فهرست

  1. اغراق
    1. تعریف
  2. رابطه ی بین اغراق و مجاز
  3. نکته

 

          اغراق :

                    تعریف :   نسبت دادن صفت یا کاری به کسی یا چیزی است که از حد معمول بیشتر باشد ( در عالم واقعی غیرممکن باشد )       

                           به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را .................................... تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی

                                                     در این مثال شاعر در میزان زیبایی معشوق اغراق کرده است!

                             ( زیورها برای زیبایی استفاده می شوند ، حال آنکه شاعر وجود معشوق را باعث زیبایی زیورها می داند!!)

                           شود کوه آهن چو دریای آب ..................................... اگر بشنود نام افراسیاب

                          در این مثال در میزان ابهٌت افراسیاب اغراق شده است! ( کوه آهن با شنیدن نام افراسیاب ذوب می شود!! )

                              با ساربان بگویید احوال آب چشمم ......................................... تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

                                                        در این مثال ، شاعر در میزان اشک خودش اغراق کرده است

         ( شاعر می گوید : به ساربان بگویید اگر محبوبش را سوار بر محمل بکند و او را از شاعر دور بکند ، چنان می گرید که از شدت گریه ی او سیل به راه خواهد افتاد!! )

 

              رابطه ی بین اغراق و مجاز :

                                1- اگر اعداد ریاضی مجاز از زیاد باشند ، اغراق نیز دارند

                                       هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن        (  در این مثال هزار مجاز از زیاد است و اغراق نیز دارد  )

 

                                 2- اگر مکانی داده شود و منظور افراد آن مکان باشد نیز علاوه بر مجاز اغراق هم داریم

                                       خروشی برآمد ز دشت و ز شهر  ........................................ غم آمد جهان را از آن کار بهر

                                           در این مثال سه واژه ی شهر ، دشت و جهان مجاز از افراد هستند ( اغراق هم داریم )

 

             نکته   

                        برای یافتن اغراق معنای لفظی و ظاهری عبارت را در نظر می گیریم و به تفسیر آن کاری نداریم .

 

        موٌلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5