فهرست

  1. ادبیات تعلیمی
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم
    3. مفهوم سوم

 

 

                                      ادبیات تعلیمی

                                     مفهوم اول  :   از تقلید کورکورانه بپرهیزید

 

         عاقبت از خامی خود سوخته ................................................... رهروی کبک نیاموخته

                                                     کرد فرامش رَه و رفتار خویش ............................................... ماند غرامت زده از کار خویش

                           معنا  :   عاقبت از فکر خام خود ( تقلید ) پشیمان شد ، چون راه رفتن کبک را نیاموخت که هیچ ، راه رفتن خود را نیز فراموش کرد!

                   کلاغی تک کبک بر گوش کرد ............................................................. تک خویشتن را فراموش کرد

                                      معنا  :   کلاغی می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد ، اما راه رفتن خود را نیز فراموش کرد!

                       مسکین خَرک آرزوی دُم کرد ........................................................ نایافته دُم ، دو گوش گم کرد 

                                    معنا  :  خَر بیچاره! آرزوی داشتم دُم را داشت  ،  دُم که نیافت هیچ ، گوش های خودش را نیز گم کرد!!

                     گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار ...................................................... کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

                  معنا  :   بر فرض که مارمولک لباسی شبیه مار به تن کند  ،  زهرش کجاست که در مقابل دشمن از آن استفاده کند و مهره ی دوستیش کجاست؟

            

                             مفهوم دوم  :   هر کس متناسب با ذات و سرشت خود کاری انجام می دهد ( از کوزه همان برون تراود که در اوست! )

 

                              در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گُل ........................................................ هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا

                            معنا  :    من مانند بو در برگ گُل ،  در سخنانم پنهان هستم  ،  هر که می خواهد مرا بشناسد بگو سخنانم را گوش دهد!

                     برآرد آتش غم ، دودم از دل ار نکند ...................................................................... ترشح آب سخن از انای ( کوزه ) ی اندیشه

                   معنا  :    اگر آب سخن از کوزه ی اندیشه ترشح نکند  ،  آتش غم دودی از دلم بلند می کند!

                             زمین شوره سنبل برنیارد ....................................................... درو تخم عمل ضایع مگردان

                       معنا  :   از زمین شوره زار گُل سنبل رشد نمی کند  ،  همانند انسان نااهل که تلاش برای اصلاح او بیهوده است

                     

                      مفهوم سوم  :   تکبر و غرور ورزیدن کار پسندیده ای نیست

 

                                    بزرگان نکردند در خود نگاه ............................................................... خدابینی از خویشتن بین مخواه

                              معنا  :    انسان های بزرگ خودخواهی و غرور ندارند  ،  فرد خودخواه و مغرور نمی تواند انسان خداشناسی باشد ( چون فقط به خود فکر می کند )

                     طریقت جز این نیست درویش را ....................................................................... که افکنده دارد تن خویش را

                               معنا  :    طریقت و راه و روش درویش این است که خود را کوچک و حقیر می شمرد  (  خودخواهی ندارد )

                          تواضع سر رفعت افرازدت ....................................................................... تکبٌر به خاک اندر اندازدت

                           معنا  :   تواضع و افتادگی تو را سربلند می کند  ،  و غرور تو را سرافکنده می کند

 

موُلف  :  رضا اشرفی

 مهرماه 1394

         

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5