻳﺎد ﺷﻮد و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﻪ ازدواج ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﮐﺮده و از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ رﺳﻮم ﻏﻠﻂ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاى ازدواج آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﭘﻨﺪارﻫﺎى ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺳﻴﺐﻫﺎ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.

پیامبر اﮐﺮم(ص) ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ، ﻧﺼﻒ دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ از ﺧﺪا ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.(پیام‌ها : تشویق به ازدواج – اهمیت ازدواج نزد پیشوایان دین)

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪٔ ﮐﻮﺗﺎه اﻫﻤﻴﺖ ازدواج را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﻤﻰ از دﻳﻨﺪارى اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ازدواج ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪ دارى ﻣﻰﺷﻮد.

اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ : ﺑﺮاى دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ازدواج ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﻼﻗﺸﺎن را ﻧﻴﮑﻮ ﮐﻨﺪ و در رزق و روزى آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﻋﻔﺎف و ﻏﻴﺮت آن ﻫﺎ را زﻳﺎد ﮔﺮداﻧﺪ.(پیام‌ : تشویق به ازدواج)

اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺄﻫﻞ، ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻔﺘﺎد(70) رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎزى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ.

 
 

مشکلات پیش‌رو برای ازدواج

وﻗﺘﻰ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﺬراﻧﻴﻢ، ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ازدواج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ روﺑﻪ روﺳﺖ و اوّﻟﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺟﻮان ﺧﻄﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﺮاوان، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ.

ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻰ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد.

آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺷﻤﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ازدواج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :

1 . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ

2 . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ازدواج و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده

3 . ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

4 . ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻏﻴﺮﺿﺮورى ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻰ آداب و رﺳﻮم ﻏﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.

5 . رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى ﻧﺎﺑﺠﺎى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ

6 . اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﻧﺪادن روش ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﻦ و ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎى آﻧﺎن.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﮑﻼت را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد و ﺷﺮاﻳﻂ ازدواج آﺳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺎف و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ را اﺻﻞ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻮد، ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎده و ﺻﻤﻴﻤﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

اﮔﺮ ﻓﺎصلۀ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮغ و ازدواج ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد، ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ؟

1 . عدم پاسخگویی به نیاز جنسی در دوره‌ای که این نیاز حضور جدی و مؤثر دارد.

2 . امکان انحراف جنسی و کشیده شدن به گناه و ناتوانی در حفظ دین.

3 . لذت کافی نبردن از نشاط دورۀ جوانی از راه مشروع

4 . کم شدن شادابی و نشاط روحی، روانی و جسمی

5 . تهدید جدی سلامت جسمی و روحی و کاهش رشد طبیعی

6 . افزایش روابط نامشروع میان دختران و پسران

7 . افزایش میزان جرم و تجاوز به عنف و فساد

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 5 از 5