فهرست
 
 1.  بررسی لوله گوارشی دستگاه گوارش انسان
  1. دهان
  2. حلق
  3. مری
  4. معده
  5. روده باریک
  6. روده بزرگ
 2. مراحل گوارش به طور خلاصه
 3. مرحله گوارش به تفصیل
  1. مرحله گوارش در دهان
  2. مرحله بلع
  3. گوارش در معده
  4. گوارش و جذب در روده کوچک
 4. مکان هضم و جذب هر کدام از مولکول های زیستی در یک نگاه
 5. روش جذب مواد غذایی مختلف در دستگاه گوارش

لوله های گوارشی

در قسمت های قبلی لوله گوارش رو در جانداران مختلف بررسی کردیم. حالا نوبتیم که باشه نوبت بدن خودمونه! قبل از اینکه وارد بحث مراحل گوارش بشیم میخوام شما رو با اجزای لوله گوارشی در انسان آشنا کنم. هر بخش از لوله گوارشی در انسان دارای ترشحات و حرکت های خاصی است این حرکات و ترشاحات همه حساب و کتاب شدست یعنی ترتیبشون خیلی اهمیت داره. در جدول پایین از دهان شروع میکنیم میریم پایین و به ترتیب حرکات و ترشحات هر بخش رو توضیح میدیم. خب دیگه شروع کنید بخوندیش !

دستگاه گوارش انسان

 

لوله هاي گوارشي

 

دهان

 

وظيفه: آغاز گوارش مکانيکي به کمک ماهيچههاي فک و دندانها

آغاز گوارش شيميايي(پلی ساکاریدها) به کمک آنزیم پتیالین

 حرکات :حرکات دندان و فک پايين بوسيله ماهيچههاي فک (فک بالا در انسان ثابت است.)

نکته : گوارش شيميايي پلي ساکاريد ها از دهان آغاز ميشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری غده هاي گوارشي زير آواره اي(2)  زير زباني(2)  بنا گوشي(2)  غده هاي موکوزي(زياد)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نکته: غده بناگوشي داراي ترشحات بيشتر و رقيق تر است  داراي فشار اسمزي پاييني است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری غده بنا گوشي داراي آميلاز ضعيف به نام پتيالين است که نشاسته را به مالتوز تبديل ميکند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نکته : در مجموع بيش از 7 غده گوارشي در دهان وجود دارد.

حلق

 

فضای بینابینی میان حفره دهانی و دستگاههای تنفس و گوارش میباشد.حلق مجرایی عضلانی- غشایی است که یک منطقه ارتباطی بین ناحیه ي بینی، حنجره و مری تشکیل میدهد و داراي غده هاي ترشح کننده موسين است.

مري

 

وظيفه : انتقال مواد غذايي از دهان به معده با حرکت دودي ماهيچهها

حرکات : از نوع دودي به وسيله ماهيچههاي حلقوي و طولي

آکادمی کنکور - نکته کنکوری تو کتاب اینو ننوشته اما بدونید دقت کنید  ابتدای مری دارای عضلات مخططه (یعنی تحت کنترل قشر مخه) و بنابراین به طور ارادی میشه غذای خورده شده رو برگشت داد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری غده هاي گوارشي: غده هاي ترشح کننده موسين

معده

آکادمی کنکور - نکته کنکوری مخاط معده دارای شیارهای طولیه که صاف شدن این شیارها به اتساع(وسیع شدن) معده کمک میکنه!

 وظيفه:  گوارش مکانيکي به کمک ماهيچههاي قوي  ادامه گوارش شيميايي

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نکته : گوارش شيميايي پروتئين ها از معده آغاز ميشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نکته: گوارش پروتئين ها در آن به معني تبديل آن ها به مونومر نيست بلکه تنها آن را به پروتئين هاي کوچکتر مي شکند در نتيجه معده داراي آمينو اسيد نيست

حرکات : از نوع دودي به وسيله ماهيچههاي حلقوي و طولي ايجاد ميشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری از زير کارديا شروع مىشود و در طول معده به سوى پيلور به پيش مىروند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری انقباضهاى دودى در مجاورت پيلور شديدتر و باعث نرم شدن مواد غذايى و مخلوط شدن آنها با شيره ي معده مىشوند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نکته : کارديا از ماهيچه حلقوي تشکيل شده و در حالت عادي منقبض است.

غده هاي گوارشي

 

 

 

 غده هاي ترشح کننده موسين: لايه ضخيم، چسبنده و قليايي موکوزي ايحاد ميکنند که 2 نقش دارند.  لغزندگي   محافظت در برابر ترکيبات اسيدي کيموس معده

 سلولهاي حاشيهاي:

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ترشح HCl و گليکوپروتئيني به نام فاکتور داخلي معده

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ترشح فاکتور داخلى معده براى حفظ ويتامين B12 و جذب آن در روده ضرورى است و با توجه به نقشى که اين ويتامين در زايش طبيعى گلبول هاى قرمز خون دارد، برداشتن معده آسيب ديواره آن باعث کاهش تعداد گلبول هاى قرمز خون مىشود و بروز آنمي وخيم ميشود.

 

 سلولهاي اصلي(پپتيک) :

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ترشح چند آنزيم که مجموعاً پپسينوژن ناميده ميشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوریاين مواد پس از تماس بااسيدکلريدريک به مولکول هاى کوچک تر تبديل مىشوند وبه صورت پپسين فعال درمىآيند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نکته: پپسين دوکار انجام ميدهد :

1- پروتئين ها را به مولکول هاى کوچک تر پپتيدى تجزيه مىکند.

2-  پپسين خود با اثر بر پپسينوژن، تبديل آن را سريع تر مىکند

آکادمی کنکور - مقایسه پپسین و پپسینوژن

 

دستگاه گوارش انسان

 

لوله هاي گوارشي

 

معده

 

غده هاي گوارشي

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری رنين: آنزيمي که در شيره ي معده نوزادان آدمى و بسيارى ازپستانداران يافت مىشود که پروتئين شير(کازئين) را رسوب مى دهد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  از رنين به عنوان مايه پنير در پنيرسازى استفاده مىشود

 هورمون گاسترين:

آکادمی کنکور - نکته کنکوری هورموني که از غدد مجاور پيلور ترشح ميشود و به خون ميريزد محرک ترشح اسيد کلريدريک و تا حدي آنزيمهاي شيره معده

آکادمی کنکور - نکته کنکوری اين هورمون بافت توليد کننده و هدف يکسان دارد.(همانند هورمونهای استروژن و تستوسترون)

روده باريک

وظيفه

 

آکادمی کنکور - پرز و ریز پرز در روده باریک

آکادمی کنکور - نکته کنکوری رودۀ باریک مکان اصلى گوارش شيميايى و جذب غذاست(یعنی ما در روده باریک مونومر داریم و قبل ازون مونومری از مواد غذایی ما تولید نمیشه.) ديواره داخلى روده باريک چين خوردگىهاى زيادى دارد(همانند معده) که روى آنها پرزهاى متعدد ديده مىشود(برخلاف معده و بقیه لولههای گوارشی که پرز نداره). اين پرزها و چين خوردگىها سطح تماس روده را با مواد غذايى افزايش مىدهند. هر پرز خود شامل ريز پرزهاي فراوان است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری دقت کنید که هر پرز از تعدادی زیادی سلول تشکیل شده  و به هر پرز مویرگ سرخرگی، مویرگ سیاهرگی و رگ ته بستهی لنفی وارد میشود. ريز پرزها برآمدگيهاي سیتوپلاسمي هستند که از هر سلول پوششی استوانهای بیرون زده، خودش سلول نبوده و فاقد رگ خوني هستند.

حرکات

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری حرکات دودي: ضعيف که در هر انفباض مواد را 10 تا 15 سانت به جلو مي برد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری حرکات موضعي: به صورت انقباضهاي جدا از يکديگر  که محتويات روده را به قطعات جدا از يکديگر تفسيم ميکند. چون اين حرکات در ابتداي روده بيشتر از انتهاي آن است غذا به جلو رانده ميشود.

ترشحات روده

 

غدد ترشح کننده ي موسين که در سرتاسر لوله گوارش وجود دارد.

غدد ترشح کننده ي مايعى نمکى ترشح و حرکت مواد در روده را آسان مىکنند

سلولهاى پوششى ديواره روده است. عمر اين سلول ها کوتاه است و پس از کنده شدن از ديواره روده به درون آن مى افتند و آنزيم هاى درونى آنها آزاد مىشود.

روده بزرگ

 

وظيفه

 

ابتداى روده بزرگ رودۀ کور نام دارد و به زايده آپانديس ختم مىشود. از 3 بخش کولون بالارو، کولون افقي و کولون پايين رو تشکيل شده است که کولولون پايين رو به راست روده ختم ميشود و وظيفه آن جذب آب و املاح و غليظ کردن مدفوع (براي تسهيل در امور روزانه شما عزيزان)

حرکات

 

روده بزرگ تحرکات زيادي ندارد.

مواد توليدي از باکتري هاي روده

 

ويتامين ها : باکتريهاي روده بزرگ بعضي مواد مانند سلولز را تجزيه ميکنند و براي تغذيه خود استفاده کرده اين امر 2 تا جايزه براتون داره:   ويتامين محلول در چربيِ K   ويتامين محلول در آبِ B  که از همان روده بزرگ جذب خون ميشن پس در روده بزرگ هم جذب تا حدود کمی انجام میشه!

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نکته : ويتامينهاي محلول در چربي : D E K A

توليد گاز : توليد گازهاي هيدروژن ، متان و هيدروژن سولفيد توسط باکتريها

 

ترشحات خود روده

 

مقدار کمي موکوز و پتاسيم از غده هاي ديواره روده ترشح و دفع ميشود. پس در روده بزرگ هم کمی ترشح داریم.

مراحل گوارش به طور خلاصه

بیایید قبل ازینکه وارد هر جزیاییاتی بشیم به اختصار مراحل گوارش را بررسي کنيم و بعدش به طور مفصل در مورد اتفاقاتي که در هر بخش روي مي‌دهد صحبت خواهيم کرد.

آکادمی کنکور - تذکر دوستان عزیز حتما موقعیت اندام های دستگاه گوارش رو دقیق یاد بگیرید مثلا بدونید کبد ، روده کور و کولون بالا رو سمت راسته، معده  و کولون پایین رو سمت چپه و پایین و پشت معده پانکراس قرار داره. یکی از سوالاتی که هم ساده هست و هم همیشه مورد توجه طراحان کنکور بوده همین شکل دستگاه گوارشه.

آکادمی کنکور - مراحل گوارش در انسان

 

 

 

گوارش

 

مرحله ی گوارش در دهان

 

خرد شدن غذا توسط دندان ها

 

آکادمی کنکور - دندان

اولین قدم جویدنه ! دندانها در گرفتن لقمهي غذا و خرد کردن و گوارش مکانيکى غذاها آنها نقش اصلى را دارند.

 ماهيچههاى مخصوص جويدن که فکّ پايين را حرکت مىدهند(فک بالایی در انسان ثابته!)، در هنگام جويدن در بين دندان هاىدو آرواره نيروى شديدى ايجاد مىکنند. اين نيرو در انسان تا حدود100 کيلوگرم بر سانتىمتر مربع مى رسد.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری تعداد دندان هاي انسان در هر نيم فک : آسيا بزرگ=3، آسيا کوچک =2، نيش=1، پيش=2

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  انسان داراي 32 عدد دندان است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  طبق شکل کتاب درسي دندان هاي نيش داراي ريشه بلندتري نسبت به دندانهاي ديگر است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ريشه هاي دندان هاي فک بالايي به ترتيب داراي آسيا بزرگ=3،آسيا کوچک =2،نيش=1،پيش=1 و فک پايين آسيا بزرگ=2،آسيا کوچک =1،نيش=1،پيش=  1

ترشحات بزاق

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری بزاق مخلوطى از ترشحات سه جفت غده بناگوشى، زيرآرواره اى و زيرزبانى و نيز غده هاى کوچک ترشح کنند موسين است.

 ترشح غده هاى بناگوشى رقيق تر(فشار اسمزي پايين دارد) و بيشتر از غده هاى ديگر است و در آن يک آميلاز ضعيف به نام پتيالين وجود دارد که گوارش کربوهيدرات هاى غذا را آغاز و نشاسته را به مالتوز(دي ساکاريد) تبديل مىکند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری موسين+ آب= موکوز

آکادمی کنکور - نکته کنکوری موکوز باعث به هم چسباندن ذرات جويده شده و لغزنده و مناسب شدن آن براى انجام عمل بلع مىشود

آکادمی کنکور - نکته کنکوری غده هاى ترشح کننده موسين در سراسر طول لوله ي گوارش وجود دارند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری مزيت هاي ترشح مزيت ترشح دائمى بزاق :

آکادمی کنکور - نکته کنکوری رطوبت دائمي محيط درون دهان  کمک به احساس چشايى   تسهيل  در حرکت زبان و لب ها را در هنگام سخن گفتن.  ليزوزيم موجود در بزاق ديواره سلولى باکترى هاى بيمارى زا را از بين مى برد و باعث ضدعفوني کردن حفره دهان مىشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ترشح بزاق در هنگام خواب بسيار کاهش مى يابد.

مرحله ی بلع

 

بلع

 

انتقال لقمه غذايي جويده شده از دهان و پس از عبور از حلق و مري به معده است که به وسيله  مرکز عصبى آن انجام مىشود.(با انعکاس بلع اشتباه نگیریدش. انعکاس بلع عبور غذا از گلوست که در پایین توضیحش دادم.)

 انعکاس بلع(عبور غذا از گلو)

 

بلع در گلو شامل 3 مرحله است :

آکادمی کنکور - نکته کنکوری غذا جويده شده با بالا آمدن زبان و چسبيدن به کام، به سوى گلو رانده مىشود و گيرنده هاى مکانيکى ديواره گلو را تحريک ميکند و انعکاس بلع را ايجاد مىکند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری در انعکاس بلع زبان کوچک به سمت بالا مىرود و دهانهي راه بينى را مىبندد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری راه ناى با بالا آمدن حنجره و پايين رفتن اپى گلوت بسته و غذا وارد مرى مىشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری مرکز بلع با اثر خود بر مرکز تنفس باعث قطع تنفس در هنگام بلع مىشود.(پس لقمه گندهتر از دهنتون برندارید!)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری پس از مرحله انعکاس بلع کارمون توی دهن دیگه تمومه و غذا وارد مری میشه!

 

حرکت غذا در مري

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری مریبین حلق و معده قرار داره  حکم شیلنگ رو داره و کار زیادی رو غذا انجام نمیده! لقمهي غذا پس از ورود به مرى با حرکات  سریع دودى مرى (برخلاف حرکات دودی روده که کنده)حرکت مىکند و به معده مى رسد. اين حرکات توسط انقباضات ماهيچههاي صاف حلقوي و طولي انجام ميشه.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری نيروى جاذبه در حرکت لقمه نقش مهمى ندارد.(نه اینکه کاملاً بی نقشِ!)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ماهیچه هاى حلقوى بخش انتهايى مرى (کارديا) در حالت عادى منقبض است و از ورود محتويات معده به مرى جلوگيرى مىکنند.(در صورتی که دریچش در اثر بیماری خوب چفت نشه کیموس معده که اسیدیه توی مری میاد و مری زخم میشه.)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  با رسيدن هر موج دودى به کارديا، انقباض ماهيچهها از بين مىرود و ورود غذا به معده تسهيل مىشود   نميتوان گفت هميشه در حرکات دودي نيروي انقباض از ماهيچه به ماهيچه بعدي منتقل ميشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری همراه با بلع آب ومواد غذايى مقدارى هوا نيز وارد معده مىشود.

 

 

گوارش

 

گوارش در معده

 

انتقباضات دودي شديد

 

آکادمی کنکور - معده انسان

آکادمی کنکور - نکته کنکوری چند دقيقه پس از ورود غذا به معده انقباضهاى ضعيفى در ماهيچههاى آن ظاهر مىشود اين انقباضها که به تدريج شديدتر و تعداد آنها بيشتر مىشود، به صورت امواج دودى از زير کارديا شروع مىشود و در طول معده به سوى پيلور به پیش مىروند. انقباضهاى دودى در مجاورت پیلور شديدتر و باعث نرم شدن مواد غذايى و مخلوط شدن آنها با شيره معده مىشوند.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری   انقباضات دودي معده از انقباضات روده و مري شديدتر است.

ترشح آنزيم ها و هورمون ها به منظور گوارش شيميايي

 

ترشحات برون ريز يا شيره معده

 

قبل از اينکه بريم ادامه ي گوارش و ترشحات معده رو توضيح بريم به نکات زير توجه کنيد :

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ترشحات معده : هر چي که معده ترشح ميکنه ميخواد برون سلولي باشه يا به خون ترشح بشه.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری شيره معده : ترشحات برون ريز معده، کيموس = شيره معده + غذا

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  هر کي نکتههاي بالارو بخونه ميتونه نتيجه بگيره که : ترشحات معده متنوعتر از ترکيبات شيره معده است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری سلولهاى ترشح کننده موسين: در سراسر سطح داخلى معده وجود دارند و با ترشح خود يک لايه ضخيم چسبنده و قليايى موکوزى ايجاد مىکنند. (نقش محافظتي)

ويژگيهاي موسين : پروتئين بدون خاصيت آنزيمي از سرتاسر لوله گوارش ترشح ميشود. نقش عمومي لغزندگي در سرتاسر لوله گوارش  در معده نقش محافظت را دارد.  در روده بزرگ همراه با پتاسيم ترشح ميشود. در روده باريک همراه با مايع نمکي بدون آنزيم ترشح ميشود. همانند هموگلوبين نقض کننده نظريه يک ژن - يک آنزيم (فصل اول پیشدانشگاهی)

شيره معده : در سرتاسر ديوارهي معده تعداد زيادى غده ترشح کننده شيره معده وجود دارد به اين غده ها سلولهاي اصلي يا پپتيک ميگويند. سلولهاي اصلي پپسينوژن ترشح ميکنند پپسنوژن غير فعال است.پس از ترکيب با HCl به آنزيم پپسين فعال تبديل ميشوند پپسين پروتئينها را به پلي پپتيدهاي کوچکتر ميشکند و تا حدودي باعث گوارش شيميايي ميشود.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری پپسين از ترکيب يک ماده غير آلي (HCl)+ يک ماده آلي(پپسينوژن) به وجود میآید ولي پپسینوژن اين طور نيست.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری سلولهاي اصلي در کل معده وجود دارند ولي در نزديکي پيلور(جایی که حرکات دودی شدیدتری دارد) بيشتر هستند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری اسيدکلريدريک و فاکتور داخلی معده که نوعي گليکوپروتئين هست از سلولهاى حاشيهاى موجود در غدد ديواره معده ترشح مىشوند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری با توجه به شکل، سلولهاي حاشيهاي از سلولهاي از سلولهاي اصلي درشتتر هستند.

ترترشحات درون ريز

 

گاسترين: از سلولهاي مجاور پيلور به خون ميريزد که محرک ترشح HCl و تا حدي آنزيمهاي شيره معده است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری گاسترين مانند هورمونهاي استروژن و توستسترون محل ترشح و بافت هدف مشترک دارد.

 

گوارش

 

گوارش و جذب  مواد در روده کوچک

 

گوارش در دوازدهه و جذب مواد غذايي تحت تاثیر ترشحات از 3 اندام (روده باریک، کیسه صفرا، پانکراس)

 

ترشحات روده

باریک

آکادمی کنکور - نکته کنکوری رودۀ باریک مکان اصلى گوارش شيميايى و جذب غذاست.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری منشأ آنزیمهایى که در روده وجود دارند، اما از پانکراس ترشح نشدهاند، سلولهاى پوششى دیواره روده است. عمر این سلولها کوتاه است و پس از کنده شدن از دیواره روده به درون آن مىافتند و آنزیمهاى درونى آنها آزاد مىشود.

ترشحات پانکراس

 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری بخش برون ريز پانکراس قوى ترين آنزيم هاى لوله گوارش را ترشح و به ابتداى دوازدهه وارد مىکند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری مقدار زيادى بىکربنات سديم براى از بين بردن اثر اسيدى کيموس معده و قليايى کردن محيط روده وجود دارد از پانکراس

ترشح ميشود.آکادمی کنکور - پانکراس و کبد

آکادمی کنکور - نکته کنکوری بيشترين قسمت بىکربنات در روده دوباره جذب مىشود. 

آکادمی کنکور - نکته کنکوری هورمون سکرتين محرک مؤثرى بر ترشح بىکربنات شيره پانکراس است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری همانند پپسينوژن معده پروتئازهاى پانکراس در آن به صورت غيرفعال هستند و پس از ورود به روده به صورت فعال درمىآيند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری عوامل عصبى(اعصاب مختار) و هورمونى ترشح شيره پانکراس را تنظيم مىکنند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری اعصاب پاراسمپاتيک محرک ترشح آنزيمهاي گوارشي و اعصاب سمپاتيک مانع فعاليت غده هاي برون سلولي و ترشح آنزيمهاي گوارشي است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری پانکراس به لحاظ موقعيت مکاني در پشت معده قرار دارد.

ترشحات کبد و صفرا

 

همزمان با اينکه پانکراس داره کاره خودش رو ميکنه ...   آکادمی کنکور - کبد                        

صفرا که يک ماده قليايي است و توسط کبد ساخته ميشود پس از عبور از مجرای صفراوی مشترک با ريختن در دوازدهه باعث پراکنده شدن ذرات چربي و ايجاد يک امولاسيون پايدار ميشود و اثر ليپاز پانکراس را بر آن آسان ميکند.

پس گوارش مکانيکي(نه شیمیایی) بيشتر تحت تأثير حرکات لوله گوارشي و تا حدودي تحت تأثير برخي ترشحات آن مانند صفرا است.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری املاح صفرا حرکات دودى روده را شدت مىدهند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری   قليايى بودن صفرا به خنثىکردن کيموس کمک مىکند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ترکيب صفرا، رنگها، املاح،کلسترول و لسيتين (نوعى ليپيد) وجود دارد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری صفرا ابتدا به کيسه صفرا مىرود و در آنجا غلیظتر مىشود  کيسه صفرا چيزي نميسازد و تنها محل ذخيره و غليظ شدن ماده صفراست.(نقش آبگیری رو داره همانند هزارلا و کولن)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری در کتاب درسي جاهاييکه آب جذب ميشوند عبارتند از :  صفرا   روده بزرگ   روده ملخ  هزارلاي گاو

آکادمی کنکور - نکته کنکوری دو ماده رنگى در صفرا که از تجزيه هموگلوبين قرمز مرده به وجود مىآيند: بيلي روبين ، بيلي وردين

آکادمی کنکور - نکته کنکوری بخشى از موادرنگى صفرا در روده دوباره جذب خون و از راه ادرار دفع مىشود.رنگ زرد ادرار به همين علت است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری بخشى ديگر از اين مواد رنگىصفرا بر اثر آنزيم هاى گوارشى تغيير مىکند و رنگ قهوه اى مدفوع را مى سازد.

جذب آب در روده بزرگ و دفع مواد گوارش نیافته

 

آکادمی کنکور - روده بزرگ

آب و املاح، مقدار کمى مواد غذايى گوارش نيافته مانند سلولز و بقاياى ترشحات غده هاىگوارشى وارد روده بزرگ مىشوند ديواره روده بزرگ آب و املاح را جذب مىکند و بدين طريق باعث غليظ تر شدن مدفوع مىشود.

باکترى هايى که در روده بزرگ زندگى مىکنند، برخى مواد مانند سلولز را تجزيه و از گلوکز ايجاد شده براى تغذيه خود استفاده مىکنند. مقدارکمى ويتامين هاى B و K نيز به وسيله اين باکترى ها ساخته مىشود و جذب خون مى گردد. بخشى از گازهاى روده، مانند هيدروژن، متان و سولفيد هيدروژن مربوط به عمل تجزيه اى باکترى هاىروده است. مقدار کمى پتاسيم و موکوز از غده هاى ديواره روده بزرگ ترشح و دفع مىشود. روده بزرگ تحرک زيادى ندارد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری حواستون باشه با هم اشتباه نکنيد که از روده بزرگ يون پتاسيم دفع(+ K ) و ويتامين K

 

 

 

هضم و جذب مولکول های زیستی در یک نگاه :

آکادمی کنکور - جذب مواد غذایی

 

 

 

 ماده ي جذبي

روش جذب

جذب مواد مختلف در روده کوچک

 

آمينو اسيد

انتقال فعال برخي همراه سديم

مونوساکاريد ها

اغلب انتقال فعال همراه با سديم

آب

اسمز

ويتامين هاي محلول در آب (B,C)

انتشار

مونو گليسيريد ، دي گليسيريد و اسيد هاي چرب

ابتدا در شبکه آندوپلاسمي سلولهاي پوششي استوانه اي روده به تري گليسيريد تبديل ميشوند و سپس وارد رگ ته بسته ي لنفي ميشوند.

 

ويتامين هاي محلول در چربي A K E D

با انتشار وارد لنف ميشوند همراه با ذرات چربي جذب ميشوند.

 

ترکيبات معدنى

انتشار و انتقال فعال

 

دهان و معده

 

بعضي از دارو ها از مخاط دهان و ومعده نيزجذب ميشوند.

-

 

روده بزرگ

 

وبتامين B , K

-

 

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 18 | امتیاز: 4/06 از 5
سلام خسته نباشيد؛ ليزوزيم موجود در بزاق از كداميك از غدد ترشح كننده بزاق ترشح مى شوند؟
سلام .ممنون.از همگیشون ترشح میشه البته کتاب در این زمینه حرفی نزده. پتیالینه که فقط از غدد بزاقی بناگوشی ترشح میشه.
طحال عضوی از دستگاه تورینه‌ای-پوششی (دستگاه رتیکولو اندوتلیال) که در افراد بالغ در یک چهارم فوقانی چپ شکم قرار داره و مثل یه فیلتر عمل میکنه.وظلیفش شامل موارد زیر میشه : کنترل کیفیت سلول‌های قرمز خون از طریق برداشتن گلبول‌های قرمز مسن و مختل در پولپ قرمز.ساخت آنتی بادی در پولپ سفید.برداشت باکتری‌ها و سلول‌های خونی پوشیده شده توسط پادتن از جریان خون.ذخیرهٔ سلول‌های قرمز و سایر عناصر شکل گرفته (البته این کارکرد فقط در حیوانات خاصی مثل سگ‌ها و اسب‌ها وجود دارد).