متا بوليسم یا سوخت و ساز

متابوليسم یا سوخت و ساز

 

تعريف کلي

 

 آکادمی کنکور - نکنه کنکوری در هر لحظه درون هر سلول زنده هزاران واکنش به طور همزمان در حال انجاماند که به مجموعشان متابوليسم يا سوخت و ساز ميگويند.

  آکادمی کنکور - بيشتر واکنشهاي متابوليسمي به کمک آنزيمها انجام ميشود.

واکنشهاي انرژيزا

 

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری يک واکنش خود به خودي که انرژي آزاد ميکند.

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری  در شيمي سوم با مفهومي به نام انرژي آزاد آشنا ميشويد در يک واکنش انرژيزا انرژِي محصولات نهايي از واکنشدهندهها کمتر است پس در اين نوع واکنش ها ΔG منفي است و سطح انرژي آزاد کاهش مييابد. مثال: تجزيه پليمر - تجزيه ATP

واکنشهاي انرژي خواه

 

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری  در صورتي رخ ميدهند که واکنشهاي انرژي زا انرژي مورد نياز آن ها را فراهم کرده باشند.

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری در يک واکنش انرژي خواه انرژي محصولات نهايي از واکنش دهندهها بيشتر است پس در اين واکنش ΔG مثبت است و سطح انرژي آزاد افزايش مييابد.

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری مثال واکنش انرژي خواه : فتوسنتز،گلیکولیز، سنتز آبدهي(پلي مر)، برخي انتقالهاي مواد مانند:

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری انتقال فعال مانند انتقال یونها بین دو طرف عرض غشای سلول توسط پمپ سدیم-پتاسیم در غشای سلولها(نه فقط سلول عصبی)

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری  اگزوسيتوز مانند  ترشح هورمونها و انتقال دهندهی عصبی مانند استیل کولین، آزاد شدن هیستامین از ماستوسیتها

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری اندوسيتوز مانند ذره خواری ماکروفاژها

 

آدنوزین تری فسفات 

ادنوزين تري فسفات (ATP)

 

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری  انرژِي را ذخيره و آزاد ميکند.

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری دو بخش دارد: 1- آدنوزين = بازآلي آدنين + يک پنتوز(ريبوز)

2- 3 مولکول فسفات دارد.

 نقش ديگر ATP اين است که به عنوان کوآنزيم عمل ميکند و ناقل گروههاي فسفات است.

 

آکادمی کنکور - ATP

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری شکل فوق نشان ميدهد که :

     •ATP  دائماً در طي يک واکنش برگشتپذير ADP + Pi ساخته ميشود.

     •ATP داراي يک حلقه 6 کربنه (در ساختمان باز آدنين) است و 2 حلقه 5 کربنه(يکي در باز آدنينن و ديگري در پنتوز) است.

     • آدنوزين + 1 گروه فسفات = نوکلئوتيد

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری ATP نوکلئوتيدي است که 2 گروه فسفات به آن اضافه شده است.

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری پيوند هاي بين گروههاي فسفات به صورت موجي نشان داده میشود به این معنی  که ATP  ميتواند اين گروه فسفات را به مولکول ديگري انتقال دهد و آن را فعال سازد.

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری ATP بهAMP+ppi (آدنوزين مونو فسفات) هم ميتواند تبديل شود اما اين واکنش برگشت ناپذير است یعنی از AMP مستقیماً ATP تولید نمیشود.

آکادمی کنکور - نکنه کنکوری در سلول مولکولي به نام CAMP حلقوي نيز وجود دارد که به عنوان پيک ثانويه نيز عمل ميکند.(فصل 4 سوم)

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 8 | امتیاز: 4/5 از 5