فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول

 

           ادبیات غنایی عاشقانه :

                                              مفهوم اول :   در راه عشق ، برای رسیدن به معشوق باید سختی ها را تحمٌل کرد

                    در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم .................................................... سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

                                     معنا :   در بیابان اگر هدف تو رسیدن به کعبه است ، رفتن خار به پایت را باید تحمل کن!

                                   عشق را خواهی که تا پایان بری .................................................. بس که بپسندید باید ناپسند

                                    معنا :   اگر می خواهی که عشق را به پایان برسانی ، باید بسیاری از سختی ها را تحمٌل بکنی

                                    به شادی و آسایش و خواب و خور ............................................... ندارند کاری دل افگارها

                                                     معنا :   عاشقان راه عشق ، به شادی و آسایش و راحتی کاری ندارند

                                بسیار روزگار کند صبر ، باغبان ................................................ تا خُرد شاخکی ، شجری بارور شود

                                     معنا :   باغبان برای اینکه شاخه کوچکی درختی تنومند شود ، سختی های زیادی را تحمٌل می کند

                                          نبینی باغبان چون گُل بکارد ............................................. چه مایه غم خورد تا گُل برآرد

                                        معنا :   آیا نمی بینی وقتی باغبان گُلی می کارد ، چقدر سختی تحمٌل می کند تا آن گُل بزرگ شود

                                 چندین هزار سال خورد کوه ، خون دل ............................................. تا سنگ ریزه ای به درونش گُهر شود

                                         معنا :    کوه چند هزار سال صبر می کند و سختی می کِشد تا تا سنگ کوچکش به گُهر تبدیل شود

                                سفر دراز نباشد به پای طالب دوست ............................................ که خار دشت محبٌت گُل است و ریحان است

                                             معنا :   عاشق واقعی سختی های راه عشق را نمی بیند و در نظرش این سختی ها آسان است

                                     به دوستی که اگر زهر باشد از دستت ............................................ چنان به ذوق ارادت خورو که حلوا را

                                                   معنا :   اگر زهر از دست تو بگیرم ، چنان آن را می خورم که انگار حلواست!!

                              داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار ................................................... مرهم عشٌاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست

                                     معنا :   داروی انسانهای عاشق زهر از دست یار گرفتن است و  مرهم آنها زخم زبان زدنهای معشوق است!!

                                      می باش چو خار نیزه بر دوش ................................................... تا خرمن گُل کِشی در آغوش

                                                         معنا :   باید سختی و دشواری ها را تحمل کرد تا به مقصود رسید

 

 موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5