«در انتظار طلوع»


مقدمه

آیات

متن درس

اندیشه و تحقیق

 

برآ ای آفتــــاب صــبح امــــــید / کــه در دام شــــب هجـــران اســـیرم

ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﻪ «ﻣﻮﻋﻮﺩ» ﻭ «ﻣﻨﺠﯽ» ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺗﺸﻴﻊ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩی ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺭﺍﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺘﺮﺕ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ(ع) ﭼﻨﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎی ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪﺷﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﺯ، ﻳﺎﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ،ﺩﻋﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺁﻥ ﻋﺰﻳﺰﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﺭﻇﻬﻮﺭﺷﺎﻥ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ، ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﻢ:

1 . ﺁﻳﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ «ﻣﻮﻋﻮﺩ» ﻭ «ﻣﻨﺠﯽ» ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ؟

2 . ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ؟

 

سوره‌ی نور – آیه 55

پیام اصلی

وَعَدَ اللهُ الَّذینَ ءامَنوا مِنکُم : خداوند وعده داده به کسانی از شما که ایمان دارند

وَ عَمِلُوا الصّالِحات : و عمل صالح انجام می‌دهند

لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الاَرض : که آنان را جانشین در زمین قرار دهد

کَمَا اَستَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم : همان‌طور که قبل از آنان کسانی را جانشین قرار داد

وَ لَیُمَکِنَنَّ لَهُم دینَهُم : و برای آنان دینشان را مستقر سازد

الَّذِی ارتَضی لَهُم : که برای آنها پسندیده است

وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمنًا : و بیمشان را به ایمنی مبدّل گرداند

یَعبُدونَنی : به گونه‌ای که مرا بپرستند

لا یُشرِکونَ بی شَیئًا : و چیزی را شریک من نگیرند

آیندۀ تاریخ روشن، و از آنِ گروهِ حق خواهد بود.

اسلام، دین آیندۀ جهان است. آیندۀ تاریخ به سود مؤمنان و شکست سلطۀ کافران است.(وَعَدَ اللهُ...لَیُمَکِنَنَّ لَهُم دینَهُم)

هدف از حکومتِ اهل ایمان، استقرار دین الهی در زمین و رسیدن به توحید و امنیّت کامل است.(لَیُمَکِنَنَّ لَهُم دینَهُم – لَیُبَدِّلَنَّهُم – لا یُشرِکونَ)

عبادت خدا، زمانی کامل است که هیچ‌گونه شرکی در آن نباشد.(یَعبُدونَنی لا یُشرِکونَ)

 
 

سوره‌ی قَصَص – آیه 5

پیام اصلی

وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ : و ما اراده کرده‌ایم که منت گذاریم

عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الاَرض : بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی کشیده شدند

وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّة : و آنان را به پیشوایان

وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثین : و وارثان (روی زمین) قرار دهیم.

رهبریِ جهان در آینده از آنِ مستضعفان خواهد بود.

  حکومتِ جهانیِ مستضعفان و حمایت از مظلومانِ تاریخ، اراده و خواست الهی است.(نُریدُ)

 
 

سوره‌ی انبیاء – آیه 105

پیام اصلی

وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزَّبور : و همانا نوشتیم در(کتاب آسمانیِ) زبور

مِن بَعدِ الذِّکر : (که) بعد از ذکر(تورات، نازل شد)

اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها : که قطعاً وارث زمین خواهند شد

عِبادِیَ الصّالِحون : بندگان صالح من

آیندۀ جهان، از آنِ گروهِ حقّ خواهد بود.

عبادت تنها کافی نیست، صلاحیّت و عمل نیز لازم است.(عِبادِیَ الصّالِحون)

وراثت زمین و حکومت بر جهان دو شرط دارد : بندگی خداوند و انجام عمل صالح.(عِبادِیَ الصّالِحون)

 
 

سوره‌ی توبه – آیه 33

پیام اصلی

هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسولَهو : او کسی است که پیامبر خود را فرستاد

بِالهُدی وَ دینِ الحَقّ : با هدایت و دین حقّ

لِیُظهِرَهو عَلَی الدیّنِ کُلِّهی : تا آن را بر همۀ دین‌ها پیروز گرداند

وَ لَو کَرِهَ المُشرِکون : هرچند مشرکان ناراحت باشند

سنتِ قطعیِ خداوند : پیروزیِ دین اسلام بر سایر اندیشه‌ها

محور و پایۀ دینِ اسلام، حقّ است.(دینِ الحَقّ)(همۀ ادیان آسمانی حقّند، ولی به خاطر پیدایش تحریف در آنها، حقّانیت آنها مخدوش شده است.)

اراده و حرکت خود را با ارادۀ الهی هماهنگ سازیم، وگرنه محو و نابود خواهیم شد.(لِیُظهِرَهو لَو کَرِهَ المُشرِکون)

 

آیندۀ تاریخ

ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ : ﺻﺤﻨﻪٔ ﻣﺒﺎرزهٔ داﺋﻤﻰ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺟﺒﻬﻪٔ ﺣﻖ، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ در راه ﻋﺪاﻟﺖ، اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻰ، آزادﮔﻰ، ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻰ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺗﻼش ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﻳﺦ را ﺑﺎ ﺟﻬﺎد و اﻳﺜﺎرِ ﺧﻮد زﻳﺒﺎﻳﻰ و ﺷﮑﻮه ﺑﺨﺸﻴﺪه‌اﻧﺪ.

در ﺟﺒﻬﻪٔ ﺑﺎﻃﻞ، ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎن و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ و ﺳﺘﻤﮕﺮى ﭘﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﻰ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺑﻰﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﻧﺘﻴﺠﻪٔ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭼﻴﺴﺖ و ﭘﻴﺮوزى از آنِ ﮐﺪام ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺟﺒﻬﻪٔ ﺣﻖ ﻳﺎ ﺟﺒﻬﻪٔ ﺑﺎﻃﻞ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ اﻧﺴﺎن درﺑﺎرهٔ ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎط دارد.

آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪهٔ ﺟﻬﺎن درﻣﺎﻧﺪه‌اﻧﺪ و اداره ﮐﻨﻨﺪه‌اى ﻣﺪﺑﺮ و ﺣﮑﻴﻢ ﺑﺮاى آن ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻳﻨﺪه‌اى روﺷﻦ ﺑﺮاى ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣّﺎ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﮑﻰ از ﻧﺎمﻫﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖّ اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد، ﺟﻬﺎن را اداره ﻣﻰﮐﻨﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس وﻋﺪهٔ اﻟﻬﻰ، ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻳﻨﺪهٔ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﻬﺎن از آنِ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻃﻞ، ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻣﻐﻠﻮب، ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎن ﺟﻬﺎن را اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و رو ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

پس نتیجه این شد که :

پیروزیِ نهایی به دلیلِ حقّ بودن است.

 
 

موعود و منجی

در ادیان

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻰ، ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎى اﻟﻬﻰ، از ﻃﺮح ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

آﻧﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ، درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :

1 . ﻳﮏ وﻟﻰّ اﻟﻬﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ

2 . و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﻋﺎدﻻﻧﻪاى ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﻦ ﺧﺪا اداره ﻣﻰﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪهٔ اﺻﻠﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى، ﺟﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﭘﺲ از وى دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﺷﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪٔ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎ، اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻴﺮوان ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى درﺑﺎرهٔ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﻋﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﻪ در اﺻﻞِ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ و ﻇﻬﻮر وﻟﻰّ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.

 اتفاق نظرِ همۀ ادیانِ الهی در چیست؟ اینکه یک ولیّ الهی ظهور می‌کند.

در اسلام

ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه‌اﻳﻢ ﮐﻪ در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻣﻨﺠﻰ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی(عج) از ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪٔ ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

نظر شیعه

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺮﻳﺢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) و اﺋﻤﻪٔ اﻃﻬﺎر(ع)، ﻣﻮﻋﻮد و ﻣﻨﺠﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ،دوازدﻫﻤﻴﻦ اﻣﺎم و ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮى(ع) اﺳﺖ.

او ﻫﻢ ﻧﺎم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) و «ﻣﻬﺪی» ﻳﮑﯽ از ﻟﻘﺐﻫﺎی اوﺳﺖ.

اﻳﺸﺎن آﺧﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮهٔ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﻼم را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ.

نظر اهل سنت

در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﻳﺚ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت «ﻣﻬﺪی» از ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) اﺳﺖ، اﻣّﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻮاﻳﺪ زﻧﺪه ﺑﻮدن اﻣﺎم زﻣﺎن(عج)، ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﭘﺪر و ﻣﺎدر آن ﺣﻀﺮت و ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ

1

ﻫﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮى ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﻣﻬﺪى ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ زودى ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻓﺮﻳﺐ او را ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ.

2

ﭘﻴﺮوان آن ﺣﻀﺮت، اﻣﺎم ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﺸﺎن از ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﮔﺎه‌اﻧﺪ و از ﻓﺪاﮐﺎرىﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻃﻼع دارﻧﺪ.

3

ﻫﺮﮔﺎه آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﺸﺎن درﻣﻴﺎن ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﺎﻳﺖ اﻳﺸﺎن، ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و ﻧﺸﺎط و ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

4

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻫﺪاﻳﺖﻫﺎى اﻣﺎم و از وﻻﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮى اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﮔﺮدد.

 
 

انتظار موعود

ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ دﻳﻦ ﺑﻪ آﻳﻨﺪهٔ ﺗﺎرﻳﺦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪى(عج)، اﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم «اﻧﺘﻈﺎر» را در دل ﻫﺎ زﻧﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.

ویژگی‌های اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈِﺮ :

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﮐﻠﻤﻪ، ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ :

1 . ﻫﺪف و آرﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻳﻘﻴﻦ دارد ﮐﻪ روزی اﻳﻦ ﻫﺪف در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

2 . از اﻳﻦ رو ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻳﮏ ﻗﺪم، ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﺷﻮد.

3 . و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن آﺧﺮت اﻳﻤﺎن دارد، ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎداش اﻳﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ویژگی‌های ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻨﺘﻈِﺮ :

1 . ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎى ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﻮﺟﻮد «ﻧَﻪ» ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻓﺮداى درﺧﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﺪ.

2 . ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮاﻟﻬﯽ و ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

3 . ﻣﻰﮐﻮﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع از ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﻰﮐﺸﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛

اﮔﺮ در اﻧﺘﻈﺎِر ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ، در ﺣﺪ ﺗﻮان آن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ آن ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ منتظِر، ﻣﺸﺘﺎق آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و آرﻣﺎنﻫﺎى آن ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺷﻴﻌﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ:

اﻟﻒ ــ ﮔﺬﺷﺘﻪٔ ﺳﺮخ ــ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻮرا و آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در راه ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻰ،آرﻣﺎﻧﮕﺮاﻳﻰ و ﺣﻘﻴﻘﺖﺟﻮﻳﻰ.

ب ــ آﻳﻨﺪهٔ ﺳﺒﺰ ــ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﻬﺪوﻳﺖ و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎى ﻃﺎﻏﻮﺗﻰ و ﺗﻼش ﺑﺮاى ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.

 
 

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى ﻣﻨﺘﻈﺮ

اﮐﻨﻮن ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در دورهٔ ﻏﻴﺒﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﻋﻬﺪهٔ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻗﺮار دارد. در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ.

 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ، اﻳﻤﺎن و ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(ﻋﺞ)(علت) و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺤﺒّﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻰآﻳﺪ(معلول)، وﻇﻴﻔﻪٔ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) در ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻫﻤﻪٔ اﻣﺎﻣﺎن، درﺑﺎرهٔ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺧﺪا را در ﺣﺎل اﻳﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ، وﻻﻳﺖ و ﻣﺤﺒّﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) را ﺑﭙﺬﻳﺮد.

ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ :

1 . ﻋﺼﺮ دودﻟﻰﻫﺎ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎﺳﺖ.

2 . در اﻳﻦ دوره، ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎى رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ

3 . و ﺑﻰ اﻳﻤﺎﻧﻰ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

 

ﻣﺆﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﻰ، ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮدﻳﺪ راه ﻧﻤﻰدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻳﻘﻴﻦ،ﺑﺮاى ﻓﺮداى روﺷﻦ آﻣﺎده ﻣﻰﺷﻮد.

 

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻰ(ع) ﻓﺮﻣﻮد:

ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن در اﻳﻤﺎن و ﻳﻘﻴﻦ، ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روزﮔﺎران آﻳﻨﺪه زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن را ﻧﺪﻳﺪه‌اﻧﺪ، اﻣﺎم آنﻫﺎ در ﻏﻴﺒﺖ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ(ع) (و ﺗﻔﮑﺮ در آن ﻫﺎ) اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ.

 پیروی از اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج)

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﺪ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻫﻢ ﭘﻴﺮو اﻣﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﺸﺎن ﺗﺒﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪ.

ﭘﻴﺮوی از اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) ﭘﻴﺮوی از دﺳﺘﻮر آن ﺣﻀﺮت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﻳﻦ و ﺗﺒﻌﻴﺖ از آن  ﻫﺎﺳﺖ.

رﺳﻮل ﺧﺪا(ص) ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر «ﻗﺎﺋﻢ» ﺑﺮﺳﺪ، درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﻗﻴﺎم او ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮو او ﺑﺎﺷﺪ.

 ایجاد آﻣﺎدﮔﻰ در ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ

منتظر، ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ را ﻋﺼﺮ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﺮاى ﻳﺎرى اﻣﺎم ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

او ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﻧﺪاى اﻣﺎم در ﺟﻬﺎن ﻃﻨﻴﻦاﻧﺪاز ﺷﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.

آﻧﺎن ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﺮده‌اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻨﻤﻮده‌اﻧﺪ، در روز ﻇﻬﻮر،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ(ع) ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪى(ﻋﺞ) ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ : «ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ، ﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻴﻢ».

اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻰ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى و ﻧﻈﺎﻣﻰ دارد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻤﻰﺷﻮد.

زﻳﺮا اﻣﺎم زﻣﺎن(ﻋﺞ) ﻳﺎراﻧﻰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﻫﻤﻪٔ اﺑﻌﺎد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ؛ ﻳﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر را ﺑﺮ دوش ﮔﻴﺮﻧﺪ.

اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﺎران اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(ﻋﺞ) ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :

ﻳﺎران ﻣَﻬﺪی(ﻋﺞ) ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم، ﺳﺮﺷﺎر از ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﺳﺘﻮارﺗﺮ از ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎ روی آورﻧﺪ، آنﻫﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع) درﺑﺎرهٔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﭘﻴﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻴﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :

اﻣﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻴﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :

1 . در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ،

2 . ﭘﺎک داﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

3 . اﻫﻞ دﺷﻨﺎم و ﮐﻠﻤﺎت زﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،

4 . ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺧﻮن رﻳﺰی ﻧﮑﻨﻨﺪ،

5 . ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻫﺠﻮم ﻧﺒﺮﻧﺪ،

6 . ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ آزار ﻧﺪﻫﻨﺪ،

7 . ﺳﺎده زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣَﺮﮐﺐﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮار ﻧﺸﻮﻧﺪ،

8 . ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻓﺎﺧﺮ ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ،

9 . ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨﺪ،

10 . ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ،

11 . دﻧﺒﺎل ﺷﻬﻮت راﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،

12 . ﺷﺮاب ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ،

13 . ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ،

14 . ﺛﺮوت و ﻣﺎل را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ...

15 . و در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﻮر ﺳﺮﺷﺎر از ﻳﻘﻴﻦ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم، اﻫﻞ ﺟﻬﺎد و ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺎک داﻣﻨﯽ ﭘﻴﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻫﻞ زﺷﺘﯽ و زﺷﺖ ﮐﺎری ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؟

کسانی که قبل از ظهور آن حضرت، تمرین کرده و در صحنۀ فعالیت‌های اجتماعی و نبرد دائمیِ حق و باطل، در جبهۀ حق حضوری فعال داشته باشند و ایستادگی و مقاومت در مقابل شیاطین درون و برون، ویژگی‌هایی چون شجاعت، عزت نفس، بلندهمتی و پاکدامنی را در خود پرورانده باشند.

کسی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کند و در صحنۀ نبرد حق‌طلبان علیهِ مستکبران حضور نداشته باشد، چنین کسی شجاعت و از جان گذشتگیِ لازم را به دست نخواهد آورد و در نبرد سهمگین سپاهِ امام علیهِ ستمکاران جهان، صحنه را ترک خواهد کرد.

یاران امام، پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن متعالیِ اسلامی‌اند.

هستۀ مرکزیِ این یاران، سیصدو‌سیزده نفر(313)، به تعداد یاران پیامبر اکرم(ص) در جنگ بَدر هستند که بنا به فرمودۀ امام باقر(ع) پنجاه نفر از آنان از زنان‌اند.

 

همچنین، در احادیث آمده که بیشتر یاران امام را جوانان تشکیل می‌دهند.

 

با ایجاد آمادگی در خود، بکوشیم که از یاران نزدیکِ امام عصر(عج) باشیم.

 دعا برای ظهور امام

در انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمالِ عصر غیبت است.

زیرا فرج و گشایشِ واقعی برای دینداران(تحقق) با ظهور آن حضرت(گرو) حاصل می‌شود.

امیرمؤمنان(ع) می‌فرماید :

منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که محبوب‌ترین کارها نزد خداوند، انتظار فرج است.

لازمۀ این انتظار، دعا برای ظهور امام عصر(عج) است.

بر این اساس، خواست خود را این‌گونه به درگاه خداوند عرضه می‌داریم :

«خدایا! از تو آن دولت با کرامتی را طلب می‌کنیم که با آن، اسلام و اهلش را عزیز می‌گردانی و نفاق و اهلش را خوار می‌سازی. ما را در آن دولت از دعوت‌کنندگان به طاعت خود و رهبران به سوی راهت قرار ده و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن بر ما ارزانی دار.»

 

از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ، آﻳﻨﺪهٔ ﺗﺎرﻳﺦ از آنِ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ؟

حکومت جهانی به مؤمنان صالح می‌رسد و مستضعفان وارث زمین خواهند شد.

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر، ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﻈﺮ دارد؟

چون انتظار امام زمان(عج) از روی اشتیاق و مهر و محبت است، در شخص منتظر آثاری دارد؛ از جمله :

1 . برای جلب رضایت امام تلاش می‌کند.

2 . امام را الگو قرار می‌دهد و می‌کوشد تا خصلت‌های مورد توجه ایشان را در خود به وجود آورد.

3 . شخص را فعال و بانشاط می‌کند و امید به آینده‌ای زیبا را در او افزایش می‌دهد.

 اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ: «ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻣﺼﻠﺢ، ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ

کسانی که بینش انزواطلبانه را نسبت به یاران امام در عصر غیبت داشته باشند، انتظار آن‌ها نیز انتظاری غیرفعال یا «منفی» است.

این‌گونه افراد، انتظار را بیشتر در دعا، گریه، زاری و اموری از این قبیل می‌بینند، اما کسانی که می‌کوشند خود را آمادۀ همان کارهایی کنند که امام از آنها خواهد خواست، «انتظار مثبت» دارند؛ یعنی آدمهای فعالی هستند که در جهت تحقق خواسته‌های امام خود تلاش می‌کنند.

آنان می‌کوشند جبهه‌ای از حق تشکیل دهند و همواره بر تعداد یاران خود بیفزایند و درعین فعالیت سازنده و مثبت و شوق و دعا و ندبه، ظهور امام را طلب می‌کند.

 

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 4 | امتیاز: 4/75 از 5