«زمینه‌های پیوند»


مقدمه

آیات

متن درس

اندیشه و تحقیق

 

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎء ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﻳﺪﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ، ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻛﻪ

1 . ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟

2 . ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺟﺬﺏ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ یکﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﺪﺍﻡﺍﻧﺪ؟

3 . ﭼﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐﺍﻧﺪ؟

 

سوره‌ی احزاب – آیه 35

پیام اصلی

اِنَّ المُسلِمینَ وَ المُسلِمات : همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان

وَ المُؤمِنینَ وَ المُؤمِنات : و مردان با ایمان و زنان با ایمان

وَ القانِتینَ وَ القانِتات : و مردان مطیع خداوند و زنان مطیع خداوند

وَ الصّادِقینَ وَ الصّادِقات : و مردان راستگو و زنان راستگو

وَ الصّابِرینَ وَ الصّابِرات : و مردان شکیبا و زنان شکیبا

وَ الخاشِعینَ وَ الخاشِعات : و مردان فروتن و زنان فروتن

وَ المُتَصَدِّقینَ وَ المُتَصَدِّقات : و مردان انفاق‌گر و زنان انفاق‌گر

وَ الصّائِمینَ و الصّائِمات : و مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار

وَ الحافِظینَ فُروجَهُم وَ الحافِظات : و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن

وَ الذّاکِرینَ اللهَ کثیرًا وَ الذّاکِرات : و مردانی که خدا را بسیار یاد می‌کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می‌کنند

اَعَدَّ اللهُ لَهُم : خداوند برای(همۀ) آنان آماده کرده است

مَغفِرَةً وَ اَجرًا عَظیمًا : آمرزش و پاداشی گرانقدر و بزرگ

یکسانیِ منزلت زن و مرد

زن، حق مالکیت و بخشش مالی دارد.(المُتَصَدِّقات)

عمل نیک، کلید بخشش الهی است.(اَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغفِرَةً)

ابتدا بخشش الهی، سپس دریافت پاداش الهی(مَغفِرَةً وَ اَجرًا عَظیمًا)

 
 

سوره‌ی روم – آیه 21

پیام اصلی

وَ مِن ءایاتِهی : و از نشانه‌های او(خداوند) این است که

اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا : که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید

لِتَسکُنوا اِلَیها : تا با ایشان آرامش یابید

وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَة : و میان شما و همسرانتان علاقۀ شدید و رحمت قرار داد

اِنَّ فی ذلِکَ لآیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرون : بی‌شک در این(نعمت الهی،) برای گروهی که می‌اندیشند نشانه‌های قطعی است.

این آیه به 2 مورد از اهداف تشکیل خانواده اشاره دارد :

1 . انس با همسر(لِتَسکُنوا اِلَیها)

2 . رشد اخلاقی و معنوی(جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَة)

زن و مرد از یک جنس‌ هستند.(برخلاف پاره‌ای عقاید خرافی و تحقیرآمیز که زن را موجودی پست‌تر یا از جنس دیگر می‌پندارند.)(مِن اَنفُسِکُم)

نقش همسر، آرامش بخشی است.(لِتَسکُنوا اِلَیها)

رابطۀ زن و مرد، باید بر اساس مودّت و رحمت باشد.(مودّت و رحمت، عامل بقا و تداوم آرامش در زندگی مشترک است.)(مَوَدَّةً وَ رَحمَة)

 
 

سوره‌ی نحل – آیه 72

پیام اصلی

اللهُ جَعَلَ لَکُم : و خداوند برایتان قرار داد

مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا : از جنس خودتان همسرانی

وَ جَعَلَ لَکُم مِن اَزواجِکُم : و از همسرانتان برای شما قرار داد

بَنینَ وَ حَفَدَة : فرزندان و نوادگانی

وَ رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّبات : از پاکیزه‌ها شما را روزی داد،

اَفَبِالباطِلِ یُؤمِنون : پس آیا (بازهم) به باطل ایمان می‌آورند

وَ بِنِعمَةِ اللهِ هُم یَکفُرون : و به نعمت‌ الهی کفر می‌ورزند؟

این آیه به «رشد و پرورش فرزندان» اشاره دارد، که از اهداف تشکیل خانواده است.

همسر و فرزند، از نعمات الهی است.(همسر وسیلۀ آرامش و فرزند مایۀ امید است)(وَ اللهُ جَعَلَ لَکُم...وَ اللهُ جَعَلَ لَکُم...بَنینَ)

خداوند، هم نیازهای روحی و روانی را تأمین می‌کند(مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا...بَنینَ وَ حَفَدَة) و هم نیازهای مادی را(رَزَقَکُم مِنَ الطَّیِّبات)

انسان میل به ماندگار شدن خود یا یادگارهای خود دارد.(جَعَلَ لَکُم...مِن اَزواجِکُم بَنینَ وَ حَفَدَة)

 

ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن و ﻣﺮد

ﮐﻠﻤﻪٔ «ِاﻧﺲ»، «اﻧﺴﺎن» و «ﺑﻨﻰ آدم» در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه، ﺑﻪ زن و ﻣﺮد، ﻫﺮ  دو، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد. زﻳﺮا زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻧﻮع اﻧﺴﺎن، وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻓﻄﺮى ﻳﮑﺴﺎن و ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎى ذاﺗﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻨﺪ و در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮی داده، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زن ﻳﺎ ﻣﺮد،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ، ﻧﺪارد.(اسراء – 70 : وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی ءادَمَ وَ فَضَّلناهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضیلاً)

ﻫﺮﮐﺪام از زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﻮا، ﻋﻔﺎف و دوری از ﮔﻨﺎه، ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ اﺳﺖ.(نحل – 97 : مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ اَو اُنثی وَ هُوَ مؤمِن)

ﭘﺎداش اﺧﺮوی و ﻗﺮب ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر، ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺖ.(احزاب – 35 : اِنَّ المُسلِمینَ وَ المُسلِمات اَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغفِرَةً وَ اَجرًا عَظیمًا)

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺬاب اﺧﺮوی و دوری از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﻧﺪارد.(یونس – 27 : وَ الَّذینَ کَسَبُوا السَّیِئات جَزاءُ سَیِئَةٍ بِمِثلِها وَ تَرهَقُهُم ذِلَّة)

 
 

نقش‌های مکمل

ﺧﺪاوﻧﺪ، زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻓﺮﻳﺪه ﮐﻪ زوج ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زوﺟﻴﺖ ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد آن ﮔﺎه ﻣﻌﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪهٔ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، زن و ﻣﺮد ﮔﺮﭼﻪ در وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻫﺪف واﺣﺪی ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣّﺎ از ﺟﻬﺖ «زن ﺑﻮدن» و «ﻣﺮد ﺑﻮدن» ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺮده، ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺑﺮ دﻳﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ذاﺗﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ. زﻳﺮا ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﺪ. ﭘﺲ ﻫﻢ ﻣﺮد ﺑﺮای زن اﺳﺖ و ﻫﻢ زن ﺑﺮای ﻣﺮد.

ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﻳﺴﺘﯽ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮد و زن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻣﺘﻌﺎدل را ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪ، ﻣﻘﺼﻮد از آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زوج، ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﺎﻻى زﻧﺎن و ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﺮدان ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد دو ﻧﻘﺶ ﺗﮑﻤﻴﻠﻰ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. زن، ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدرى، ﻓﺮزﻧﺪان را رﺷﺪ دﻫﺪ و ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎورﻫﺎى ﻏﻠﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ   وﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد ارج و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻻزم را ﺑﺮاى ﻧﻘﺶ ﻣﺎدرى ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻴﺶ از ﻧﻘﺶ ﻣﺎدرى ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻨﻴﺎدى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ آدمﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدى آنﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺪاری ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺲ از ازدواج، درک درﺳﺖ زوﺟﻴﺖ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدن زن و ﻣﺮد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ درک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮان از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻪ از ﻫﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﺪن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻣّﺎ اﮔﺮ درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ، ﻟﺒﺎس ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

از اﻳﻦ رو، ﻫﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ازدواج، ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻧﺰد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ درک درﺳﺘﯽ از ازدواج و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮﺳﺪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻣﻮﻓﻖ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﺪ.

 
 

آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ازدواج

اﻧﺴﺎن، ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و دورهٔ ﺟﻮاﻧﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده‌ای ﮐﻪ در آﻳﻨﺪهٔ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

1 . ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻔﺎف و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ در ﺧﻮد از آﻏﺎز ﺑﻠﻮغ

2 . ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده

3 . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

4 . ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی روﺣﯽ زن و ﻣﺮد

5 . آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮ، ﻣﺎدر ﻳﺎ ﭘﺪر

6 . ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده

از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ دو ﻣﻮرد آنﻫﺎ در اﻳﻦ درس ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:

 
 

 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻔﺎف و پاکدامنی

دورهٔ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ازدواج ﺣﺴﺎسﺗﺮﻳﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ دورهٔ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.

دورهٔ ﮔﺬر از ﮐﻮدﮐﯽ و ورود ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺟﻮان، اﻳﻦ دوره را ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش وارد ﺷﻮد ﮐﻪ آﻟﻮدهٔ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻓﺤﺸﺎء ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

* قُل لِلمؤمِنینَ یَغُضّوا مِن اَبصارِهِم وَ یَحفَظوا فُروجَهُم

* وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُروجَهُنَّ

توصیه‌های قرآن کریم برای حفظ پاکدامنی قبل از ازدواج

1 . ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻧﻴﺰ، ﺣﺘﻤﺎً ﻋﻔﺎف ﭘﻴﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ.

2 . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﭘﯽ راﺑﻄﻪٔ ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ زﻳﺎن آن ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ داﻣﻨﮕﻴﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺴﻞﻫﺎی آﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻫﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهٔ او ﻧﻈﺮ ﺳﻮء ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﻳﮕﺮ در آﺧﺮت.

در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻓﺴﺎد و ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪٔ اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ.

در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎء از آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ زﻳﺮﮐﯽ، ﺷﺠﺎﻋﺖ روﺣﯽ و ﺗﻮﮐّﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ، راهﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ و ﺑﻴﻨﯽ ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﻴﻢ.

اقدامات مؤثر برای حفظ پاکدامنی

1 . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺮه و روش زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم، ﻓﺎﻃﻤﻪٔ زﻫﺮا و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار(ع).

2 . اﻧﺠﺎم درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ.

3 . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ درس ﺧﻮاﻧﺪن، اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺰل، ﻳﺎ اﺷﺘﻐﺎﻻت ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﻫﻨﺮی، ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺴﻴﺞ، ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎی ﺧﻴﺮﻳﻪ.

4 . ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ، ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺷﻬﻮت اﻧﮕﻴﺰ.

5 . اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﮏ دﻳﮕﺮان ﺑﺮای دﻳﺪن ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﺎم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ «نه» ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ.

6 . اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ دﻳﻨﺪار و ﻧﻤﺎز ﺧﻮان و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر.

7 . اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن.

8 .  ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ دﻋﺎی ﮐﻤﻴﻞ و دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ،  اﻋﻴﺎد و ﻋﺰاداری ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا.

9 . دوری از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻨﺎه.

10 . اﻧﺠﺎم ورزش، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ، ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﻔﮑﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ.

11 . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖﻫﺎ و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر.

12 . ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم(قُل لِلمؤمِنینَ یَغُضّوا مِن اَبصارِهِم وَ یَحفَظوا فُروجَهُم * وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُروجَهُنَّ).

13 . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺎرﻳﺨﯽ، ادﺑﻴﺎت و ﺷﻌﺮ.

14 . ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎن و ﻧﺰدﻳﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ را در اﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

15 . ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﯽ در ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ.

 
 

 اهداف ازدواج

یکی از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﺮای ازدواج اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ درﺑﺎرهٔ ﻫﺪف ﺧﻮد از ازدواج ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ وارد اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻳﻢ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

اول : پاسخ به نیاز جنسی

اﺑﺘﺪاﻳﻰﺗﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪٔ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮى ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻴﺎز ﺟﻨﺴﻰ ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﮐﻪ اﺣﺴﺎس آن از دوران ﺑﻠﻮغ آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد، اوّﻟﻴﻦ ﮐﺸﺶ و ﺟﺎذﺑﻪ را ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺛﺮ ازدواج و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز، ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﻳﮏ آراﻣﺶ رواﻧﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

دوم : انس با همسر

ﻫﺮ ﻳﮏ از زن و ﻣﺮد، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﻳﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی از راهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﻴﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ وﻏﺮق در آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣّﺎ ﻣﺠﺮد و ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻳﮏ ﺑﯽﻗﺮاری و ﻧﺎآراﻣﯽ او را آزار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ازدواج و ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﻰ از ازدواجﻫﺎى ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ رﻳﺸﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ﮐﻪ زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪارد و رﻓﺘﺎرى آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﮔﻮﻳﺎى آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد در اﻳﺠﺎد ﺳﮑﻮﻧﺖ و آراﻣﺶ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺒﺪأ آراﻣﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده، اوﺳﺖ.

ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺲ و ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ، ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﻪ دو وﻳﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ، آن دو وﻳﮋﮔﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ مودت و رحمت

* وَ مِن ءایاتِهی اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسکُنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَة

سوم : رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎد دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﻮد.

ﻓﺮزﻧﺪ، ﺛﻤﺮهٔ ﭘﻴﻮﻧﺪ زن و ﻣﺮد و ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺑﺨﺶ وﺣﺪت روﺣﻰ آنﻫﺎﺳﺖ.

آﻧﺎن دوام وﺟﻮد ﺧﻮد را در ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ او را ﭘﺎﻳﺪارى وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ دوش ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد، ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻰ اﺳﺖ.

زن و ﻣﺮدى ﮐﻪ ازدواج ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ، درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎى اﻟﻬﻰ را ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎلﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮﻳﮏ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻰﺗﺪﺑﻴﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻰ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻰﻫﺎ و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آداب و رﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ، ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد، در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻰ و ﺟﺴﻤﻰ ﮐﻮدک و ﺗﻌﺎدل رﻓﺘﺎرى و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺧﻼﻗﻰ وى ﻳﮏ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى ازدواج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

* وَ اللهُ جَعَلَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لَکُم مِن اَزواجِکُم بَنینَ وَ حَفَدَة

چهارم : رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی

ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده :

1 . زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻓﺴﺎد را از ﺧﻮد دور ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ،

2 . ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮى را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،

3 . ﻣﻬﺮ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان را در ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ،

4 . اﻳﺜﺎر و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﻰ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮى را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ،

5 . وﻓﺎداری، ﺣُﺴﻦ ﺧﻠﻖ، ﻣﺪارا، ﺗﺤﻤّﻞ رﻧﺞﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ دﻳﮕﺮ را در ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﮐﻮدﮐﺎن و رﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در آنﻫﺎﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ، اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

* جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَّةً وَ رَحمَة

 
 

نکتۀ مهم

ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد و ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺑﺪی ﻣﺎ ﮔﺮدد، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف را در ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻫﺪف ﭼﻬﺎرم(رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی) را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.

اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل،  ﻓﻘﻂ ﻫﺪف اوّل را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮای ﺳﻪ ﻫﺪف دﻳﮕﺮ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﻴﻢ، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوری روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣّﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮ ﻳﮏ از زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دﻳﮕﺮی اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ زودی ﻣﺤﻴﻄﯽ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺸﺎط و ﻟﺬّت ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

 

 چگونه می‌توان خانواده را به عامل گسترش مهربانی و دوستی در جامعه تبدیل کرد؟

اگر در تشکیل خانواده به زمینه‌های طبیعی و اهداف آن توجه کنیم، خانواده عامل گسترش مهربانی و دوستی می‌شود؛ یعنی اگر خانواده عامل آرامش باشد، فرزندان در کانون خانواده رشد کنند و تربیت شوند و خانواده محل رشد فضائل اخلاقی باشد و نیر اگر نیاز جنسی برآورده شود، خانوده کانون مهر و عامل گسترش مهربانی می‌شود.

علاوه بر این، باید به خانوادۀ گسترده هم توجه کرد و میان خویشان ارتباط برقرار ساخت تا مهربانی توسعه یابد.

 وقتی می‌گوییم باید خانواده را اصل قرار داد و سایر تصمیم‌ها را با آن تنظیم کرد، منظور چیست؟ چند نمونه ذکر کنید.

کسی که خانواده را محل رفع نیاز جنسی می‌بیند، با دیگران رابطۀ نامشروع برقرار نمی‌کند، در جلسات فساد شرکت نمی‌کند، تلاش می‌کند افرادی که به دام می‌افتند هدایت کند.

کسی که خانواده را محل تربیت فرزند می‌داند، شغلش را به گونه‌ای انتخاب می‌کند که بتواند به تربیت فرزند رسیدگی کند.

اگر مردِ خانواده است، می‌کوشد به موقع به منزل بیاید و رابطه‌اش را با فرزندان حفظ کند.

اگر زنِ خانواده است، می‌کوشد وظیفۀ خود را انجام دهد، در سنین کودکی، فرزند را از خود دور نمی‌کند تا از آغوش او در طول روز بهره‌مند شود و طعم محبت را بچشد و متعادل رشد کند.

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 5 از 5