فهرست
 
  1. بافت عصبی
    1. بخش عصبی
    2. بخش غیر عصبی(نوروگلیا)
    3. شکل نورون

 

بافت عصبی

بافت در مهرهداران

بافت عصبي 

 آکادمی کنکور - نکته کنکوریبافت عصبي 2 نوع سلول دارد: عصبي و غير عصبي  نميتوان گفت همهي سلولهاي بافت عصبي، سلولهاي عصبي هستند.

بخش عصبي(نورون)

آکادمی کنکور - نکته کنکوری کاملاً تخصص يافته

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری يک جسم سلولي شامل هسته، سيتوپلاسم و تعدادي از اندامکها را دارد.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری دندريتها زوائد سيتوپلاسمي براي دريافت و هدايت پيام به جسم سلولي هستند.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری آکسون زائده سيتوپلاسمي منفرد است و پيام عصبي را به خارج جسم سلولي هدايت ميکند.

 

بخش غير عصبي  نوروگليا)

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری کار بعضي تغذيه نورونها.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری کار بعضي حفاظت از نورونها.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری عايق کردن آکسون با ماده فسفوليپيدي به نام غلاف ميلين.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری افزايش سرعت هدايت پيام عصبي در طول يک نورون.(سال سوم فصل2)

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری هدايت يک پيام در طول يک نورون به صورت الکتريکي  است اما انتقال آنها از يک نورون به يک نورن ديگر با استفاده از پيام شيميايي(مثل استيل کولين) است.

شکل نورون

با توجه به شکل:آکادمی کنکور - بافت عصبی

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری بزرگترين بخش هر نورون جسم سلولي است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری دندريتها کوتاه، اغلب متعدد و منشعب هستند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری دندريت سلولهاي گيرنده نور (مخروطي و استوانهاي) منشعب نيستند.(سال سوم فصل3)

 آکادمی کنکور - نکته کنکوری آکسون منفردست و در انتهاي خود منشعب شده است و انشعابات انتهايي را به وجود ميآورد.

 آکادمی کنکور - نکته کنکوریناپيوستگيهاي موجود در غلاف ميلين آکسون را گره رانويه ميگويند.

 

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 5 | امتیاز: 4/8 از 5