فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول

 

                    ادبیات غنایی عاشقانه :

                                  مفهوم اول عشق با صبر و شکیبایی جور در نمی آید

                        بگفتا رو صبوری کن در این درد ........................................................... بگفت از جان صبوری چون توان کرد

                   معنا :   خسرو به فرهاد می گوید :  در عاشقی صبور باش  و  فرهاد در جواب می گوید :  چگونه می توانم بدون جانم ( شیرین ) صبوری کنم

                 بگفت از صبر کردن کَس خجل نیست ............................................................ بگفت این دل تواند کرد ، دل نیست

                                 معنا :   خسرو به فرهاد می گوید :  از صبوری در راه عاشقی کسی خجالت زده و شرمنده نیست و فرهاد در جواب می گوید : 

                                           دل می تواند صبور باشد اما من دیگر دلی ندارم که صبوری را تحمل بکند ( من دل از دست داده ام! )

                      از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار ............................................................ کان تحمٌل که تو دیدی همه بر باد آمد

                              معنا :   حالا از من توقع صبر و شکیبایی نداشته باش  ،   که صبر و تحمٌل من همه از دست رفته است

                        گفتی صبور باش به سودای عشق من ............................................................... وقتی که صبرم از دل شیدا گرفته ای

                                        معنا :   گفتی : در آرزوی عشق من صبوری به خرج بده  ،  چگونه می توانم صبور باشم ، وقتی که صبر و قرار را از من گرفته ای

                        هر نصیحت که کُنی بشنوم ای یار عزیز ........................................................... صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم

                              معنا :   هر نصیحتی که به من بکنی می پذیرم  ،  اما از من صبوری را نخواه که نمی توانم

                                سوخته دل بُود از صبر دور ............................................................. آتش سوزنده نباشد صبور

                            معنا :   آدم عاشق صبور و شکیبا نیست  ،  همانطور که آتش سوزنده صبر و قرار ندارد

                         مهری و وفایی که تو را نیست ، مرا هست .................................................. صبری و قراری که تو را هست ، مرا نیست

                 معنا :   عشق و وفاداری را که تو نداری من دارم   ،  و آرامش و صبری که تو داری را من عاشق ندارم!

                       مستی و عاشقیم بُرد ز دست ............................................................ صبر ناید ز هیچ عاشق مست

                        معنا :   مستی و عاشقی ، صبرم را از بین برد   ،   انتظار صبر از آدم عاشق نمی توان داشت

 

موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

       

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5