فهرست

  1. آرایه ی متناقض نما
    1. تعریف
  2. نکته

 

                متناقض نما ( پارادوکس )

                                        تعریف :   به طور خلاصه جمع شدن دو مفهوم متضاد در یک چیز را متناقض نما می گویند

                               هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست ...................................... چون درنگری ، دشمن جان تو هم اوست

              در این مثال ، شاعر می گوید : دوست تو همان دشمن توست !!  ( اینکه دوست آدم دشمن او هم باشد تناقض است!! )  بهتره در انتخاب دوست بیشتر دقت بکنید !!

                               این مقرٌر شد که هرگز نیست راحت در جهان ........................................... راحتی گر هست در ترک امیدِ راحت است

                                                           در این مثال ، شاعر می گوید : راحتی در ترک کردن راحت است!(  تناقض از این آشکارتر!! )

                            من پرستار دو چشم خوش بیمار توام ............................................. گرچه بیمار پرستی بُتر از بیماری است

                                        در این مثال ، عبارت دو چشم خوش بیمار تناقض دارد!   ( شاعر خوشی و بیماری را به یک چیز نسبت داده )

                            ختم پایانیم مِهر آغاز کن ......................................... ای که در آغاز پایانی هنوز

               در این مثال عبارت آغاز پایان تناقض دارد ( یکی از حالت های تناقض این است که دو کلمه متضاد به وسیله ی کسره به هم اضافه شده باشند )

                          من عهد تو سخت سست می دانستم ....................................... بشکستن آن درست می دانستم

                                                      در این مثال هم ، سخت سست دانستن عهد متناقض نماست!

 

                نکته :  

                            دو کلمه متضاد باید در آنِ واحد و از یک نفر یا یک چیز سر زده باشد ، در غیر این صورت متناقض نما نداریم!

                                     آه ، گاه از دل زُداید زنگ و گه زنگ آورد ......................................... ابر گاه از باد جمع و گَه پریشان می شود

                                                                     در این مثال واژه های متضاد در آنِ واحد اتفاق نیفتاده اند و تناقض ندارند!

                             پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند ........................................ تو بزرگی و در آیینه ی کوچک ننمایی

                                                       در این مثال ،  بین دو واژه ی ( بزرگ و کوچک ) فقط تضاد به چشم می خورد !

 

   موُلف :  رضا اشرفی

    مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5