فهرست

مقدمه

اهداف این جزوه

2- مهارت شماره 3: پیدا کردن جزئیات (گزینه) بیان نشده در متن

مثال 1: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم تجربی

3- کلمه کلیدی خاص و کامه کلیدی عام

3-1- کلمه کلیدی عام

3-2- کلمه کلیدی خاص

مقدمه

در جزوه گذشته آموختیم که چگونه می توان به سوال هایی که پاسخ آنها مستقیم در متن است، پاسخ داد. در این جزوه قصد داریم که مهارتی را بررسی نماییم که با استفاده از آن می توان درست بر عکس سوالات جزوه پیش را پاسخ داد. به بیان دیگر سوالاتی که جزییات آن در متن بیان نشده است یا سوالاتی که سه گزینه آن در متن موجود است و تنها یک گزینه که پاسخ تست نیز می باشد، در متن موجود نیست.

اهداف این جزوه

  1. بررسی مهارت شماره 3
  2. بررسی تست ها کنکوری از مهارت شماره 3
  3. بررسی آماری تست های مطرح شده از این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

2- مهارت شماره 3: پیدا کردن جزئیات (گزینه) بیان نشده در متن

این نوع از سوالات درست بر عکس مهارت شماره دو می باشد. به بیان دیگر در این حالت، با سوالاتی مواجه می شویم که سه گزینه آن ها در متن موجود است و یک گزینه در متن موجود نیست که پاسخ صحیح سوال همان یک گزینه ای که در متن موجود نیست می باشد. قابل ذکر است که پاسخ دهی به این نوع سوال یکی از زمان بر ترین فرآیند ها است. این نوع سوالات به فرم ها زیر بیان می شود:

Which of the following is not stated?

Which of the following is not mentioned?

Which of the following is not discussed?

All of the following are true except….?

برای پاسخ دهی به این دست از سوالات می بایستی چهارم گام را طی کنیم که عبارتند از:

گام اول: پیدا کردن کلمه (کلمات) کلیدی در صورت سوال یا گزینه ها.

گام دوم: خواندن اجمالی هر چهار گزینه.

گام سوم: پیدا کردن بخش (بخش هایی) از متن که شامل کلمه (کلمات) کلیدی هستند و خواندن عمیق آنها.

گام چهارم: بازگشت به گزینه ها و حذف سه گزینه ای که در متن موجود است و انتخاب گزینه ای که در متن موجود نیست.

مثال 1: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم تجربی

    Although milk is made up mainly of water, it contains nearly all the food substances needed by the body.That is why it is a valuable drink for children and is used in so many different ways in our diet.

   Milk looks white because it contains a protein (body-building substance) called casein. Through a microscope floating globules (small drops) of fat can be seen in milk. The layer of cream which floats on the top of milk is made up of fat globules. As well as casein and fat, which can both be seen, milk also contains a type of sugar called lactose dissolved in it. Minerals, particularly calcium and phosphorus (which are important in forming bones and teeth) and most of the vitamins essential for life and health are also contained in milk.

  Milk is produced by all female mammals to feed their young for the first part of their lives. All young mammals, from whales to babies, have milk for their first food. Because milk is a useful food for adults as well as for babies and children, people have kept animals for their milk from very early times.

  Among most English-speaking people the cow is the main provider of milk. In Spain and Greece the sheep and the goat are the chief milk-producing animals. The camel provides milk to the desert tribes of Arabia, and in Egypt the water buffalo is a source. The reindeer furnishes milk to people living in Lapland. Mongolian tribes drink mare's milk. In Peru the llama is a milk-producing animal. In Tibet the people get milk from the yak. However, in certain countries, notably China and Japan, milk has never been an important part of the diet and dairy animals are not kept.

According to the passage, all of the following are true EXCEPT that ………. .

  1) people in all European countries use the cow to get milk.

  2) there are countries in which milk is not an essential part of their people's diet.

  3) the main animals that are used to provide milk may differ from country to country.

  4) the desert tribal people in Arabia actually use the camel as the source for the milk they consume.

 

 

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره شیر می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره سه استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی کلمه کلیدی را پیدا کنیم. در این سوال کلمه کلیدی در گزینه ها می باشد بنابراین می بایستی به گزینه ها یک نگاه اجمالی داشته باشیم. با خواند هر چهار گزینه متوجه می شویم که کلمه کلیدی همان milk می باشد بنابراین از شانس بد ما، می بایستی تمام متن تقریبا خوانده شود.

بیایید تا براساس اطلاعات گفته شده پاسخ صحیح را پیدا کنیم. بنابراین، هر چهار گام مطرح شده را طی خواهیم کرد:

گام شماره 1 ( پیدا کردن کلمه یا کلمات کلیدی در صورت سوال یا در گزینه ها)

در این سوال، کلمه کلیدی را نمی توان در صورت سوال یافت زیرا صورت سوال این است که همه گزینه ها درست هستند یه جز گزینه.... . بنابراین می بایستی برای یافتن آن (کلمه کلیدی) به سراغ گزینه ها برویم. پس بیاییت تا یک نگاه اجمالی به گزینه ها داشته باشیم.

  1) people in all European countries use the cow to get milk.

  2) there are countries in which milk is not an essential part of their people's diet.

  3) the main animals that are used to provide milk may differ from country to country.

  4) the desert tribal people in Arabia actually use the camel as the source for the milk they consume.

 

 

 

 

 

 

اگر خوب به تک تک گزینه ها دقت کنیم، واژه Milk در تمامی آن ها بدون استثناء تکرار شده است. بنابراین کلمه کلیدی سوال همان واژه Milk ، می باشد.

گام شماره 2 ( خواندن اجمالی هر چهار گزینه)

در این گام، می بایستی نگاهی سریع به هر چهار گزینه کنیم تا متوجه شویم هر گزینه چه مفهومی را بیان می کنید. پس بیایید تا اینکار را با یکدیگر انجام دهیم.

گزینه شماره 1:

         people in all European countries use the cow to get milk

مردمان تمامی کشورهای اوروپایی از گاو شیر تهیه می کنند.

گزینه شماره 2:

there are countries in which milk is not an essential part of their people's diet

کشورهایی هستند که در آنها شیر به عنوان یک بخش اصلی در رژیم غذایی شان وجود ندارد.

گزینه شماره 3:

the main animals that are used to provide milk may differ from country to country

حیواناتی که از آنها شیر تهیه می شود، کشور به کشور متفاوت می باشد.

 

گزینه شماره 4:

the desert tribal people in Arabia actually use the camel as the source for the milk they consume

مردمان قبایل صحرایهای عربستان از شتر به عنوان منبعی برای تهیه شیر استفاده می کنند.

گام شماره 3 ( رفتن به متن و خواندن بخش هایی از آن که کلمه یا کلمات کلیدی در آنها وجود دارد)

در این گام به سراغ متن میرویم و بخش هایی از متن را که کلمه کلیدی در آن وجود دارد را انتخاب کرده وی می خوانیم. از آنجایی که تمامی متن درباره کلمه کلیدی ما می باشد، بنابراین ما نیز مجبور می شویم تمام متن را تقریبا بخوانیم. اما پیش از ورود به این بخش نیاز است که یک نکته را بدانید.

نکته شماره 1: هرگاه که می گوییم جمله را بخوانیم که کلمه کلیدی در آن باشد بدین معنا نیست که فقط همان جمله خوانده شود بلکه اگر جمله بعد یا جمله قبل با آن از لحاظ معنایی و مفهومی وابسته باشد، می بایستی که خوانده شود.

Although milk is made up mainly of water, it contains nearly all the food substances needed by the body. That is why it is a valuable drink for children and is used in so many different ways in our diet.

    Milk looks white because it contains a protein (body-building substance) called casein. Through a microscope floating globules (small drops) of fat can be seen in milk. The layer of cream which floats on the top of milk is made up of fat globules. As well as casein and fat, which can both be seen, milk also contains a type of sugar called lactose dissolved in it. Minerals, particularly calcium and phosphorus (which are important in forming bones and teeth) and most of the vitamins essential for life and health are also contained in milk.

    Milk is produced by all female mammals to feed their young for the first part of their lives. All young mammals, from whales to babies, have milk for their first food. Because milk is a useful food for adults as well as for babies and children, people have kept animals for their milk from very early times.

    Among most English-speaking people the cow is the main provider of milk. In Spain and Greece the sheep and the goat are the chief milk-producing animals. The camel provides milk to the desert tribes of Arabia, and in Egypt the water buffalo is a source. The reindeer furnishes milk to people living in Lapland. Mongolian tribes drink mare's milk. In Peru the llama is a milk-producing animal. In Tibet the people get milk from the yak. However, in certain countries, notably China and Japan, milk has never been an important part of the diet and dairy animals are not kept.

 

همانطوری که میبینیم در تمامی قسمت های این متن کلمه کلیدی milk دیده می شود. بنابراین می بایستی تمامی متن خوانده شود و گزینه های درست از دل آن استخراج شود تا گزینه غلط یافت شود.

گام شماره 4 ( بازگشت به گزینه ها و حذف گزینه هایی که در متن موجود است)

در این گام می بایستی با توجه به متن و قسمت هایی از متن که خوانده ایم، به گزینه ها بازگردیم و پاسخ صحیح را پیدا کنیم. اگر به متن خوب نگاه کنیم، می بینیم که پاراگراف آخر جواب سوال را می دهد. بنابراین به بررسی تک تک گزینه ها بر اساس آن بخش از متن می پردازیم.

Among most English-speaking people the cow is the main provider of milk. In Spain and Greece the sheep and the goat are the chief milk-producing animals. The camel provides milk to the desert tribes of Arabia, and in Egypt the water buffalo is a source. The reindeer furnishes milk to people living in Lapland. Mongolian tribes drink mare's milk. In Peru the llama is a milk-producing animal. In Tibet the people get milk from the yak. However, in certain countries, notably China and Japan, milk has never been an important part of the diet and dairy animals are not kept.

گزینه شماره 1:

    people in all European countries use the cow to get milk

این گزینه که پاسخ تست نیز می باشد، در هیچ یک از بخش های متن پیدا نمی شود. اما در پاراگراف آخر یک نکته انحرافی وحود دارد که در آن گفته شده است: Among most English-speaking people the cow is the main provider of milk. بدین معنی که تقریبا در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان از گاو شیر تهیه می شود و همانطور که می دانیم تمامی کشورهای اروپایی انگلیسی زبان نمی باشند بنابراین این گزینه غلط می باشد.

گزینه شماره 2:

there are countries in which milk is not an essential part of their people's diet

اگر به جمله پایانی پاراگراف آخر خوب نگاه کنید، می توانید این گزینه را پیدا کنید. در آن جمله گفته شده است که در برخی از کشورها مانند چین و ژاپن، شیر هرگز به عنوان یه وعده غذایی مهم در رژیم غذایی شان نبوده است.

However, in certain countries, notably China and Japan, milk has never been an important part of the diet and dairy animals are not kept.

گزینه شماره 3:

the main animals that are used to provide milk may differ from country to country

در همین پاراگراف به طور مفصل گفته شده است که در کشورهای مختلف از چه حیوانی شیر تهیه می شود.

 

گزینه شماره 4:

the desert tribal people in Arabia actually use the camel as the source for the milk they consume

این گزینه نیز باز در همان پاراگراف قابل مشاهده می باشد.

از این متن دریافتیم که این نوع سوالات اگر قرار باشد که به این شیوه پاسخ داده شوند، بسیار دشوار و زمانگیر خواهند بود. زیرا می بایستی گزینه ها خوانده شوند و معلوم نیست که آیا بتوان کل متن را در زمان مناسب خواند یا نه. بنابراین برای پاسخگویی به این سوالات می بایستی از یک نکته طلایی استفاده نمود. البته برای استفاده از این نکته می بایستی تمرین بسیار زیادی انجام داد.

3- کلمه کلیدی خاص و کامه کلیدی عام

همانطور که در سوال بالا دیدیم، کلمه کلیدی بسیار عام بود و تقربا در تمامی خطوط متن قابل مشاهده بود. اما ممکن سوالی پیش آید که باتوجه به زمان محدود کنکور، چگونه می توان بدون نیاز به خواند تک تک جملات متن آن هم به صورت عمیق، به این دست از سوالات پاسخ داد. در این بخش به این سوال مهم با معرفی دو مفهوم اساسی به نام های کلمه کلیدی خاص و کلمه کلیدی عام، پاسخ خواهیم داد.

3-1- کلمه کلیدی عام

این نوع از کلمات کلیدی به مانند مثال بالا، در تمامی گزینه ها تکرار شده اند. مانند کلمه کلیدی Milk در مثال بالا که در تمامی گزینه ها آمده است. این نوع از کلمات کلیدی مشخص می کنند که محوریت سوال بر روی چه بخشی از متن تمرکز دارد به بیان دیگر ما به کجای متن مراجعه کنیم.

3-2- کلمه کلیدی خاص

این نوع از کلمات کلیدی در تمامی گزینه ها به صورت مشترک بیان نشده اند بلکه هر گزینه برای خود می تواند یک یا چند کلمه کلیدی داشته باشد. دقت کنید که کلمه کلیدی خاص می تواند تنها یک کلمه نباشد بلکه می تواند به یک مفهوم اشاره نماید. از این نوع کلمات برای پیدا کردن مکان دقیق پاسخ در متن استفاده می شود. به بیان دیگر هنگامی که کلمه کلیدی عام باعث پیدا شدن بخشی از متن شد ما نمی دانیم که از همان بخش نیز دقیقا کدام قسمت یا قسمت ها مهم می باشند برای فهم این مساله از کلمه کلیدی خاص استفاده می کنیم. برای روشن تر شدن این مساله تک تک گزینه های مثال بالا را بررسی می کنیم . کلمات کلیدی خاص آنها را استخراج می کنیم و متوجه می شویم که به چه راحتی می توان با توجه به آنها به متن مراجعه نمود و پاسخ تست را تشخیص داد.

گزینه شماره 1:

people in all European countries use the cow to get milk

در این گزینه کشورهای اروپایی کلمه کلیدی می باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که کلمه European countries ممکن است هرگز به صورت مستقیم در متن نیامده باشد اما باید توجه داشت که آیا نامی از کشورهای اروپایی آمده است یا نه. به بیان دیگر تمامی کشورهای اروپایی.

گزینه شماره 2:

there are countries in which milk is not an essential part of their people's diet

در این گزینه می توان کلمه رژیم غذایی یا همان diet را کلمه کلیدی در نظر گرفت. بنابراین می توان به سراغ متن رفت و این کلمه را پیدا نمود.

گزینه شماره 3:

the main animals that are used to provide milk may differ from country to country

این گزینه کلمه کلیدی مشخصی به صورت یک کلمه ای ندارد بلکه در متن می بایستی به دنبال جمله یا جملاتی بود که در آن اشاره شده باشد که در کشور های مختلف از حیوانات مختلفی شیر تهیه می شود.

گزینه شماره 4:

the desert tribal people in Arabia actually use the camel as the source for the milk they consume

کلمه کلیدی این گزینه Arabia می باشد.

حال اگر به سراغ متن برویم و یک نگاه بسیار اجمالی به متن داشته باشیم، می بینیم که تنها و تنها در پاراگراف آخر این موارد یافت می شوند بنابراین میبینیم که به چه سرعت می توان بخش های غیر ضروری متن را حذف کرد.


 

سفارش ترجمه آنلاین در راوشیدـ ravshid.ir

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5