فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول
    2. مفهوم دوم
    3. مفهوم سوم

 

                            ادبیات غنایی عاشقانه :

                                                                   مفهوم اول :   عشق رسوایی و بد نامی به همراه دارد

                                             پیاپی بکِش جام و سرگرم باش ............................................................. بِهل گر بگیرند بیکارها

                                                    معنا :   جام عشق را سر بکِش و خوش باش  ،  بگذار تا نا اهلان از تو ایراد بگیرند!

                                    سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات ........................................................ غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

                               معنا :   سعدی از سرزنش بی خبران از عشق هراسی ندارد  ،  همان طور که انسان در حال غرق شدن از باران ترسی ندارد

                                         گو خلق بدانند که من رندم و رسوا ............................................................ از رندی و بد نامی خود عار ندارم

                                                معنا :   بگذار همه ی مردم بدانند که من عاشق و رسوا هستم   ،  از این بد نامی خودم ترسی ندارم!

          

                                                                            مفهوم دوم  خداوند در دل های شکسته جای دارد

                                     هر کجا ویران بُود آنجا امید گنج هست ....................................................... گنج حق را می نجویی در دل ویران چرا؟

                          معنا :   هر جایی که ویرانه باشد ، در آنجا می توان امید پیدا کردن گنج را داشت   و   گنج حق را در دل ویرانه و شکسته می توان یافت

                                      بشکن دل بی نوای ما را ای عشق .............................................................. این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

                                                          معنا :    ای عشق دل بی نوای ما را بشکن  ،  چون این ساز شکسته آهنگش بهتر است!

                                           پرتو مهر وصال بر درد بامش افتد ................................................... خانه ی دل که به سودای تو ویران گردد

                                                                معنا :   هر دلی که به یاد تو ویرانه شود مهر وصال تو در آن خواهد افتاد

 

                                              مفهوم سوم  عاشق بی اختیار است و این معشوق است که عاشق را مجذوب خود می کند

                                        نَه به خود می رود گرفته عشق ............................................................ دیگری می برد به قلابش

                                                          معنا :   اسیر عشق به اختیار خود نمی رود  بلکه  دیگری با قلاب او را می برد!

                                  سعدی چو جورش می بری ، نزدیک او دیگر مرو ................................................... ای بی بصر من می روم ، او می کِشد قلاب را

                                  معنا :   سعدی اگر می خواهی اسیر نشوی نزدیک معشوق مرو ، ای بی خبر من به اختیار خودم نمی روم ، بلکه او مرا جذب می کند

                                        من اگر خارم و گر گُل چمن آرایی هست ......................................................... که از آن دست که او می کِشدم می رویم

                                                                   معنا :   من مانند خاری هستم که از دستی که مرا پرورش می دهد می رویم!

 

موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

   

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5