فهرست

  1. ادبیات غنایی عارفانه
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم

 

 

                           ادبیات غنایی عارفانه

                      مفهوم اول :   پیش از فرا رسیدن مرگ خود ، نفس خود را بکُشید

 

                      شرط روز بعث اول مُردن است .................................................................. زان که بعث از مُرده زنده کردن است

                   معنا :   شرط روز وصال ، اول کُشتن نفس است

                            اگر پیش از اجل یک دم بمیری ............................................................. در آن یک دم دو عالم را بگیری

                     معنا :  اگر پیش از فرا رسیدن مرگ ، نفست را بکشی  ،  هم دنیا و هم آخرت را به دست می آوری

                 ای برادر چو عاقبت خاک است ............................................................... خاک شو پیش از آنکه خاک شوی

                                 معنا :   وقتی که عاقبت مرگ در انتظار ماست   ،   پس بهتر است قبل از مُردن نفس خود را قربانی کنیم

                        زنده کدام است برِ هوشیار ............................................................ آنکه بمیرد به سر کوی یار

                     معنا :   زنده واقعی کسی است که در راه عشق بمیرد  ( در واقع حیات واقعی عاشق در مُردن پیش از مرگ است! )

            ای حیات عاشقان در مُردگی .................................................................. دل نیابی جز که در دل بردگی

                                  معنا  :   حیات و سعادت واقعی عاشق در مُردن پیش از مرگ است

                   بمیر ای دوست پیش از مرگ ، اگر می زندگی خواهی ............................................... که ادریس از چنین مُردن بهشتی گشت پیش از ما

               معنا  :   حیات و زندگی واقعی عاشقان در این است که قربانی معشوق خود شوند تا از این مرگ به حیات واقعی برسند

          

                                مفهوم دوم  :   از همه چیز در این دنیا ، حقیقت و معنای آن را بیابید ، نَه معنای آن را

 

                      کف دریاست صورت های عالم .............................................................. ز کف بگذر اگر اهل صفایی

                           معنا  :   ظواهر این عالم مانند کف و حباب فانی و زودگذر هستند  ،  اگر می خواهی به معنا برسی باید از ظواهر چشم بپوشی

                      اتحاد یار با یاران خوش است .......................................................... پای معنی گیر ، صورت سرکش است

                       معنا  :   برای آنکه بتوانی با محبوب خویش یکی شوی  ،  دنبال حقیقت و معنی باش که ظاهر و صورت عصیانگر است

                 هر که در بند صور باشد ، به معنی کِی رسد؟ ....................................................... مَرد اگر صورت پرست آید بُود معنی گذار

                      معنا  :   هر کسی که در قید و بند صورت و ظاهر باشد نمی تواند به معنا دست پیدا بکند

                             تو به سیمای شخص می نگری ......................................................... ما در آثار صنع حیرانیم

                                معنا  :   تو به ظاهر اشخاص نگاه می کنی  ،  و ما حیران نشانه های خلقت هستیم

                        تو قد بینی و مجنون جلوه ی ناز  ............................................................... تو چشم و او نگاه ناوک انداز

                     معنا  :   تو ظاهر معشوق را نگاه می کنی  ،  و مجنون ( عاشق واقعی ) به باطن و سیرت او توجه دارد

                کوزه می بینی ولیکن آن شباب ................................................................... روی ننماید به چشم ناصواب

                   معنا  :   تو تنها به ظاهر و صورت توجه می کنی  ،  در حالی که معشوق خود را به چشم ظاهربین نشان نمی دهد

    

موُلف :  رضا اشرفی

   مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5