فهرست

  1. ادبیات غنایی عارفانه
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم
    3. مفهوم سوم

 

 

                            ادبیات غنایی عارفانه

                            مفهوم اول :   صحبت از رنج و دوری از یار حقیقی ( خداوند )

 

                       کز نیستان تا مرا ببریده اند ............................................................. در نفیرم مرد و زن نالیده اند

                معنا :   از وقتی که مرا از عالم معنا جدا کرده اند  ،  از طریق ناله ی من همه ی هستی فریاد زده اند

                              شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار ............................................... چو روز گردد ، گویی در آتشم بی تو

                       معنا :   ای معشوق زیبارو! شبها از دوری تو ناله و فریاد می کنم  و هنگامه ی روز بدون تو گویی در آتش هستم

               شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم ............................................................ ما را به سخت جانی خود ،  این گمان نبود

                      معنا :   روزگار دوری و فراق تو را پشت سر گذاشتیم و هنوز زنده ایم  ، گمان نمی کردیم انقدر سخت جان باشیم

                  خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست ................................................... طاقت بار فراق این همه ایٌامم نیست

                معنا :   میدانی که تحمل فراق و دوری تو را ندارم  و   آرام و قرار را از من گرفته ای

             

                              مفهوم دوم :   برای رسیدن به حقیقت باید از مادیات دل کند

                                از مضیق حیات درگذری ................................................................ وسعت ملک لامکان بینی

                        معنا :   اگر خود را از تعلٌقات دنیوی رها کنی ، می توانی  حقیقت هستی را درک کنی

                         دلا! تا کِی در این زندان فریب این و آن بینی .............................................. یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی

                   معنا :   نباید در زندان دنیا ، اسیر مسائل مادی و زودگذر شد  ،  بلکه باید از این تعلٌقات دست برداشت تا حقیقت هستی را درک کرد

          دست و پایی زدیم و در نگرفت ......................................................... پشت پایی زدیم و وارستیم

                        معنا :   هر چه تلاش کردیم بی فایده بود  ،  ولی وقتی از این دنیا چشم پوشیدیم به وارستگی و رهایی رسیدیم

   

                                 مفهوم سوم :  عاشق با دیدن یار و شنیدن خبری از او از خود بی خود می شود

                                 از در درآمدی و من از خود به در شدم ..................................................... گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

                          معنا :   با دیدن تو من از خود بی خود شدم  ،  انگار که از این دنیا به دنیای دیگر سفر کرده ام

                    گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست ....................................................... صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

                      معنا :   همیشه منتظر بودم تا کسی بیاید و از معشوق من خبری بیاورد  ،  ولی وقتی معشوق آمد ، من از خود بی خود شدم

                  در خرابات ز اسرار حقیقت صائب ............................................................... تا خبر یافتم از بی خبرانم کردند

            معنا :  در این جهان تا خبری از اسرار الهی یافتم  ،   بی هوش و بی خبر شدم

 

موُلف :  رضا اشرفی

  مهرماه 1394

 

                        

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5